Annonse
Der universiteter, høyskoler og videregående opplæring har hatt store reformer og uttalte politiske mål, har fagskolene i større grad vokst frem som et resultat av behov i arbeidsmarkedet og studentenes etterspørsel, skriver Østen Mortvedt.

Høyere yrkesfaglig utdanning – fremtidens kunnskapsleverandør!

Søkning til, og inntak av studenter til, høyere yrkesfaglig utdanning stiger for hvert år som går. Ved inntak høsten 2020 er Fagskolen i Troms tett på 600 studenter. Etter politisk vedtak om sammenslåing av Fagskolen i Troms, Nordkapp maritime fagskole og Fagskolen i Kirkenes fra 01.08.2021, vil den sammenslåtte enheten ha ca. 750 studenter ved oppstart høsten 2021 - noe avhengig av hvordan vi innretter enkelte studieretninger.

«Vår konkurransekraft vil ligge i en arbeidsstyrke som har høy og relevant kompetanse, god omstillingsevne og at vi er med i teknologiutviklingen.»

(Stortingsmelding 9: 2016 - 2017)

Der universiteter, høyskoler og videregående opplæring har hatt store reformer og uttalte politiske mål, har fagskolene i større grad vokst frem som et resultat av behov i arbeidsmarkedet og studentenes etterspørsel.

Vi er ikke overrasket over interessen - verken fra studenter, næringsliv eller politiske miljø. Høyere yrkesfaglig utdanning rykker inn i tomrommet som oppsto når høyskolene ble til universitet. Fremsynte politikere har på samme måte som ledere i næringslivet forstått at regioner bygges, verdier skapes og politiske mål nåes gjennom kompetanse; skreddersydd kompetanse.

Nye studieretninger skapes gjennom dialog med «kunden», altså privat eller offentlig virksomhet som har kompetansebehov. Hver studieretning har et faglig råd som sikrer at undervisningens innhold er relevant og tidsriktig slik at uteksaminerte studenter tilfredsstiller de praktiske og teoretiske krav som stilles.

Fra en tidligere stivbeint og tidkrevende akkrediteringsprosess åpnes det nå for forenklede prosedyrer for godkjenning av nye studier. Fagskolen i Troms fikk våren/ sommeren 2020 godkjent to nye studier (Kreftomsorg og lindrende pleie, samt Prosessteknikk), hvor begge studiene hadde oppstart i august i år.

Det er veldig bra!

Vi har flere studier «på tegnebrettet», studier som næringslivet etterspør. Jeg har god tro på at Fagskolen i Troms, eller rettere sagt den nye sammenslåtte fagskolen i nord, ved oppstart høsten 2021 også kan levere nye studier innen;

  • Bygningsinformasjonmodellering BIM – Installasjon
  • Bygningsinformasjonmodellering BIM – Konstruksjon
  • Klima, Energi og Miljø (KEM)
  • Konstruksjon, design og produksjon av verkstedtekniske produkter
  • Velferdsteknologi

I så tilfelle har «Fagskolen i nord» (eller hva det blir å hete etter sammenslåingen) nesten doblet antall studier på ett år!

Stortingsmelding 9 (2016 – 2017), Fagfolk for fremtiden; hovedmål er at fagskoleutdanning skal være av god kvalitet og tilpasset arbeidslivets behov. Det mener jeg vi leverer på, og det skal vi fortsette med i fremtiden. Nasjonale utfordringer knyttet til å bevare velferdsstatens bærekraft og gjennomføre det grønne skiftet uten å tape konkurransekraft og produksjon, økt pensjonsalder og en aldrende befolkning med økt pleiebehov, skal løses. Utdanningsinstitusjoner, på alle nivå, må tilpasse seg og møte samfunnets behov for omstilling og kompetanse. Stadig raskere endring i teknologi stiller krav til kontinuerlige endringer i studiene og nye studieretninger kommer til.

Fagskoleutdanningen har som formål å være fleksible og tilpasset ny teknologi. Det er min påstand at fagskolene har endringstakt som tilfredsstiller skiftende tider og endrede kompetansebehov.

Næringslivslederen Arve Ulriksen (Mo Industripark AS) spør i sin kronikk «Har universitetene i nord glemt samfunnsoppdraget?»; om hvem som har ansvaret for å være kunnskapsleverandører til storsamfunnet.

 Arve, fagskolene leverer høyere yrkesfaglig utdanning tilpasset også dine behov - vi har ikke glemt samfunnsoppdraget!

Covid-19 stengte ned samfunnet i mars og det åpnet seg en verden av nettbasert undervisning. I tillegg til stedsbaserte heltidsutdanninger leverer Fagskolen nettbasert utdanning, støttet av fagsamlinger, og har bygget teknologisk plattform for nettbasert utdanning, samt at fagpersonell er utdannet innen nettpedagogikk. Vi ble ikke tatt på sengen når samfunnet stengte ned.

Nettbasert utdanning er i takt med tiden, stedsuavhengig, ressurs- og miljøbesparende og ikke minst åpner denne typen utdanning for at studenter som av økonomiske og praktiske årsaker ikke kan nyte den luksus det er å være heltidsstudent, også får anledning til å bygge kunnskap. Vi vet at studenter som studerer i eget nærmiljø forblir der når studiet er avsluttet. Fagskolen kommer til studenten og ikke omvendt. Vi bidrar til kompetanseheving der studenten er og legger grunnlaget for vekst og verdiskapning regionalt. Fremsynte politikere har forstått dette og favner om den høyere yrkesfaglige utdanning for å styrke næringslivet i en tid hvor alt ser ut til å trekkes mot byer og regionsenter.

Det er i prinsippet ingenting i veien for at Fagskolen i Troms også kan levere kunnskap og kompetanse til Mo Industripark, enten gjennom eksisterende studieretninger eller gjennom utvikling av nye. Arve, du kan sende bestillingen til meg - verre er det ikke!

Behovet for livslang læring er et viktig element i et samfunn hvor vi ønsker at den yrkesaktive del av livet forlenges. Det kreves da påfyll av kompetanse underveis. Fagskolene leverer nå også kortere studier (mindre enn 30 studiepoeng), tilpasset behovet i det offentlige eller private næringsliv. Til eksempel leverer Fagskolen i Troms nå et kortere studie innen byggesak. Dette kan være et godt omstillingsverktøy for næringslivet og gir studenten en mulighet til over tid å bygge seg en fagskolegrad.

Regjeringen satser på Fagskolen og fagskolene fikk som strakstiltak 1.500 nye studieplasser til oppstart høsten 2020. Nye 1500 er lovet fra høsten 2021, og det er et mål at økningen skal fortsette med 1.000 nye plasser frem mot 2025. «Fagskolen i Nord» skal ta sin del av denne utviklingen - vi ser frem til utfordringene og er klar til å møte samfunnets fremtidige behov for kunnskap og kompetanse.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse