Annonse
Høyesterett har konkludert med at reindriftsutøverne ikke har eiendomsrett til arealene de benytter i forbindelse med reindriften på Stjernøya, men kun bruksrett. Foto: NRK / Erik Lieungh

Høyesterett har talt

I den aktuelle saken burde, etter mitt syn, Sametinget ha engasjert seg og frarådet søksmålet mot Finnmarks-eiendommen.

Høyesterett har nylig avsagt dom i tvisten mellom samiske reindriftsutøvere på Stjernøya i Altafjorden og Finnmarkseiendommen, om eiendomsrett til øya. Høyesterett har konkludert med at reindriftsutøverne ikke har eiendomsrett til arealene de benytter i forbindelse med reindriften, men kun bruksrett.

Slik en forstår det, ut fra medias framstilling, er grunnlaget for utøvernes påstand basert på ILO- konvensjonens bestemmelse om urbefolkningers (de folk som bebodde arealet da nasjonen ble opprettet) særlige rettigheter.

I forhold til denne påstanden må spørsmålet om samer innen tamreindrift er urbefolkning i Norge avklares. Tamreindrift i Norge tok til på 1600-tallet. Før den tid var reinsdyr gjenstand for jakt for allmennheten.

I forbindelse med grenseoppgangen mellom Danmark/ Norge og Sverige/ Finland ble forhold knyttet til reindrift utøvd på begge sider av grensen (Lappekodisillen av 1751) behandlet, og skattekostnader fastlagt. Enkelte samer (lapper), som var svenske statsborgere og bodde på svensk/ finsk side av grensen, valgte etter 1751 å flytte over på norsk side av økonomiske årsaker. Forfedre til mange av dem som i dag har reindrift i Finnmark og Nord-Troms innvandret til Norge først for ca. 250 år siden. Etterkommere av disse innvandrerne kan ikke regnes som urbefolkning på norsk territorium. De må, i tilfelle de hevder å ha urbefolkningsstatus etter ILO, hevde denne rett på finsk side av dagens grense.

Når det gjelder tidspunkt for den samiske folkegruppes innvandring til Norden så kan det være grunn til å se på språklige sammenhenger. Samisk hører til den finske grenen av den finsk-ugriske språkgruppen. Samisk og finsk har klart språklige likheter. Spesielt for begrep som gjelder natur. Den finske grenen i språkgruppen kom til den nordlige del av Skandinavia fram mot 800-tallet. Norrønt språk kom til vår nordlige landsdel fram mot år 300 e. Kr. Vi har tufter, f.eks. i Troms, som er datert tilbake til ca. år 300.

Det kan være grunn til å beklage at reindriftsutøverne ikke har holdninger til samfunnet som skulle tilsi at de, uten å bringe saken for retten, innså at de ikke har grunnlag for å påberope seg eiendomsrett til det aktuelle området.

I følge Sameloven er Sametingets arbeidsområde saker som særlig angår samer. I den aktuelle saken burde, etter mitt syn, Sametinget ha engasjert seg og frarådet søksmålet mot Finnmarks-eiendommen. Betydelige kostnader for samfunnet kunne da vært unngått. Det er å ønske at Sametinget, også generelt sett, drar lærdom av denne rettssaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse