Høyesterett har konkludert med at reindriftsutøverne ikke har eiendomsrett til arealene de benytter i forbindelse med reindriften på Stjernøya, men kun bruksrett. Foto: NRK / Erik Lieungh

Høyesterett har talt

I den aktuelle saken burde, etter mitt syn, Sametinget ha engasjert seg og frarådet søksmålet mot Finnmarks-eiendommen.

Høyesterett har nylig avsagt dom i tvisten mellom samiske reindriftsutøvere på Stjernøya i Altafjorden og Finnmarkseiendommen, om eiendomsrett til øya. Høyesterett har konkludert med at reindriftsutøverne ikke har eiendomsrett til arealene de benytter i forbindelse med reindriften, men kun bruksrett.

Slik en forstår det, ut fra medias framstilling, er grunnlaget for utøvernes påstand basert på ILO- konvensjonens bestemmelse om urbefolkningers (de folk som bebodde arealet da nasjonen ble opprettet) særlige rettigheter.

I forhold til denne påstanden må spørsmålet om samer innen tamreindrift er urbefolkning i Norge avklares. Tamreindrift i Norge tok til på 1600-tallet. Før den tid var reinsdyr gjenstand for jakt for allmennheten.

I forbindelse med grenseoppgangen mellom Danmark/ Norge og Sverige/ Finland ble forhold knyttet til reindrift utøvd på begge sider av grensen (Lappekodisillen av 1751) behandlet, og skattekostnader fastlagt. Enkelte samer (lapper), som var svenske statsborgere og bodde på svensk/ finsk side av grensen, valgte etter 1751 å flytte over på norsk side av økonomiske årsaker. Forfedre til mange av dem som i dag har reindrift i Finnmark og Nord-Troms innvandret til Norge først for ca. 250 år siden. Etterkommere av disse innvandrerne kan ikke regnes som urbefolkning på norsk territorium. De må, i tilfelle de hevder å ha urbefolkningsstatus etter ILO, hevde denne rett på finsk side av dagens grense.

Når det gjelder tidspunkt for den samiske folkegruppes innvandring til Norden så kan det være grunn til å se på språklige sammenhenger. Samisk hører til den finske grenen av den finsk-ugriske språkgruppen. Samisk og finsk har klart språklige likheter. Spesielt for begrep som gjelder natur. Den finske grenen i språkgruppen kom til den nordlige del av Skandinavia fram mot 800-tallet. Norrønt språk kom til vår nordlige landsdel fram mot år 300 e. Kr. Vi har tufter, f.eks. i Troms, som er datert tilbake til ca. år 300.

Det kan være grunn til å beklage at reindriftsutøverne ikke har holdninger til samfunnet som skulle tilsi at de, uten å bringe saken for retten, innså at de ikke har grunnlag for å påberope seg eiendomsrett til det aktuelle området.

I følge Sameloven er Sametingets arbeidsområde saker som særlig angår samer. I den aktuelle saken burde, etter mitt syn, Sametinget ha engasjert seg og frarådet søksmålet mot Finnmarks-eiendommen. Betydelige kostnader for samfunnet kunne da vært unngått. Det er å ønske at Sametinget, også generelt sett, drar lærdom av denne rettssaken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse