Annonse
Faktum er at det aldri før har vært satset mer i vår landsdel, skriver Høyres stortingsrepresentant kent Gudmundsen - som imøtegår påstander om at regjeringen svikter Troms og Nord-Norge. Foto: Nordlys-arkiv

Høyre satser i nord

Å tegne et bilde av en regjering som ikke satser i nord og at Nord-Norge er en region i nød, ja det blir i alle fall helt feil. Det går nemlig så det suser i nord!

Det går bedre enn noen gang i Troms og landsdelen. Samtidig forsøker Arbeiderpartiet og politiske kommentatorer i avisa Nordlys å tegne et dystert bilde av en regjering som ikke satser i nord. Faktum er imidlertid at det aldri før har vært satset mer i vår landsdel.

Det har over lang tid vært store visjoner om alle mulighetene i nord, men alt for lenge har det stoppet med visjonene. Jeg husker selv opprørte lokalpolitikere fra Arbeiderpartiet som langet ut mot de rødgrønnes oppramsing av nordområdetiltak som inkluderte nødaggregat på Jan Mayen og justering av husleien til den samiske høyskolen. Innsigelser og vern var ofte resultatet når landsdelens naturgitte fortrinn skulle tas i bruk. Dagens regjering har endret denne politiske kursen og leverer investeringer som tar i bruk potensialet i nord. Vi har ganske enkelt fått en ja-regjering som, mer enn noen gang tidligere, utnytter de mange naturgitte fortrinnene i landsdelen. Vi opplever at aktiviteten langs kysten øker og at fylket og landsdelen vår har vekst og stor byggeaktivitet. Troms har faktisk ikke hatt lavere arbeidsledighet siden 1978. Nå ser vi en rekordvekst og -eksport uten sidestykke i sjømatnæringen, mer aktivitet enn noen gang innenfor petroleumsnæringen, besøk av flere turister enn noen gang, og geologisk kartlegging for fremtidig vekst i mineralnæringen. For å nevne noe.

Nå investeres det i nord

I valgkampen 2013 lovet Høyre storsatsning på samferdsel, og vi har levert til de grader. Samferdselsbudsjettet har gått fra 41,4 mrd. kr i 2013 til 62,4 mrd. kr i neste års forslag til statsbudsjett. Det legges asfalt, bygges veier og investeres i kollektivtransport som aldri før.

I vår nordlige landsdel har vi gått fra 14 prosent til over 21 prosent av den økte nasjonale budsjettrammen. Det betyr i praksis mer enn en dobling i antall milliarder som investeres til riksveier i nord. I tillegg styrkes fylkesvegene betydelig. Fra ingen ekstrasatsing i 2013 har dagens regjering gjennom budsjettet for 2017 bidratt til at Nord-Norge får nærmere 1,3 av de 4,5 milliardene som er satset siden regjeringsskiftet. I tillegg kommer penger til vedlikehold av tunellene. Tildelingen av belønningsordning for kollektivtrafikk på 260 millioner i Tromsø, har eksempelvis bidratt til et bedre tilbud og flere bussavganger. Havnesystemet vårt rustes opp. Innseilingen til Tromsø havn får 242 millioner til utbedring og kutter dyrebar seilingstid, mens de kommunale fiskerihavneanleggene også får økt satsing. Fremskyndet byggestart til 2016/2017 for ny utenlandsterminal på Tromsø lufthavn er også et godt eksempel på hvordan regjeringen bidrar til å løfte viktig infrastruktur i nord. Opprinnelig var denne utvidelsen planlagt i 2019 fra forrige regjering. Gjennom slike løft korter vi ned avstander, forenkler reiser og bidrar til vekst for reiselivets muligheter.

Bedre veier og kortere avstander

Høyre la i forrige stortingsperiode frem en veipakke for Tromsøregionen. I forbindelse med de rødgrønnes behandling av ny transportplan(NTP), som vi i dag styrer etter, ble denne stemt ned. Så snart vi kom i regjering startet planarbeidet med budsjetter, rammer og planer som ville muliggjøre enkeltstrekningene i veipakken. Ny E8 i Ramfjorden er snart ferdig regulert og kan vedtas av Tromsø kommune rett over nyåret. Dermed ligger den klar til den fireårige rulleringen av transportplanen. I denne sammenheng vil også tunnel gjennom Tromsdalstinden være en del av arbeidet. Ullsfjordforbindelsen har god fremdrift nå som vi har fått på plass store deler av finansieringen gjennom nytt tilskudd for fergestrekninger som avvikles, mens Kvaløyforbindelsen har fått større omfang enn først tenkt i veipakken, og inngår nå i arbeidet med ny bymiljøavtale i Tromsø.

Bedre utdanning og forskning

Utdanning og forskning er også svært viktig for Høyre. Derfor har regjeringen bevilget penger til realisering av nytt bygg for medisin- og helsefakultetet og neste trinn for Fram-senteret som styrker Tromsøs rolle som arktisk hovedstad. I 2015 signerte fiskeriminister Aspaker kontrakten for bygging av det nye forskningsskipet «Kronprins Haakon», som vil ligge til havn i Tromsø, med UiT som største bruker. Alle tre prosjekter som Høyre var pådriver for i opposisjon og hvor vi nå leverer store bevilgninger som realiserer disse viktige satsingene. Vi stopper ikke der og gjør en storsatsing innen høyere utdanning og forskning ved Universitetet i Tromsø. Etter strukturreformen er UiT nå Norges tredje største – og budsjettveksten som foreslås for 2017 er på historiske 12,5 prosent. Det bevilges også planleggingsmidler til nytt bygg for Universitetsmuseet, og i sum har nå regjeringen styrket nordområdesatsingen fra rundt milliarden i 2013 til over 3,4 milliarder. Da regnes ikke med den store styrkingen av samferdsel i nord. På toppen av alt dette bygges det nå over 500 flere studentboliger bare i Troms, og det er satt av mange hundre millioner til nordområdeforskning.

Flere og tryggere arbeidsplasser

Høyre og regjeringen vil ta hele landet i bruk og leverer en skatte- og forenklingspolitikk som sikrer vår konkurransekraft i et voksende verdensmarked. Vi har blant annet flyttet tilnærmet dobbelt så mange statlige arbeidsplasser ut av Oslo som de rødgrønne, og vi har større ambisjoner. Eksempelvis ble Tromsø valgt som en av tre hovedlokaliseringer for Forbrukerrådet etter omlegging til mer effektiv drift. Nordlys bør også merke seg at det er styret i statens lånekasse som har foreslått nedleggelse i Tromsø, og konklusjonen er ikke trukket i regjeringen. Regjeringen sørger for avbyråkratisering og styrker vilkårene for at det skal skapes flere private arbeidsplasser som kan bidra til vekst, trygge arbeidsplasser og økt verdiskaping for velferdsstaten. Vi gjør mye på mange områder. Alt fra et nytt nasjonalt utviklingsfond på 300 millioner som skal styres fra Tromsø til videreføring tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. Sistnevnte omfattet i fjor om lag 770 sjøfolk i Troms.

Jeg kunne også dratt frem satsingen på pakkeforløp for kreft, at helsekøene går ned og at UNN har 1 uke kortere ventetid nå enn 1.tertial 2014, om tidlig innsats i barneskolen, satsingen på psykisk helse, eller at kommuneøkonomien er styrket betydelig i nord under denne regjeringen, men skal stoppe her av hensyn til lengden på leserinnlegget.

Arbeiderpartiet, etterfulgt av politiske kommentatorer fra Nordlys, er i sin fulle rett til å være uenig med regjeringens politikk. Men å tegne et bilde av en regjering som ikke satser i nord og at Nord-Norge er en region i nød, ja det blir i alle fall helt feil.

Det går nemlig så det suser i nord!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse