Annonse
Mens Sandberg ikke ofrer «folkets eiendomsrett til fisket» noen omsorg eller omtanke – og langt mindre prediker folkets rettsvern for sitt fiske – er han rørende opptatt av grunnlovsvern og menneskerettsvern for de begunstigede redere som har vært så privilegerte at de på felleskapets vegne har fått adgang til å høste havet, skriver Peter Ørebech.

Hva er gjeldende rett, statsråd Sandberg?

Det er forstemmende at folkets øverste representant i fiskerisaker står på talerstol etter talerstol og snakker midt i mot det folket han representerer og det standpunkt som Norge sloss så hardt for å oppnå.

I norsk politikk er det flertallet – og ikke mindretallet, slik statsråd Per Sandberg later til å mene – som bestemmer hva som skal være rett i Norge. Sandberg har muligens misforstått dette siden har prediker et syn som ikke representerer flertallets- men mindretallet syn.

Mens Sandberg ikke ofrer «folkets eiendomsrett til fisket» noen omsorg eller omtanke – og langt mindre prediker folkets rettsvern for sitt fiske – er han rørende opptatt av grunnlovsvern og menneskerettsvern for de begunstigede redere som har vært så privilegerte at de på felleskapets vegne har fått adgang til å høste havet (med god fortjeneste – sml. rederiet Havfisk som i 2015 hadde et overskudd på 220 mill.kr, og hvis fartøyer ble solgt i 2016 med en gevinst for selger på 1,6 mrd.kr).

Synspunktet som statsråden fremfører er at Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK, FTP P-1-1) beskytter privat eiendom, og følgelig også de kvoter som trålerrederne gratis har fått anledning til å fiske.

Hr. Statsråd; dette er en kardinal misforståelse. Dette er – slik høyesterett (9:3) har bestemt i Volstadsaken (Rt. 2013 s. 1345) – gjeldende rett:

«Flertallet la også vekt på at … at staten burde ha atskillig handlefrihet til å regulere innholdet i fiskeflåtens rammevilkår. Forskriftsendringen representerte da ikke noe særlig eller klart urimelig eller urettferdig inngrep overfor rederiet. Endringen var heller ikke strid med EMKs første tilleggsprotokoll artikkel 1» (se sammendraget s. 1345). 

Men om ikke 5 års stridigheter for norske domstoler skulle vært nok, så gikk Volstads advokat (og fhv. ekspedisjonsjef i Fiskeridepartementet) Stein Owe til det skritt å bringe høyesteretts avvisning av påstanden om menneskerettighetsbruddet inn for Den europeiske menneskerettsdomstol.

Ut i fra statsråd Sandberg fremstilling skulle en tro at den norske stat tapte og at den private reder Volstad vant denne saken i Strasbourg. Var det tilfelle? Nei da, så langt i fra. Den norske stat vant og den norske reder Volstad tapte. Og det ble en knusende seier: Kravet – konstaterte forberedende EMK-dommer – om at kvotetildeling var vernet av (FTP P-1-1) var så «manifestly illfounded» (manglet så fullstendig rettslig grunnlag) at domstolen ikke en gang fant å ville ta saken opp til realitetsbehandling.

Det er forstemmende at folkets øverste representant i fiskerisaker står på talerstol etter talerstol og snakker midt i mot det folket han representerer og det standpunkt som Norge sloss så hardt for å oppnå.  Straks saken er et tilbakelagt stadium, benektes sannheten og så allierer denne ypperste representant for kystfolket seg med kystfolkets mest arge motstandere. Det er nesten ikke til å tro.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse