Annonse
Målet for SVs havbrukspolitikk er derfor at oppdrettsnæringen skal bli forurensingsfri, skriver partiets næringspolitiske talsperson, Torgeir Knag Fylkesnes (bildet), og leder i Nordland SV, Christian Torset.

Hva mener SV om oppdrettsnæringen?

Superprofitten vi har sett i oppdrettsnæringen de siste årene har i svært begrenset grad begunstiget vertskommunene. Dette fordi beskatningen av næringen er svært lav, de leier i realiteten sjøareal gratis.

Oddmund Enoksen fra Sortland SV hadde 27. november 2018 et innlegg i Nordlys der han gikk i mot vedtaket om lukka anlegg i Tromsø kommune. Det gir grunn til å presisere hva som er det vedtatte synet på dette i SV.

SVs utgangspunkt for bruk av havet er følgende: Vi skal sørge for størst mulig verdi fra vår felles blå allmenning til flest mulig.

Dette prinsippet innebærer to ting. For det første en klar miljøforpliktelser. Vi må sørge for at vår blå allmenning ikke forurenses eller svekkes – snarere er vårt mål å styrke havets økosystemer og gå til kamp mot den økte forurensingen av havet. For det andre innebærer prinsippet at inntekter og verdiskaping med utgangspunkt i havet skal komme samfunnet til gode, spesielt de samfunn som bor ved og lever av havet.

Målet for SVs havbrukspolitikk er derfor at oppdrettsnæringen skal bli forurensingsfri. Det kan innebære lukkede anlegg eller andre teknologier som sørger for at verken fisk rømmer, at miljøgifter brukt til behandling av fisk havner i havet, eller at spillfôr og avfall havner i havet. Vi vil videre at fôrproduksjonen skal bli kortreist og bærekraftig. I dag fraktes fôringredienser enorme avstander og legger beslag på jordareal og fiskeressurser i fjerne land. Selvforsyning på fôr er derfor viktig både for miljøet, solidariteten og samfunnsikkerheten.

For SV er dette åpenbart fremtiden til næringen. Næringen er på samme måte som alle langs kysten avhengig av et friskt og sunt hav, og avhengig av at også andre næringer kan reelt sameksistere med den. Skal dette bli en realitet må tiltak vedtas på Stortinget og en tidsplan settes.

En må ikke bli villedet til å tro at en slik politikk vil svekke verdiskapingen langs kysten, slik enkelte tror. Snarere tvert imot – alle vil tjene på en slik politikk. Dessuten ligger det store muligheter for ny bioindustri ved at alt avfall skal samles og håndteres. Dette materialet kan skape nye muligheter for en sterk bioindustri, også sammen med bioavfall fra jord og skog. Vi ser allerede tilløp til en slik næringsutvikling, men felles for aktørene er at bioavfallet er for spredt og foreløpig for lite. På samme måte ligger det store bioindustrielle muligheter ved å sette mål om å bli selvforsynt på kortreist, berekraftig fôr, hvor vi også kjenner til en rekke pilotprosjekter, flere igangsatt av næringen selv.

Det ligger i det hele tatt enorme muligheter i havet – men da må første bud være at verdiskaping skal være forurensingsfri og sørge for at verdiskapingen kommer folket til gode. Bud nummer to er å skape ny industri og næring, også utover fiskeproduksjon. Slik kan havbruksnæringen bli utgangspunkt for det vi skal «leve av etter olja». Vi har foreløpig bare så vidt sett potensialet som ligger i en fremtidsrettet havbruksnæring.

Til sist har vi gått fremst i kampen for at verdiskaping med utgangspunkt i vår felles allmenning skal komme kystsamfunnene til gode. Superprofitten vi har sett i oppdrettsnæringen de siste årene har i svært begrenset grad begunstiget vertskommunene. Dette fordi beskatningen av næringen er svært lav, de leier i realiteten sjøareal gratis. Vårt forslag har derfor vært å innføre en produksjonsavgift, hvor en samfunnet får en liten andel av salget fra hvert kilo som produseres. Fordelingsnøkkelen for inntektene er de samme som i havbruksfondet, altså at 70% går til kommunene, 10% til fylkene, og 20% til staten. Dette mener vi er rett og rimelig ettersom verdien blir skapt med utgangspunkt i fellesskapets blå allmenning.

SV er et folkeparti som skal romme mange ulike meninger. Det er delte, ulike og mange meninger også om havbruk i SV. Slik skal det også være i et skikkelig parti. Men dette er altså SVs linje i denne saken.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse