Annonse
2013: Dette bildet fra Guantanamo-fengselet er fra 2013. En rapport som ble offentliggjort i dedember 2014 bekrefter at CIA-fanger etter 11.09.2001 ble utsatt for systematisk tortur, og at praksisen har vært mer brutal enn det som til da var blitt fortalt. Foto: Scanpix

Hva skal leger si nei til?

Legers verdigrunnlag er å fremme helse, å forebygge, lindre og helbrede sykdom, å trøste og å unngå å skade, skriver Knut Holtedahl.

Torturen i CIA-fengslene er ikke de eneste eksemplene på tortur etter annen verdenskrig. De fleste diktatoriske regimer i nyere tid har i varierende grad anvendt tortur av politiske motstandere

Niende desember, dagen før Malala og Satyarthi fikk Nobels fredspris for 2014, offentliggjorde U.S. Senate Select Committee on Intelligence en 500 siders oppsummering av en ti ganger så tykk rapport om CIAs «Detention and Interrogation Program». Oppsummeringen bekrefter at CIA-fanger etter 11.09.2001 ble utsatt for systematisk tortur, og at praksisen har vært mer brutal enn det som til da var blitt fortalt. Det største overraskelsen er kanskje likevel at leger, psykologer og annet helsepersonell deltok aktivt i utforming, gjennomføring og forsøk på rettferdiggjøring av det ulovlige torturprogrammet.

Gjennom Hippokrates ed og moderne etikkregler og lovgivning er det klart at helsepersonell skal si nei til denne typen oppgaver. Legers verdigrunnlag er å fremme helse, å forebygge, lindre og helbrede sykdom, å trøste og å unngå å skade. Det gjelder naturligvis også annet helsepersonell.  Medisinens subjekt er en person som søker hjelp for sykdom og lidelse, og hvis helsepersonell ønsker å samarbeide med mennesker om sykdomsforskning, skal personen gi informert samtykke. Disse bestemmelsene er ikke tatt ut av luften. I sin moderne form er de formulert etter at Nazi-Tyskland gjennomførte bestialske torturprogram under dekke av medisinsk forskning, belyst i den «medisinske» Nürnberg-rettssaken i 1947. De fire amerikanske dommerne avsa blant annet syv dødsdommer og seks livstidsdommer. Rapporten «Medisin uten menneskelighet» oppsummerer rettssaken. Rapporten ble opprinnelig trykt i 10000 eksemplarer som på mystisk vis forsvant i arkivene til det vesttyske legeforbundet, og rapportens innhold ble først allment kjent da den ble utgitt som pocketbok ti år senere, i 1960.

Torturen i CIA-fengslene er ikke de eneste eksemplene på tortur etter annen verdenskrig. De fleste diktatoriske regimer i nyere tid har i varierende grad anvendt tortur av politiske motstandere, eksempler er latinamerikanske diktaturer på 1960 og -70-tallet og mange land i Midtøsten helt opp til våre dager. Det er velkjent at det syriske regimet har torturert i sine fengsler, men kanskje mindre kjent at regimet allerede i 1948 rekrutterte noen av de mest ettersøkte nazikoryfeene som «rådgivere», med oppgaver blant annet innen opplæring i bestialske torturmetoder. At det vestlig allierte Saudi-Arabia for tiden bruker leger til å bestemme om en person er kommet seg tilstrekkelig etter forrige fredagspisking til å kunne piskes på nytt, er naturligvis absurd og utillatelig. I vestlige demokratier har tortur vært sjeldnere, men franske militære som torturerte under Algériekrigen på 1950-tallet, er et eksempel.

Desto mer opprørende er den nye amerikanske rapporten, både fordi tortur er anvendt i stor skala og på grunn av helsepersonellets rolle. Tokyo-deklarasjonen til World Medical Association sier at det er en klar linje mellom medisin til beste for pasienten og misbruk av medisinsk kunnskap. Leger skal undersøke og behandle torturofre, men de er etisk forhindret fra å foreta noen medisinsk vurdering eller gi informasjon eller behandling som kan gjøre det lettere å utføre eller fortsette tortur. Amerikanske embetsfolk ble i november 2014 utspurt i to dager av FNs torturkomite, som består av  to leger og ti jurister. I rapporten fra komiteen blir det krevet at USA lever opp til de forpliktelsene om forbud mot tortur som landet har skrevet under på.

De mest forkastelige bidragene fra helsepersonell ser det ut til at to navngitte (men omtalt med psevdonymer i rapporten) psykologer har stått for. På bakgrunn av en psykologisk teori om «innlært hjelpeløshet» som tidligere er brukt til å hjelpe CIA-ansatte til å utholde og stå imot tortur dersom de ble fanget, har de to snudd opp ned på lærdommen og gitt konkrete anbefalinger om hvordan CIA kan bryte ned de forhørtes motstandsvilje – gjennom nærdrukning, påtvungne kroppsstillinger, slag, isolasjon, sanseberøvelse og det motsatte; vedvarende sansestimulering, og seksuell ydmykelse. I dette programmet skal de to ha deltatt både med undersøkelse og råd i forhold til forhørte personer, og med opplæring av andre utøvere. For dette mottok de selv og deres selskap høye honorarer og rettslige beskyttelsestiltak fra CIA. Innvendinger fra andre CIA-ansatte med etiske betenkeligheter, skal ha blitt oversett.

Men også leger og annet helsepersonell skal ha deltatt i torturen. Blant de mer «medisinske» påtvungne inngrepene er «rektalt (via sonde i endetarmen) fødeinntak» som er en teoretisk, men i praksis aldri brukt form for ernæring fordi den er smertefull og ineffektiv. «Tortur utkledd som medisin», er det kalt. Påtvunget ernæring er overgrep uansett. Nærdrukning («waterboarding») er intet annet er enn tortur. Også her skal CIA-helsepersonell ha vært til stede og «sjekket» offeret underveis.

Vold er fredens motsats, enten volden er direkte i form av fysisk eller psykisk vold, eller strukturell/kulturell. Forebygging og bekjempelse av vold er et sentralt anliggende for medisinfaget. Tortur er oftest fysisk vold, men slik vold er alltid også psykologisk med brutalitet, skremsler, ydmykelse. Vold bryter med alle medisinske grunnverdier. Helsepersonell som deltar i tortur, ydmyker faget og undergraver tilliten som moderne medisin har ganske mye av. Helsepersonell som trør over grenser her, fortjener tap av lisens og straff for lovbrudd.    

Avdøde Rektor og Nobelkomiteleder Ole Mjøs var en sterk pådriver for akademisk læring om fred. Ved Universitetet i Tromsø er det siden 2005 gitt et 10-poengs årlig masterkurs «Peace, Health and Medical Work», som blant mye annet tar opp disse problemene. Det er nå planer om å få dette tydeligere inn i den medisinske studieplanen. Studietilbud ved UiTs Fredssenter er også viktige. Vår verden trenger alt den kan få av originale analyser som bidrag til voldsreduksjon, og det finnes mye god teori og erfaringsmateriale som kan inspirere. Vi har også bruk for rollemodeller. Det er en selvfølge at demokratiske regimer skal respektere underskrevne avtaler generelt, og spesielt ikke drive med tortur.

Viktigste kilder for denne kronikken:

  1. Doing harm: Health professionals’ central role in the CIA torture program. Physicians for Human Rights, Jan 2015. http://physiciansforhumanrights.org/library/reports/doing-harm-health-professionals-central-role-in-the-cia-torture-program.html
  2. Mitscherlich A og Mielke F. Medisin uten menneskelighet (Medizin ohne Menschlichkeit). Fischer Bücherei 1960.
  3. Nasistene dør aldri (Les nazis ne meurent jamais). Le Monde 3. Februar 2015.
  4. World Medical Association. Declaration of Tokyo. www.wma.net/en/20activities/10ethics/20tokyo/.
  5. Torture and doctor’s dual obligation. BMJ 2015;350:h589. http://www.bmj.com/content/350/bmj.h589?etoc=
  6. Medical Peace Work. e-læringskurs. http://www.medicalpeacework.org/

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse