Annonse
Østre trase er gjeldende planvedtak og er klar til å motta anleggsbevilgning nå. Det betyr IKKE omkamp. Da må kommunestyret avvise Vegvesenets anmodning om ny planprosess når den kommer, skriver styremedlemmene i Tindtunnellen AS. Foto: Torgrim Rath Olsen

Hva vil kommunestyret med E8?

Våren 2019 vedtok kommunestyret å be departementet om å velge den E8-traseen som ville bli raskest å gjennomføre.

I regjeringens bompengeforlik i august i år ble det bompengefrihet for den planlagte delen av E8 Sørbotn – Laukslett. Dessverre skiftet de også trasevalg ved å bytte fra østre til vestre E8-trase. Østre trasevalg har vært gjeldende planvedtak for E8 fra 2011 til 2019, og er fremdeles formelt gjeldende planvedtak.

Kommunestyret får nå nye utfordringer med E8. De må velge om de vil ha raskeste løsning, billigste anlegg og/eller den som gir kortest kjørevei. Østre E8 er etter vårt syn best på alle de 3 kriteriene. Vestre E8 betyr en omkamp om trasevalg som tar 2-4 år.

Østre E8-trase er gjeldende planvedtak.

Mange tror at regjeringen i bompengeforliket like før valget har gjort planvedtak om vestre trasevalg. Det stemmer ikke. Ifølge pbl (plan- og bygningsloven) må man åpne ny planprosess og utarbeide aktuelle plandokumenter, før man kan gjøre nye planvedtak. Denne prosessen tar etter vårt syn 2-4 år med 4 offentlige høringsrunder pluss meklinger, avhengig av kompleksiteten i prosjektet.

Imens har vi gjeldende, ferdig og godkjent regplan for østre E8 som er klar for anleggsbevilgninger på dagen.

Østre E8 har nærmest tilknytning til Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen. Trafikken til/fra Tromsø kan bruke Tindtunnelen fra Ramfjordmoen istedenfor ekstra merkjøring til Leirbakken. Tilsammen utgjør merkjøringen til vestsida ca 5 millioner bilkm pr år, stigende til 11,7 mill bilkm over 40 år.

Lengre kjøreveier med vestre E8.

Denne kjøregevinsten for østre E8 kommer i tillegg til reduserte distanser med selve Tindtunnelen, som utgjør over 25 mill bilkm pr år.

En Tindtunnel til Leirbakken og vestsida blir 1,5 km lengre enn til Ramfjordmoen og østsida. Den koster ekstra ca 400 mill kr å bygge. På østsida medfører Tindtunnelen at vi unngår å bygge E8-strekningen Ramfjordmoen – Nordbotn – Leirbakken – Laukslett, dvs besparelse ca 900 mill kr.

Vegvesenet hevder at vestre E8 koster ca 500 mill mindre enn østre å bygge. Da har de «glemt» å ta hensyn til de nevnte 2 postene på 400 og 900 mill kr. Dvs at fasiten viser ca 800 mill kr i favør av østre trase. I tillegg kommer oppgradering av brukostnadene og justering av 4 stigninger på vestsida som er planlagt med 6,5 % stigning.

2-4 års forsinkelse med planprosess for vestre E8.

En ny eventuell planprosess må åpnes av kommunen og/eller Statens Vegvesen med ny plankunngjøring og høringsrunde 3-6 uker, i kommunens regi. Etter kommunestyrets behandling av ny planåpning og planinnhold kommer nytt planprogram med høringsrunde 6-8 uker. Etter ny behandling i kommunestyret, administrasjon og komiteer kommer KU (konsekvensutredning) med ny høringsrunde 6-8 uker, pluss behandling av merknader, innsigelser med eventuell mekling.

Nå først kan eventuelt nytt planvedtak om trasevalg gjøres, østre eller vestre. Ettersom transportøkonomi og miljøfaktorer kan avgjøre valget, så kan kommunestyrets vedtak gjerne bli østre trase pånytt igjen.

Så kommer eventuelt ny regplan for vestre med ny høringsrunde 6-8 uker. Nordlys hadde reportasje 21. september med intervju med Vegvesenet om regplanens utførelse. De oppgir at regplanen kanskje kan behandles i kommunen medio 2021, men det er det tidligste. Reportasjen viser samtidig at det gjenstår så mange andre oppgaver i planprosessen (nevnt foran) at man ikke kan rekke byggestart på vestsida før tidligst i 2022, og det er det tidligste.

Kommunestyret er planmyndighet. Det er ikke regjeringen som gjør planvedtak om trasevalg.

Tromsøs bilbrukere velger østre.

I trasevalget skal transportøkonomi og miljøfaktorer tillegges avgjørende vekt. I så fall blir resultatet at bilbrukerne og kommunestyret velger østre E8 pånytt. Da blir hele denne utsettelsen ekstra pinlig og unødvendig.

Miljø- og klimautslippene går i favør av østre trase. CO2-reduksjon og NOx-reduksjon står i forhold til reduserte kjøredistanser.

Hvis man velger å starte en ekstra planprosess på 2-4 år, så kommer det et nytt stortingsvalg og nytt kommunevalg i løpet av planperioden. Velgerne vil selvsagt reagere på at E8-prosessen fremdeles går sin gang, og straffe de partiene som «har skylden».

Vegvesenets troverdighet.

I rapport fra Vegvesenet i november 2018 hevdet de at planene for vestre trase kan fullføres like raskt som for østre. Østre har nå en godkjent regplan. Reportasjen i Nordlys 21. september siterer Vegvesenet på at de er tidligst ferdig medio 2021, men sannheten ligger nok langt uti 2022 og senere.

Tilsvarende holder Vegvesenet det gående med usaklig sammenligning av kostnader og kjørelengder. Gjennom 30 år på E8 har Vegvesenet nå tapt all troverdighet. Vi anbefaler kommunen å bruke nøytrale rådgivere til å gjennomgå alle påstander fra Vegvesenet om E8, kostnader, kjørelengder, Tindtunnelen og planleggingen.

En av de omsøkte budsjettpostene for Vegvesenet i 2020 er noen millioner til nye grunnundersøkelser for vestre trase. Det bekrefter at intet er sikkert på vestsida.

Ny og tidkrevende «omkamp»?

Kommunen og veibrukerne ønsker å unngå en ny og langvarig omkamp om E8. En omkamp omfatter bl a ny planprosess for vestre som krever 2-4 år.

Østre trase er gjeldende planvedtak og er klar til å motta anleggsbevilgning nå. Det betyr IKKE omkamp.

Da må kommunestyret avvise Vegvesenets anmodning om ny planprosess når den kommer.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse