Annonse
FYLKESRÅD: Roar Sollied er fylkesråd for utdanning i Troms.

Hvilke nye oppgaver får Troms og Finnmark?

Den nye fylkeskommunen vil kunne dekke grunnleggende behov av nasjonal interesse, skriver Roar Sollied.

Vi har rett og slett aldri før vært nærmere et så stort mandat for det regionale nivået.

Da Stortinget gikk inn for å beholde fylkesnivået, valgte de samtidig å styrke det: Med færre og sterkere enheter skulle flere oppgaver, midler og arbeidsplasser overføres fra statlig til regionalt nivå for bedre samordning. Så kan man alltids hevde at de nye oppgavene burde ha vært på plass først, men vi må ikke tape av syne at invitten innebærer betydelig desentralisering av myndighet og midler. Derfor er det viktig at vi nå holder fast i halen på den muligheten, for i motsatt fall gir vi lett spill for dem som motsetter seg desentralisering, og vi mister sjansen til samordnet slagkraft i tjenestetilbudet i regionene. Her vil jeg særlig beskrive mulighetene med nye oppgaver innenfor kompetansefeltet.

Men først: Siden noen hevder å ikke ha hørt noe om oppgaver, så har altså Stortinget allerede i stortingsproposisjonen om regionreformen gjort anmodningsvedtak om overføring av veiadministrasjon, fiskerihavneanlegg, innenlandske flyruter, tilskudd til ikke-statlige flyplasser, tilrettelegging for breibandsutbygging og næringsutvikling, inkludert oppgaver fra Innovasjon Norge og behandling av akvakultursøknader. For utdanning og kompetanse vedtok Stortinget at «såframt samanslåingsprosessen endar med om lag ti fylkeskommunar, vil Kunnskapsdepartementet gje fylkeskommunane ansvar for å leggje til rette for samarbeid mellom arbeidsliv og utdannings- og opplæringsaktørar om behov og tilrettelegging for utdanning og kompetanseutvikling.»

Troms og Finnmark i en særstilling

Stortinget pekte videre på at «det nye fylket Troms/Finnmark står i en særstilling når det gjelder nordområdepolitikken, og i forholdet til Russland.» Det åpner for et nasjonalt ansvar for samhandling over grensene, noe Troms og Finnmark allerede har erfaring fra. Nordområdepolitikk vil berøre store politikkområder som klima og miljø, energi, reiseliv, sjømat, mineraler, urfolk, kultur, kompetanse. Troms har allerede regionale avtaler med Norrbotten, Lappland, Oulo, Arkhangelsk og med Murmansk, der landets eneste norsk-russiske videregående skole har virket i ti år, med suksess. Russere og tyskere er nå best representert av utenlandske studenter ved UiT, Norges arktiske universitet.

De mest spenstige overføringsforslagene kommer fra Ekspertutvalget (Hagen-utvalget), som vil legge ned fem statlige institusjoner, flytte virkemiddelordninger og 4760 statlige arbeidsplasser til regionene, summert til 24 milliarder kroner! Hittil har vi ofte opplevd at flyttingen skjer motsatt veg. Vi har rett og slett aldri før vært nærmere et så stort mandat for det regionale nivået.

Kompetansebygging og karriereveiledning

Ungdomskullene i nord er i en fallende kurve. Det utfordrer både tilbudsstrukturen i skolene og tilgangen på arbeidskraft. Derfor må vi promotere fordelene av å arbeide og bo i nord. Men aller mest må vi satse på å hente ut et nært og stort potensial i segmentet voksne.  

«Voksne» er enkeltindivider på forskjellige trinn på kompetansestigen. Noen har ikke fullført opplæring eller ikke fått oppgradert sin utdanning, andre er på søk etter ny jobb fordi de vil eller må. Og folk skifter jobb stadig oftere. Noen er nyankomne voksne innvandrere med betydelig startbehov for norskferdigheter og samfunnskunnskap. Vi har oppnådd mye erfaring fra «sjøveganmodellen,» innføringsklasser og voksenopplæringen. Regionale oppgaver og ressurser som i dag ligger hos IMDi, kan trygt flyttes, slik Ekspertutvalget har foreslått.

Klar for ny rolle

OECD peker på at regionalt nivå mangler nødvendig handlingsrom forkompetanseområdet. For å oppnå strategisk kompetanseansvar og en helhetlig karriereveiledning stiller fylkestinget i Troms seg derfor positivt til forslaget om overtakelse av disse rollene fra dagens NAV og Kompetanse Norge. Stortinget kan nå gi oss det nødvendige handlingsrom, og vi bygger på det vi har: Voksenopplæringen og Karriere Troms.

Vi planlegger allerede for én vei inn til arbeidslivet, en egen avdeling (KODAK) for helhetlige tjenester for alle over 19 år. Akronymet KODAK dekker presist Karriereveiledning, Opplæring for voksne og Dokumentasjon Av Kompetanse. En slik helhetlig tjeneste ivaretar «samfunnsutviklerrollen», forventningen Stortinget har til de nye fylkene. Og vi kan jobbe bredere. En forsterket regional karriereveiledning kan for eksempel erstatte det beklagelige bortfallet av denne tjenesten i forsvarsregi da FOKUS (tidligere voksenopplæringen + Forsvarets studiesenter på Bardufoss) ble nedlagt.  

Et helt nytt digitalt verktøy med kompetente medarbeidere står også klart for en region med spredt bosetting: Den nye Nettskolen i Troms vil gi fleksibilitet og bedre fordeling av tilbud, mer tids- og stedsuavhengighet, og mer fleksibel og individuell voksenopplæring.

Samordnet oppgaveløsning

Både Stortinget og Ekspertutvalget ønsker en tettere sammenheng mellom kompetanse og næringsliv. Ekspertutvalget foreslår at fylkeskommunene får en koordinerende rolle overfor studiesentrene, og de vil ha en overføring av virkemidlene fra SIVA (Statens industrivekstanlegg). Det passer perfekt inn i det store bildet. Vi har for lengst oppdaget at studiesentrenes desentraliserte leveranse av høyere utdanning når svært mange voksne som av praktiske grunner ellers aldri ville hatt sjanse til å kvalifisere seg for viktige profesjoner som sykepleiere, lærere, barnehagelærere, vernepleiere. Og de blir i distriktene, for de er allerede etablert der.

For høyere yrkesfaglig utdanning beholder fylkeskommunen fagskolen, en viktig hjørnestein for voksnes kompetanse. Fagskolen i Troms styrkes med daglig ledelse fra 1. september. Vi vil nå enda flere med god kvalitet i tilbud som til slutt garanterer jobb.

Kinderegg

Et godt veilednings- og opplæringstilbud som når flere voksne, er et kinderegg: Det gir kompetanse til arbeidslivet, liv i byer og distrikt, og det gir den enkelte inntekt og muligheter til å leve et godt liv. I sum vil den nye fylkeskommunen kunne dekke grunnleggende behov av nasjonal interesse.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse