Annonse

Hvor står egentlig Nordlys?

Nordlys sin lederartikkel 14. februar er ikke til å bli klok på. Der avisas politiske redaktør Skjalg Fjellheim i 2016 tok et klart standpunkt mot gruveplanene ved Repparfjorden, er det ikke godt å vite hva avisas lederartikkel egentlig mener om gruva.

Selskapet Nussir planlegger å dumpe 30 millioner tonn giftig gruveslam i den nasjonale laksefjorden Repparfjord. Dumpinga av gruveslam som inneholder både kobber og giftige kjemikalier vil kunne ha store konsekvenser for livet i fjorden, og menneskene som i dag lever av kystfiske i området. Gruva vil også gjøre store inngrep i reinbeiteområder. I lederartikkelen til Nordlys argumenteres det på en måte som virker som de har slukt gruvenæringas argumenter rått.

Nordlys’ leder skriver at siden dette er ei kobbergruve, så er det et paradoks at man ikke skal tillate gruvedrift dersom man også vil løse klimakrisa. Men hele premisset til lederartikkelen blir feil. Det er klart at kobber trengs for elektronikk, men det er jo ikke likegyldig hvordan man utvinner den. Vi kan ikke akseptere gruvedrift for enhver pris, slik regjeringa nå har gjort. Man må dessuten også tenke på at mineraler er begrensede ressurser, og en stor andel er allerede utvunnet. I Norge er vi i verdenstoppen på å forbruke elektronikk, og selv om mye blir gjenvunnet er det også mye som ikke blir riktig resirkulert. Det trengs et større fokus på resirkulering og bruk av de ressursene som allerede er utvunnet. De mineralene som ligger i fjellene våre vil ikke forsvinne om vi ikke utvinner de akkurat i dag. Vi må finne bedre måter å utvinne dem på, og ikke gå for det første og mest miljøskadelige prosjektet.

Videre skriver Nordlys at næringsdepartementet har tatt avgjørelsen om sjødeponi basert på “grundige utredninger” som viser at “lagringen vil foregå på en trygg måte, med minimal risiko”. Her burde avisa ha nevnt at utredningene har fått mye kritikk, og blant annet har Havforskningsinstituttet advart mot at man undervurderer konsekvensene av spredning av slammet. Nye kartlegginger gjort av Repparfjord viser at det er en av de viktigste fjordene i landet for gytingen til kysttorsken. Også Fiskeridirektoratet har vært sterkt kritisk til prosjektet, nettopp på bakgrunn av konsekvensene for livet i fjorden.

Avisa stiller et viktig spørsmål om sjødeponi, nemlig “hvorfor man ikke strekker seg lengre for å unngå denne type deponering, når det finnes alternativer.” Derfor er det vanskelig å forstå hvorfor man i samme lederartikkel undervurderer konsekvensene av å dumpe nettopp 30 millioner tonn steinpartikler, tungmetaller og kjemikalier - giftig slam rett og slett - i fjorden

I lederartikkelen står det at reindrifta har “fått gjennomslag for strenge krav”, men har ikke tatt seg bryet med å sjekke hva reinbeitedistriktene sier selv. Sju reindriftsfamilier vil miste livsgrunnlaget i området der de har 3000 dyr, og har kunngjort at de vil ta det til retten for brudd på FNs rasediskrimineringskonvensjon og menneskerettighetene, og vernet som samiske rettigheter har i grunnloven. Samtidig er det viktig å understreke at de to reinbetedistriktene som blir negativt berørt av tiltaket, reinbetedistrikt 22 Fiettar og 20 Fála, har vært utsatt for omfattende krav om å redusere reintallet for å tilpasses beitearealet, dette samtidig som staten allerede er godkjent store arealforringelser og det er trusler om stadig nye inngrep.

Lederartikkelen avsluttes med å skrive at det er “verdt å merke seg at de nærmest berørte, Kvalsund kommune og Finnmark fylkeskommune, har ønsket etableringen velkommen.” Men Nordlys glemmer at de nærmeste berørte er de som har sitt livsgrunnlag knyttet til fjorden og fjellet. Fiskarlaget, den sjøsamiske fangst- og fiskeriorganisasjonen Bivdi og laksefiskerne som høster av fjorden og elva. Reindrifta som beiter, kalver og flytter dyr i fjellene som stadig blir spist opp av veger, hytter og kraftlinjer. De som må leve med konsekvensene av gruva - de mest berørte - ønsker den ikke velkommen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse