Annonse
På  bakgrunn av tall han presenterer i denne artikkelen, spør Hans Berge Holmeslet: Hvilke  penger er det  Nordlys har tenkt å bruke for å ruste opp fylkesveiene i stedet for å bygge Langsundtunnelen?

Hvordan er regneferdigheten til redaktøren i Nordlys?

I en saklig debatt er det alltid en fordel å underbygge sine meninger med tall. Det ville være en mild overdrivelse å hevde at redaktøren har bestrebet seg på det.

På lederplass 14. juni ytrer Nordlys seg ennå en gang om Langsundforbindelsen. Det er mye bedre å satse på å utbedre fylkesvegene i kommunen enn å bygge tunnelen.

I en saklig debatt er det alltid en fordel å underbygge sine meninger med tall. Det ville være en mild overdrivelse å hevde at redaktøren har bestrebet seg på det.

Siste anslag på kostnader for å bygge Langsundtunnelen er satt til 950 millioner. Staten forlanger at et kostnadsoverslag skal påplusses 10 %. Vi må da finansiere 1045 millioner.Jeg  legger litt til for uforutsatte utgifter og tar utgangspunkt i en kostnad på 1100 millioner  og ser på finansieringa av det.

I tilsvarende prosjekt er det beregnet  18,3 % i i MVA – refusjon. Det legges til grunn her og. Med ei kostnadsramme på 1,1 milliard utgjør den 201 millioner.

Ferjeavløsningsmidler

Departementet kom med nye beregningsregler fra og med 2018. KPMG har – etter dialog med statlige nivå-  beregnet dem til 216 millioner. Dette er penger fylket får av staten til  å betale  avdrag på tunnellån i inntil 40 år.

I tillegg får fylket 5,9 millioner pr. år til å vedlikeholde tunnelen. De første 10 -15 å er det vanligvis små utgifter til tunnelvedlikehold.Men pengene kommer likevel årlig inn i fylkeskassa og styrker likviditeten.Et godt bidrag til å kompensere for bortfall av penger fra Troms kraft.

Bompenger

Her har KPMG gjort en grundig analyse. Den er basert på dagens trafikktall og med en beskjeden engangsøkning ved første års tunneldrift.Bompenger skal betales i 20 år. Når årlige innkrevingskostnader er trukket fra, vil forbindelsen ha et inntektspotensiale på  mer enn 250 millioner i en 20 -årsperiode.

Det er Nordnorsk Bompengeselskap som tar seg av bompengene. Ikke fylket. For tida betaler selskapet  rundt 1 %  for å  oppta bompengelån.

Underskudd på ferjedrift

Troms fylkeskommune har i dag et undeskudd på på ferjedrifta over Langsund på 15 millioner pr. år.Det skjedde fordi det kom nye regler for driftstilskudd  i 2018. Da blr faste kriterier lagt til grunn.

Fylket  innhentet nytt anbud i år. Det billigste var   nesten 100 % dyrere enn det  for  forrige periode.Anbudsperioden  er  fem år.
 Det nest lavesre anbud var 11 millioner dyrere.

Det er grunn til å tro at  underskuddet  vil øke ytterligere når nytt anbud skal  innhentes  i 2024. Da må det komme ei  moderne  ferje som det stilles andre krav til enn den som går i dag.Den ble bygd i 1973 og burde for lengst vært utrangert.

Ingen jærtegn i tida tyder på at Siv og Erna vil komme med nye tilskottsregler med det første. Ferjedriftsunderskuddet må fylkeskommunen  derfor budsjettere med hvert år i overskuelig framtid. Med nåværende  forutsetninger utgjør underskuddet  600 millioner i en  førtiårsperiode. Alternativ bruk av disse pengene til å betale tunnellån, er ei fornuftig omdisponering av budsjettmidlene.

KPMG foretok ei finansiell  analyse  på grunnlag av  tallene over. De  var klar i sin konklusjon: Med  forutsetningene  som er nevnt, er Langsundtunnelen selvfinansierende. Og et tungt element i denne analysen var at fylkeskommunen i dag må bruke store summer til å dekke driftsundedrskudd på ferjedrift over Langsundet. Det er en mye bedre  å betale  renter og avdrag på et tunnellån.

På  bakgrunn av tallene over spør jeg meg: Hvilke  penger er det  Nordlys har tenkt å bruke for å ruste opp fylkesveiene i stedet for å bygge Langsundtunnelen?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse