Annonse
Mareano-programmet har kunnskap om dybde, terreng, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning på havbunnen. Kunnskapen brukes av forvaltningen, næringslivet, forskere og publikum. Bildet viser uer og oktokoraller på død Lophelia. (Foto fra Mareano-programmet)

Hvordan står det til, havet?

Havet skaper arbeidsplasser, og kreative sjeler langs hele kysten har gjennom historien funnet nye måter å utnytte ressursene på. Men hvor mye vet vi om det som skjuler seg under havoverflaten?

Brødtekstbilder: 
Artikkelforfatterne: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik og klima- og miljøminister Ola Elvestuen.
Fiskefartøyene som har testet ut Mareano-kart, sier at kartene gir større fangst, mindre drivstofforbruk og mindre skader på utstyret.

Skal vi skape mer fra havet, må vi ta enda bedre vare på det. Det handler om hva havet kan gjøre for oss, og hva vi kan gjøre for havet. Derfor må vi prioritere å skaffe oss nødvendig kunnskap.

I femten år har det nasjonale, tverrfaglige programmet Mareano kartlagt den norske havbunnen. Programmet er ambisiøst og omfattende. Over 1 milliard kroner over er bevilget over statsbudsjettet i denne perioden.

I perioden fram til 2018 er det kartlagt ca. 210 000 km² havbunn i felt, et område tilsvarende 65 prosent av Fastlands-Norges areal. Ingen annen havbunn er så godt kartlagt som den norske. Mareano har gitt oss innsikt om dybde, terreng, bunnforhold, biologisk mangfold, naturtyper og forurensning.

Kunnskapen brukes av forvaltningen, næringslivet, forskere og publikum.

Økonomiske og miljømessige gevinster

Mareanos tokt har gitt oss detaljerte kart over bunntyper og dybdeforhold for flere viktige fiskefelt på sokkelen og langs kysten. Fiskefartøyene som har testet ut Mareano-kart, sier at kartene gir større fangst, mindre drivstofforbruk og mindre skader på utstyret.

Mareano jobber med å tilrettelegge biologiske kart, slik at sårbare naturtyper også kan vises sammen med terreng- og bunntypekart. Mer detaljert kunnskap om havbunnen kan gi et enda mer presist, miljøvennlig og effektivt fiske. Kunnskapen gir grunnlag for en bedre forvaltning og beskyttelse av sårbare naturtyper.

Feltarbeid i nordlige farvann gir ny kunnskap

Mareano har de siste årene hatt høy aktivitet rundt Svalbard og inn i Polhavet. Over 3 700 km² av havområdene rundt Svalbard ble i 2018 dybdekartlagt ved hjelp av multistråle-ekkolodd.

Lite sjøis i 2018 gjorde det mulig for første gang å kartlegge sokkelen nord for Svalbard og sokkelskråningen ut i Polhavet. Dermed er havbunnen kartlagt helt ned til 3 400 meter.

Naturtyper i Kongsfjorden og i Rijpfjorden er kartlagt. Rijpfjorden er kanskje vår siste høyarktiske fjord. Her er det observert frodige tareskoger og store mengder kråkeboller og sjøstjerner.

Områdene nord for Svalbard er prioritert av flere grunner. Kartlegging på et tidligst mulig stadium vil gi sammenligningsgrunnlag for å observere framtidige endringer, i første rekke som følge av varmere klima.

Kvitøyrenna er et område mellom Nordaustlandet og Kvitøya på Svalbard som kan være aktuelt for fiskeri i framtiden. Fiskeriforvaltningen arbeider med et forslag til nytt forvaltningsregime i havområdene rundt Svalbard.

Mareano har leverer omfattende kunnskapsgrunnlag til forvaltningsplanene for Barentshavet og Norskehavet. I 2020 vil det legges fram en melding for Stortinget om revidering av forvaltningsplan for Barentshavet–Lofoten og oppdateringer av planene for Norskehavet og Nordsjøen–Skagerrak.

Hvor går ferden videre?

Mareano har startet et omfattende arbeid med å kartlegge naturtyper og arter på store havdyp. De dype delene av Norskehavet dekker et areal på over 1 million km2. Området preges av store variasjoner når det gjelder landskapstyper, geologi, biologi, vannmasser og klima.

Dybdekartleggingen i 2019 utgjør første fase av en regional dokumentasjon, og skal dekke ca. 90 000 km2. Målet er å skaffe et best mulig kunnskapsgrunnlag for oppdatering av forvaltningsplanen for Norskehavet. Kartleggingen er også viktig forarbeid til å vurdere særegne, sårbare eller truede naturområder for framtidig vern eller beskyttelse.

Kunnskap tilgjengelig for alle

Mareano har til enhver tid en rekke prosjekter og arbeidsgrupper som har til formål å videreutvikle metoder og verktøy som skal gi mer effektiv datainnsamling og bedre produkter.

Kart, målinger, rapporter og analyser er gratis og tilgjengelig for alle, på en rekke plattformer. Mareano-programmet slår på lyset under vann og danner grunnlag for kunnskapsoppbygging, god forvaltning og en miljøvennlig havøkonomi.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse