Annonse

Hvordan styrke foreldrekompetanse via et nordnorsk fagnettverk?

Nordnorske sped- og småbarn og deres familier kan styrkes ved at vi deler kunnskap på tvers av organisatoriske og profesjonelle grenser.

Når ulike faginstanser samarbeider godt, med og rundt familier opplever disse at møtene preges av overført informasjon, samt tillit og relasjon.

Kunnskap om hvor viktig det er å styrke foreldrekompetanse til det enkelte barns beste er i kontinuerlig utvikling. Det er ikke lett for verken foreldre eller fagpersoner å navigere i jungelen av informasjon, ressurser og tilbud. Dette kan oppleves som spesielt utfordrende når man har ansvar for et barn med særlige behov for oppfølging og støtte.

Forskning viser at den mest effektive måten å sikre barns mulighet til å bli den beste versjonen av seg selv er å styrke foreldrene. En rekke fagmiljøer i Nord- Norge besitter kunnskap og kompetanse om strategier og metoder for å fremme og styrke barns utvikling. Kompetansen kan imidlertid være ujevnt fordelt på grunn av små og spredte fagmiljøer, begrensede ressurser til fagutvikling og store geografiske avstander. Å finne felles, fysiske møteplasser er tids- og ressurskrevende.

Å samle, systematisere og dele kunnskap i en felles ressurs på tvers av organisasjoner, profesjoner og helsetjenestenivå i Nordland, Troms og Finnmark kan øke muligheten for at familier møter fagfolk med oppdatert kunnskap i alle ledd. Kanskje det også kan bidra til at familier med sped- og småbarn møter fagpersoner som i større grad enn tidligere kjenner til andre tjenester og derved samarbeider mer på tvers av faglige- og organisatoriske grenser?

I troen på dette er et nordnorsk nettsted utformet for å støtte hjelpere i:
• spesialist- og primærhelsetjenesten, samt frivillige organisasjoner
• mellom ulike profesjoner og helse- og sosialfaglige etater
• mellom fagmiljøer i små og store kommuner i Nord Norge

Nordnorsk fagnettverk
Formålet med nettverket er å utvikle og systematisere kunnskap og fremme forståelse som styrker foreldrekompetanse og dermed også spedbarns utviklingsmuligheter i Helse Nord. Vi lager en arena for deling av oppdatert kunnskap på tvers av helsetjenestenivåer, tjenestetilbydere og profesjoner i hele Nord-Norge.
Ved å danne et slikt Nordnorsk fagnettverk, og invitere til kontakt med fagpersoner i hele landsdelen, får vi mulighet til å samle og videreformidle kvalitetssikret kunnskap som fagpersoner som jobber med sped- og småbarn og deres familier kan bruke i sin arbeidshverdag. I utviklingen av nettverket har fokuset vært å informere og styrke alle typer helse- og sosialfaglig personell som har tjenesteroller i sped- og småbarns liv.
Vi har derfor samlet denne kunnskapen i nettstedet «Sped og småbarn» under læringsportalen Helsekompetanse.no; http://deminste.helsekompetanse.no

Nettstedet fokuserer på 5 hovedtema:
• Graviditet
• Føde/barsel
• En utfordrende start
• Spedbarnsalder
• Småbarnsalder

Nettstedet er planlagt som en varig struktur og skal styrke kompetanseoverføring og samarbeid for best mulig ivaretakelse av nyfødte barn og foreldre i hele Nord-Norge, med særlig vekt på premature og andre nyfødte i risiko. Når ulike faginstanser samarbeider godt, med og rundt familier opplever disse at møtene preges av overført informasjon, samt tillit og relasjon. 
Vi håper at nettstedet og nettverket vil bidra til å fremme en felles forståelse for betydningen av godt samspill og god omsorgsadferd og på den måten styrke barnas utviklingsmuligheter. Ved at de ulike fagmiljøer tenker mer likt om samspillets og den gode omsorgsadferdens betydning, vil man på et tidlig tidspunkt kunne identifisere familier med behov for støttende tiltak og intervensjon.

Er det behov for enda flere nettsider?

Trenger dette fagfeltet virkelig enda flere nettsider vil noen spørre, og med rette. Organisasjoner og mange ulike kompetansesentra deler i dag omfattende mengder kunnskap om aspekter som graviditet, spedbarnshelse, utfordringer i foreldreskapet og så videre. Noen av disse har veldig høy kvalitet og blir regelmessig oppdaterte. Dette har veiledet oss i utviklingen av Nordnorsk fagnettverk. Vi har ikke utviklet alternativer til gode kunnskapsbaserte informasjonskanaler, men heller tatt rollen som en gammeldags telefonsentral. Vi binder dem sammen og informerer kolleger, som kan ha lite tid til å lete i jungelen av tilbud, om at de fins!
Andre vil stusse på at fagnettverket er nordnorsk – hvorfor ikke nasjonalt? Bakgrunnen for dette kan oppsummeres med Alf Jakobsens’s ord «Det er langt dette landet, det meste er nord». Uavhengig av hvor mange fylker, kommuner og sykehus vi har, er vi et folk som bor spredt og vi behøver kanskje enda sterkere strukturer for samarbeidsstøtte enn mer tettbebodde samfunn. Kanskje dette nettverket kan styrke slike strukturer – og inspirere til lignende nettverk. Et annet aspekt er at fagstoffet på sikt bør suppleres med samiske tekster.

«A never ending story»
Nettverket er ikke ferdig, det er på en måte nå det begynner! Nettsiden som er åpnet er verdifull i seg selv, men verdien vil øke i takt med at kolleger kommer med innspill og tilleggsinformasjon om tjenester og muligheter samt deler ny praksisnær kunnskap. Det arbeides blant annet med et tjeneste-kart for å informere og inspirere de som lurer på hvordan tjenester best kan utformes og synliggjøres i egen organisasjon. Fagnettverket er hjelpernes nettverk, men er tilgjengelig for hvem det skulle være. Språk og utforming gjør det tilgjengelig for alle som interesserer seg for barns tidlige utvikling, styrking av foreldres kompetanse og mestringstro samt helhetlige, samarbeidende tjenester i Nord.

  • Artikkelforfatterne Nina B. Cheetham, Inger P. Landsem og Jorunn Tunby utgjør redaksjonen for det nye nettstedet

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse