Annonse
Foto: Forsvaret

Hvorfor hemmeligholdes konsekvensene ved utbyggingen av Evenes som base for maritime overvåkningsfly?

Denne saken har nå gått så langt at det ikke vil være mulig lengre å gjemme seg bak et graderingsstempel.

Spørsmålet reises  i lys av den store uviljen mot å gi noen informasjon rundt etableringen av en ny luftforsvarsbase på Evenes.

Vi har fremmet en rekke vurderinger rundt konsekvensene og hver gang svares det med kun en henvisning til beslutningsgrunnlaget. Et beslutningsgrunnlag som sier svært lite om konsekvensene hva gjelder kostnader så vel som operative forhold. Forsvarssjefen svarte oss at det ikke var naturlig for han å sette seg inn i og vurderer ulike dokumenter som er utarbeidet for politisk bruk. Det var slik han definerte våre vurderinger som gikk på en rekke risikofaktorer ved oppbyggingen på Evenes.

Denne saken har nå gått så langt at det ikke vil være mulig lengre å gjemme seg bak et graderingsstempel. Befolkningen har faktisk et legitimt krav på å få kunnskap rundt sider av denne beslutningen som er så mangelfullt utredet.

Et helt vesentlig forhold vihar bedt om en avklaring på, uten å få noen innsikt i planene, har vært i hvilken grad man har vurdert sikkerheten for passasjerene ved lufthavnen, som medfører at armerte fly vil måtte takse tett forbi flyoppstillingsområdene for sivile fly og terminalbygget. Vi har tidligere tatt opp utfordringene ved å armere flyene på Evenes ut fra gjeldende sikkerhetsavstander hvor vi kun ble avspist med ”det har vi tenkt på og vil bli tatt hensyn til i den pågående arbeidet med konsekvensutredningen”. En P-8Poseidon tar 10 tonn våpenlast og en F-35 9 tonn. En vesentlig del av dette er høyeksplosiver i form av bomber, missiler og torpedoer. Hva skjer hvis disse går av ved et uhell 50 m fra oppstillingsplassen hvor passasjerer går inn og ut av flyene og hva med alle de som er i terminalbygget? Ì tillegg kommer 35 tonn flydrivstoff i tankene. Det er spesielt at denne vurderingen kommer først etter at vedtaket er fattet?!

Bildet viser hvor flyene vil stå i forhold til passerende armerte fly. Avstandene er ubehagelige små og bryter med alle kjente normer for sikkerhet. La meg tilføye at vi har eksempel på uhell med armerte fly med katastrofale følger.

Selv innen dette området synes det vanskelig å trenge gjennom taushetsmuren. Hvor lenge kan man akseptere det? Vil Avinor kunne leve med en slik usikkerhet? Kvalifiserer et slikt spørsmål at graderingsstemplet igjen trekkes frem slik at offentligheten fortsatt skal leve i usikkerhet?
Kanskje har Forsvaret svar på dette, men hvorfor ikke forklare oss hvordan dette er tenkt løst? Det finnes ikke en krone i kostnadsestimatet.

Det er vel slik at opinionen (i hvert fall de som benytter lufthavnen) har en rett til å få innsyn i slike konsekvenser og hva som gjøres av kompenserende tiltak ut over ”det har vi vurdert”. Vi skjønner så mye at tiltak for å forebygge uhell koster relativt mye mer enn null kroner som beslutningsgrunnlaget angir.

Da er jeg tilbake til det jeg tidvis lurer på. Hvorfor denne tausheten? Hvorfor denne arrogansen mot alt som kan tendere til å oppfattes som kritiske spørsmål? Hvorfor har man overestimert nesten alt på Andøya og tilsvarende underestimert det som relateres til Evenes? Var det andre forhold som medførte at MPAene ble flyttet fra Andøya? Kanskje ville prisen på å bygge ut Evenes som fremskutt base for 2-3 jagerfly rent pedagogisk bli vanskelig å selge slik at man fant ut at MPAene kunne bidra til å rettferdiggjøre prisen.

I fortsettelsen av dette har vi rettet søkelyset på hvordan man har tenkt selve armeringen av flyene skal foregå. Her er det heller ikke foretatt noen vurderinger og følgelig ingen kostnader. Innen normerte sikkerhetsområder til rullebaner og bebyggelse vil aktuelle plattformer for armering befinne seg i myra i sørvest for rullebanen. Ulempen er at den ligger over 20m lavere enn rullebanen, så det må enten fylles voldsomt ut, eller så må man lage en lang nok taksebane for å unngå å overstige 1.5% stigning på banen. Kanskje finnes det andre alternativer, men det eneste sikre er at det har en pris eller få innvirkning på de flyoperative gjennomføringene – sivilt som militært.

Det spesielle er at disse forholdene ikke er nevnt eller priset. Tilfeldig? Neppe. Målet var som på Ørlandet å holde kostnadene så lave som mulig for så å be om mer penger på et senere tidspunkt. Det har jo fungert på Ørlandet, så hvorfor skulle det ikke fungere her? Den prosessen er alt startet ved at prisen nå er erkjent å ha steget med 700 mill. Problemet er at disse 700 mill er tiltenkt helt andre formål og om ikke lenge får vi nye tall etter at statsråden er drevet fra skanse til skanse. En slik form for strid vil historisk ende opp i et uføre hvor man ikke har retrettmuligheter.

Det er også grunn til å etterlyse svar fra Avinor som eier de mest attraktive områdene hvor Forsvaret ser for seg den nye MPA lokaliseringen. Betyr det at Avinor vil måtte finne andre fordyrende løsninger for sine behov og hvis ja – hvem tar regningen?

Prosessen rundt Andøya vs Evenes har nådd slike proporsjoner at hemmelighold rundt konsekvensene ikke lengre er mulig å skjule. De kommer nå frem og det er et lite flatterende bilde som avtegnes.

La graderingsstemplet forbli i skuffen, statsråd!

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse