Annonse
Jarl Hellesvik og Karl-Wilhelm Sirkka avviser at de noen gang har omtalt samelandsbevegelsen som en organisasjon, men som en samepolitisk strømning. ""Selv om de titulerer seg som forskere, så etterlater de inntrykk av å opptre - til forveksling  - som samepolitiske aktivister innen samelandsbevegelsen", skriver EDL-lederne om et innlegg fra Mikkel Berg-Nordlie og Torjer Olsen. Foto: Geir Tårnesvik

Hvorfor irriterer bruken av begrepet samelandsbevegelsen?

Professor ved Senter for samiske studier, UiT, Torjer Olsen og Mikkel Berg-Nordlie, forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus, opplyser i Nordnorsk Debatt den 14.11.19 at leder og nestleder i EDL er «å finne i fri dressur i kommentarfeltet hvor det ytres direkte feil om historie, juss, politikk og samfunn».  

Derfor har forskere kommet på banen for å oppklare – spesielt fra UiT, orienterer Olsen og Berg-Nordlie. Deres bidrag til forskerbasert oppklaring bygger på stråmannsargumentasjon. De hverken begrunner eller dokumenterer sine påstander om «direkte feil». Vi ber om at dere påviser «direkte feil» fra vår side, så kan vi ta det derfra.

Det er på sin plass å bemerke at selv om de titulerer seg som forskere så etterlater de inntrykk av å opptre - til forveksling  - som samepolitiske aktivister innen samelandsbevegelsen.

Slik som vi ser det, har EDL og Olsen og Berg-Nordlie et diametralt motsatt ståsted.

Vi har som utgangspunkt at den norske staten ikke skal bedrive forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnisitet og avstamming dersom det ikke er saklig grunn til det, jevnfør §§ 92 og 98 i Grunnloven.

Berg-Nordlie og Olsen sitt ståsted legger til grunn at det er så spesielt å være av samisk avstamming at dette i seg selv, pålegger staten å innføre samepolitisk, motivert forskjellsbehandling i form av lovfestede, politiske privilegier og andre særrettigheter. De mener til og med at det holder å være av 1/8 samisk avstamming for at slike privilegier skal utløses. De mener at slike privilegier skal være slektsbasert; altså en moderne form for adelskap. De holder seg med en form for rasetenking.

Et eksempel på slik lovfestet forskjellsbehandling finner en i finnmarksloven. Der heter det i formålsparagrafen at «Lovens formål er å legge til rette for at grunn og naturressurser i Finnmark fylke forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.»   

Det står altså «…særlig som grunnlag…» ikke «…også som grunnlag…». Dette innebærer at ved enhver konflikt mellom samiske og ikke-samiske interesser, skal de samiske interessene gis størst vekt og ha forrang.

Dette har blant annet ført til at da styret i FeFo vurderte om de skulle være for eller imot gruvedrift i Repparfjorden, ble kun de samiske interessene veiet opp imot hverandre. FeFo konkluderte med at de ikke er imot gruvedrift.  Begrunnelsen var at FeFo, ut ifra en samlet vurdering, var kommet til at gruvedrift i Repparfjorden ville være til fordel for de samiske interessene.

Så langt er vi altså kommet i Norge: Ikke-samiske interesser ble ikke sett på som relevante og det ble ikke reagert på dette fra noe politisk hold. Det tåles så inderlig vel at forskjellsbehandling, med utgangspunkt i etnisitet og avstamming, institusjonaliseres.

Det klages i artikkelen over at den ene av oss (Hellesvik) har hevdet at Berg-Nordlie og Olsen arbeider til støtte for NSR. De mener at de ikke gjør det, med den begrunnelse at de ikke er medlemmer i NSR(!).  Dette som om det er umulig å fremme politikken til NSR om en ikke er medlem i NSR!  Berg-Nordlie og Olsen utrykker til forveksling, i ord og tale, synspunkter som vi kjenner igjen hos NSR.  Dette på samme måte som det finnes personer som ikke er medlemmer i EDL, som fremmer vår politikk i ord og tale.

Forfatterne viser til at den andre av oss (Sirkka) har hevdet at sjøsamisk kultur ikke eksisterer: «Med ord pisker man løs på identiteten, kulturen og historia til store deler av Nord-Norges befolkning». Det piskes ikke. Derimot reises problemstillingen om sjøsamisk kultur med bakgrunn i NOU 2001:34 «Samiske sedvaner og rettsoppfatninger» del X kapittel 3 «En etnisk samisk sedvanerett i fiskeriene?»: «Den avgjørende særsamiske identiteten er fraværende hos dem som gjør krav på en spesiell samisk sedvanerett.».  Videre  «… folk i samiske kjerneområder driver sitt fiske på en måte som ikke kan skilles fra norsk praksis i andre distrikter…» Kapittel 4: « …  siden samiske og norske fiskerimønstre er identiske, er det ikke snakk om en spesiell samisk fiskeriutøvelse. Etnisk orientert fiskeripraksis finnes ikke».

Professor Torjer Olsen er ansatt ved Senter for samiske studier, UiT. Han kan jo sørge for at det blir forsket på om det finnes en etnisk kategori som skiller seg fra den øvrige befolkningen i kyst- og fjordstrøkene i Norge, når det gjelder slikt som språk, yrkesutøvelse, levesett og livanskuelser og i seder og skikker, samt hvor de finnes.  Dette i stedet for å holde seg med en besvergelse om at det finnes sjøsamer.

Det hevdes også at vi i EDL har påstått at Berg-Nordlie og Olsen er medlemmer i en organisasjon som heter Samelandsbevegelsen. Det har vi aldri gjort. Derimot hevder vi at Berg-Nordlie og Olsen tilhører en samepolitisk strømning som vi omtaler som samelandsbevegelsen. Det må de pent finne seg i.

Berg-Nordlie og Olsen trekker frem et oppslag på hjemmesiden til NRK Sápmi, NRK sin tendensiøse lokalavdeling i Karasjok, med en helt spesiell og merkelig form for journalistikk: Vår daværende leder Turid Bjørnstrøm, ble intervjuet av en journalist i NRK Sápmi som forvrengte mye av det hun sa. Hun protesterte og ba om å få oversendt kopi av råintervjuet med henne. Det nektet de å gjøre. Alle kan jo tenke seg hvorfor.  Vår daværende fagrådgiver, professor Knut Skog ble også intervjuet og spurt om dette med konspirasjonsteorier. Han sa at vi ikke baserer oss på å spekulere i eventuelle hemmelige planer eller konspirasjoner. Ikke et eneste ord av det han sa, ble gjengitt.

Aktivister innen samelandsbevegelsen sørger for at denne «avisanden» flyr og flyr. Nå har Berg-Nordlie og Olsen fått den på vingene igjen.

EDL arbeider for at samepolitisk motiverte lover og ordninger som undergraver det etniske og demokratiske likeverdet skal oppheves og vi motarbeider planer om å innføre nye slike. At de som ønsker at slike samepolitisk, motiverte lover og ordninger skal bestå, og nye innføres, prøver å sverte og mistenkeliggjøre oss, i et forsøk på å frata oss enhver troverdighet, var vi forberedt på.

EDL er et «antivitenskapelig miljø», hevder Olsen og Berg-Nordlie. Vi er forberedt på mer, også av samme sorten.  Vi har tatt høyde for slikt og fortsetter uansett vårt arbeide for at Norge skal være et samfunn basert på etnisk og demokratisk likeverd.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse