Annonse
SAKEN SOM ALDRI TAR SLUTT: Fra kommunestyremøtet i Tromsø 29.april der flertallet sa nei til Arctic Center, med 23 mot 20 stemmer. På bildet de to møtelederne da saken ble behandlet, varaordfører Marlene Berntsen Bråthen fra Senterpartiet og Pål Juluis Skogholt fra SV.

Hysterisk om Arctic Center

Ropene om korrupsjon er hysteriske og ligner på rene konspirasjonsterorier, mener Oddmund Enoksen.

Kravet om lovlighetskontroll av Tromsø kommunestyres behandling av reguleringsplanforslaget fra Arctic Center har ikke falt i god jord hos motstanderne av prosjektet. De frykter åpenbart at ei ny behandling i kommunestyret vil kunne ende med et anna resultat enn vedtaket som ble gjort i april. Det kan man ha forståelse for. Mindre grunn til forståelse er det for argumentene som motstanderne har klart å bringe til torgs.

At Arctic Center har tatt initiativ til lovlighetskontrollen og at deres advokat har bidratt i utforminga av kravet om slik kontroll, har skapt tilnærma hysteriske reaksjoner. Det er framsatt anklager om korrupsjon. At dette må være ei sak for Eva Joly. At kommunestyrerepresentantene som har framsatt kravet om lovlighetskontroll vil være inhabile ved behandlinga av kravet. Og det stilles spørsmål ved om det som har skjedd, virkelig kan være lovlig.

Sjøl kommunestyrerepresentanter med lang fartstid har bidratt til å mistenkeliggjøre kravet om lovlighetskontroll. Rødts Jens Ingvald Olsen har i et innlegg på Nordnorsk debatt den 21. mai omtalt kravet som «febrilsk», at de som har framsatt kravet er «stråmenn» for Arctic Center og at det er «langt utover akseptabel kutyme fra folkevalgte».

Man skulle tru at en kommunestyrerepresentant som gjennom ei årrekke har ynda å framstille seg som ei vaktbikkje, var opptatt av at ting skulle gå rett for seg også i kommunestyret. Men det kan nå virke som om denne vaktbikkja nå har sovna hen.

Formålet med lovlighetskontroll

Fram til 1992 var det automatisk lovlighetskontroll av kommunale vedtak. Med kommuneloven av 1992 ble dette erstatta med en rett for minst tre kommunestyrerepresentanter til å kreve at fylkesmannen foretar lovlighetskontroll. I tillegg har fylkesmannen av eget tiltak – dvs. uten  lovlighetsklage fra folkevalgte - adgang til å foreta  slik kontroll.

Lovlighetskontroll er meint å være en sikkerhetsventil og et supplement til den klageadgang som ellers gjelder for kommunale vedtak. Lovlighetskontroll skal  sikre muligheten for å få avklart rettslig tvil uten å måtte bringe ei sak inn for retten. Rettssikkerhet, faglig kvalitet på kommunale avgjørelser og omdømmet til den kommunale forvaltninga er også viktige hensyn som ivaretas ved lovlighetskontrollen.

Krav om lovlighetskontroll

Det må være minst tre kommunestyremedlemmer som underskriver et krav om lovlighetskontroll. Det er ingenting i vegen for at kravet og begrunnelsen for dette er utforma av andre enn de som underskriver på kravet. Herunder er det ikke noe i vegen for at en som sjøl er part i saka, har laga et skriftlig utkast som så blir underskrevet. For i praksis vil ofte den som er part i ei sak, være den som kjenner saka best.

At en advokat har kvalitetssikra utkastet på forhånd, er det sjølsagt heller ikke noe til hinder for. Tvert imot vil det være en styrke. For i noen saker vil juridisk kompetanse enten kunne være ei forutsetning for å vurdere om det det foreligger saksbehandlingsfeil og om slike feil vil ha konsekvenser for gyldigheten av det kommunale vedtaket. Man ville sannsynligvis ha kunnet unngå en del lovlighetsklager som fremmes hvis fleire hadde tatt bryet med å søke juridisk bistand før man sprang til med en lovlighetsklage.

Det er på derfor ingen grunn til å hisse seg opp over, enn si rope på inngripen fra Eva Joly, at Arctic Center har initiert og bidratt til at det har blitt fremma lovlighetsklage på kommunestyrevedtaket fra april. Arctic Center og kommunestyrerepresentantene som har underskrevet kravet om lovlighetskontroll trenger ikke å stå skolerett for noen. De har alt sitt på det tørre.

Jeg finner også grunn til å nevne at det ikke er noe til hinder for at et kommunestyremedlem fremmer krav om lovlighetskontroll av et vedtak som vedkommende sjøl har stemt for. Det er uten betydning hvordan representanten sjøl stemte i saka. Dette er for øvrig også uttrykkelig uttalt i departementets rundskriv fra 2013 (H-2299).

Lovlighetskontroll av eget tiltak

Om ikke kommunestyrerepresentantene hadde fremma krav om lovlighetskontroll, anser jeg det som sannsynlig at fylkesmannen i Troms og Finnmark av eget tiltak ville ha gjennomført slik kontroll.

Adgangen til slik kontroll på eget initiativ framgår direkte av kommuneloven. Det er i saker hvor det hefter usikkerhet ved gyldigheten av det kommunale vedtaket, at kompetansen til slik lovlighetskontroll benyttes.

Foranledninga til bruk av kompetansen vil typisk kunne være at fylkesmannen får en anmodning om slik kontroll fra en som er part i vedkommende sak. Hvis ingen folkevalgte i Tromsø hadde vært villig til å fremme lovlighetsklage, kunne således Arctic Center ha bedt fylkesmannen om å benytte sin adgang til å foreta lovlighetskontroll. En slik henvendelse fra en part i saka er et forhold som i seg sjøl kan tilsi at kontroll blir gjennomført.

Mediaomtale av saka er også et forhold som kan gi grunnlag for at fylkesmannen foretar slik kontroll. Stor mediaomtale hvor spørsmålet om vedtaket er gyldig eller ikke, er et forhold som skal vektlegges.

Sakas viktighet og samfunnsmessige betydning skal også fylkesmannen ta i betraktning når det tas stilling til om lovlighetskontroll av eget tiltak skal iverksettes.

I Arctic Center-saka er alle de nevnte momenter til stede. Det har derfor all formodning for seg at det ville ha blitt gjennomført lovlighetskontroll fra fylkesmannens side sjøl om det ikke hadde blitt fremma lovlighetsklage fra kommunestyrerepresentanter.

I proposisjonen til kommuneloven av 2018 er det sagt følgende om lovlighetskontroll av eget tiltak:’

«Det kan for eksempel være aktuelt å ta opp et vedtak til lovlighetskontroll i tilfeller hvor saken har skapt mye spenning internt i kommunen eller fylkeskommunen, og hvor lovlighetskontroll kan bidra til å skape ro i saken. Lovlighetskontroll kan da avklare den eventuelle uklarheten om vedtaket er lovlig eller ikke.»

Dette er kloke ord. Ord som jeg vil anbefale at også de som nå roper høgt om hvor forferdelig det er at lovlighetskontroll er krevd, prøver å ta inn over seg.

Behandlinga i kommunestyret i neste uka vil vise om også kommunestyrerepresentantene i Tromsø har evnen til å gjøre dette.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse