Annonse

Hvorfor så dårlig selvtillit når det gjelder kunst og kultur?

Det er ikke snakk om at staten løper fra sitt ansvar for HT og kulturen, skriver Trine Noodt.

Regionreformen skal overføre mer makt og ansvar for kulturlivet til regionene. Mer ansvar og innflytelse vil gi økt engasjement, eierskap og definisjonsmakt over kulturfeltet i eget fylke. Det er et tankekors at vi har en fylkesråd for kultur som ikke vil ta ansvar men fortsatt la kulturlivet styres fra Oslo. Jeg mener vi skal ha mer selvtillit enn dette, og vil forsøke på en tankerekke som jeg håper kan bidra til nytt og positivt tankegods inn i debatten om regionreformen, kunsten og kulturlivet.

Det er klart det blir uro i kulturkretsene når faste strukturer blir endret på, og en ikke helt vet  hva som venter i andre enden. I ti-år har kunst og kulturlivet vært i et «partnerskap» med staten, i et spleiselag om finansiering av kulturinstitusjonene. Kulturlivet er vant til å måtte kjempe for hver en krone til produksjon og fornying, for det er ingen selvfølge at det ligger nok midler i det årlige  driftstilskuddet til å realisere full produksjon og program for virksomheten. Eksterne midler fra Kulturrådet, Barentssekretariatet, ulike fond mm er helt nødvendig for å sikre kunst- og kulturlivet gode vilkår. En kan kanskje si at kulturlivet er bygd opp på ganske sårbare strukturer.

Overføring av kulturoppgaver til regionene har skapt stort engasjement og også usikkerhet. Det er ikke dermed sagt at det er feil å gjøre. Staten fortsetter sitt forpliktende partnerskap med kulturlivet i Troms og Finnmark, men fordelingsnøkkelen av eierskap til institusjonene endres slik at fylkene sitter med hovedtyngden av eierskap. Det er ingen logikk i at fylkene trygler om flere oppgaver og ansvar, men bare ikke for kulturlivet?! Med overføring av ansvar har staten lovet at statens andel overføres til fylkene, krone for krone. Da melder det seg et nytt spørsmål. Er ikke de folkevalgte i Troms og Finnmark til å stole på?

Har vi et fylkesråd som kommer til å kutte i kulturbudsjettet så snart økte midler kommer på konto? Er det noen som i det hele tatt har tatt til orde for å legge ned viktige kulturinstitusjoner? For Venstre er det en HELT uaktuell problemstilling. Stoler ikke fylkesråden for kultur, Anne Torill Eriksen Balto, på sine egne  partifeller fra Senterpartiet på fylkestinget, eller Arbeiderpartiet og SV som hun styrer fylket sammen med? Jeg har vært folkevalg i 20 år og til dags dato enda ikke opplevd at kulturbudsjettet er foreslått kuttet for å finne midler til å rassikre en vei. Uavhengig av politisk regime.

Et tyngre regionalt eierskap og ansvar vil etter min mening utfordre til og gi et større politisk engasjement for kulturlivet.  Det lar seg ikke gjøre å utvikle gode  samfunn uten tilstedeværelse av kultur, av steder og institusjoner tilrettelagt for opplevelser, synsinntrykk, musikk, dramaturgi, film og dans for å nevne noe.

Jeg deltok denne uke på et møte mellom Sametinget, de to Nord-Norske fylkeskommunene og kulturministeren i Tromsø. I møte kom det tydelig frem at kulturministeren ser for seg en tettere oppfølging av kulturliv og kulturinstitusjoner som følge av overføringen av ansvar. Det ble av sametinget foreslått årlige møter, noe kulturministeren responderte positivt til, og neste møte ble allerede avtalt skal finne sted til høsten. Det er altså ikke snakk om at staten løper fra noe ansvar. Snarere tvert imot ser en for seg mer samhandling og dialog. Hvem mener staten løper fra ansvaret når fylkene nå får bestemme rutetilbudet for flyreiser (FOT-ruter) i fylket selv? Hvorfor denne dårlige selvtilliten når det kommer til kunst og kultur?

Sterkere eierskap, stolthet og trygge rammer for kulturinstitusjoner og kulturliv skal vi ta med oss inn i det nye Troms og Finnmark. Vi må i større grad enn i dag få definere selv hva som er de viktige og riktige kulturprosjektene å satse på i Troms og Finnmark, for det er vi som bor her som vet hva som rører seg i vår samtid her nord. Hvor en oppholder seg påvirker faktisk hva en definerer som interessant eller ikke. Derfor mener jeg det er viktig at fylket som del av regionreformen blir styrket med frie midler for å utvikle kunst og kulturlivet i nord.  

Dette er som sagt et forsøk på å komme med en innfallsvinkel på problemstillingen som er reist, og usikkerheten som kulturlivet gir uttrykk for. Jeg har tro på et sterkt kulturliv, som vi vet består av sterke personer som har kjempet mang en kamp tidligere. Jeg har tro på at fylket skal greie å forvalte ansvaret også for kulturlivet på en enda bedre måte enn før, gjennom tydeligere ansvar, sterkere eierskap og folkevalgte som er stolte av kulturlivet og de kulturinstitusjoner vi får ansvaret for.

 

 

 

 

                                                                                               

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse