Annonse

Ikke splitt opp nordnorsk innovasjonsarbeid!

Min kritikk av Universitetet i Tromsø for manglende satsning på og for nordnorsk næringsliv er egentlig en anerkjennelse til rektor Anne Husebekk & Co i Breivika. Fordi jeg ikke bare har enorm respekt for det UiT representerer, men en enda større  utålmodighet  – og dertil  visshet om   at skal Nord-Norge løftes frem, så trenger vi et sterkest mulig UiT.

Et første skritt er å være enige om at vi har en uløst jobb her, hvilket jeg tolker Husebekk & Co ikke bestrider i sitt konstruktive tilsvar til min første artikkel. Men det blir ikke lett – og kaoset rundt regional inndeling i landsdelen gjør saken enda verre. Fordi fusjonskameratene i regjeringen med støtte av KrF nå har bestemt seg for å splitte opp innovasjonsarbeidet.

Ordningen med Regionale forskningsfond skal utredes med sikte på at fylkene skal overta ansvar og finansiering av dette. Det er direkte i motstrid med neste setning fra fusjonistene sørpå, nemlig at regionsreformen skal gi stordriftsfordeler og mer effektiv ressursbruk.

De tre nordnorske fylkene har hatt et felles FoU-arbeid gjennom Det regionale forsknings-fondet - Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD), i tett samarbeid  med Forskningsrådet. Å splitte dette vil skade oppbyggingen  av sterke næringslivsklynger som betyr så meget i alle innovasjonsprosesser.

Et Nordland som skal gå egne veier og så Troms/Finnmark bak en ny innovasjons-mur ved Ofotfjorden går rett og slett ikke, samme hvor mye det såkalte Hagen-utvalget lokket med to milliarder ekstra til fylkeskommunene ved omlegging av regionalt innovasjonsarbeid. Det kommer garantert kun smuler nordover!

For de av oss som i årevis har arbeidet med næringslivs-spørsmål i inn- og utland er Nordland krumtappen. Nordlands-bedriftene har opp mot 60 prosent av total omsetning i landsdelen, og over 70 prosent av nordnorsk vareeksport kommer fra Nordland. Nord Universitets kompetanse på bedriftsutvikling og økonomi er for Troms og Finnmark akkurat den brekkstangen vi trenger til utvikling av nyskapende arbeidsplasser. Og som rektor Husebekk skriver, Tromsø og Bodø har komplementær kompetanse. De utfyller hverandre. Veldig bra!

Jeg vil oppfordre UiT-ledelsen sammen med kollegene i Bodø om å sende en felles protest til myndighetene mot en ny meningsløs splittelse i landsdelen. Jeg vil også oppfordre UiT og  Nord Universitet sammen med fylkene å utvikle en felles nordnorsk FoU/FoI-plan med hovedfokus på næringslivet. Den finnes ikke i dag. Nordland og Troms har hver sin FoU-plan, mens Finnmark ikke har noen plan i det hele tatt, men noen punkter om  FoU  integrert i fylkets utbyggingsplan. Finnmark som er nesten uten innovasjon i dag.

Nå skriver Husebekk & Co at «tildeling av FoU-midler skjer i all hovedsak i åpne nasjonale konkurranser. Næringslivet og FoU-miljøene må altså være nasjonalt konkurransedyktige for å vinne fram i kampen om midlene». Det er selvsagt ingen uenige om – men her ligger også en av hovedårsakene til manglende innovasjon i Nord-Norge. Det er opplest og vedtatt for lengst at vi får ingen omstilling i norsk næringsliv uten at  offentlig sektor er med som driv-kraft. Og det er full anledning for både UiT og andre store offentlige etater å samarbeide med private bedrifter for å gjøre dem konkurransedyktige.

Det kan skje fullt legalt gjennom såkalte innovative partnerskap, som er et av de viktigste tiltak til å få i gang en uhyre viktig innovasjonsprosess på bedriftsnivå. Uten dette fortsetter vi som i dag – med den triste status vi har i Nord-Norge, og i spesielt Finnmark.

Kanskje er  dette  forklaringen på at Tromsø-området ikke har en eneste næringsklynge, heller ikke innen utstillingsvinduet romfartsrelatert virksomhet. Med de milliarder som er sprøytet inn her, så burde Tromsø for lengst hatt en NCE-klynge  innen romvirksomhet, altså et «National Centre of Expertise» med de eventyrlige åpninger et NCE representerer både i inn- og utland. Vi  kan jo ikke basere oss på kun å leve av råvare-leddet i sjømatnæringene, mens andre stryker av med all verdiskapning.

Næringsliv må tas på alvor. Og da kan jeg like godt også legge til offentlig  virksomhet og de offentlige tjenestene. Fordi den offentlige sektor har et like stort behov for forskningsdrevet innovasjon som det private næringsliv. Her må det være et samspill. Dette viser hvor viktig innovasjon er – og UiT vil svikte sitt samfunnsoppdrag ved ikke å ta et hovedansvar for å løfte nordnorsk innovasjon bort fra dagens sørgelige status.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse