Annonse
Finnmark Arbeiderparti vil jobbe for en gjenåpning av Kautokeino Lufthavn som et ledd i å styrke beredskap og sikkerhet - med særlig fokus på tilgang til sykehus for befolkningen i Indre-Finnmark - samt legge til rette for næringsutvikling i regionen. (Foto fra Wikipedia)

Indre Finnmark fortjener å "kobles på" fylket

Flyplass i Kautokeino har mottatt politisk støtte og vært under planlegging i 40 år, men gang på gang parkeres prosjektet ved målstreken når fylkeskommunen skal gi sine prioriteringer til nasjonal transportplan. Nå må flyplassen gis høy prioritet ved kommende NTPer!

Flyplassen er vår nordnorgebane. Innlandets ilandføringsprosjekt. Fiskemottaket som skal sikre lys i husan.

Kautokeino Arbeiderparti (KAP) deltar på Finnmark Arbeiderpartis årsmøte kommende helg i Alta. På årsmøter fremmer KAP forslag om at Finnmark Arbeiderparti skal gå inn for gjenåpning av Kautokeino lufthavn. Vi håper selvfølgelig på tilslutning også fra Troms Arbeiderparti, og saken vil for vår del være et skoleeksamen på om det nye storfylket har noe for seg.

Arbeiderpartiet har tidligere støttet lignende forslag i et enstemmig fylkesting. Nå er imidlertid tiden inne for å gå praktisk til verks ved å gi dette høy prioritet også i fylkestingets innspill til kommende nasjonale transportplanener (NTP). Det er først og fremst konkrete prioriteringer i konkrete samferdselpolitiske prosesser som betyr noe. Det har Avinor også vært tydelig på.

Etter at Luftforsvaret la ned sin virksomhet i Kautokeino har kommunen i dag en gruslagt landingsstripe på 1199 meter lokalisert ca. 3 km utenfor Kautokeino sentrum. Lufthavnen er innarbeidet i kommunens arealplaner og har opparbeidet vei mellom sentrum og flyplassen. Kautokeino kommune har egenhendig arbeidet med gjenåpning av lufthavnen, med utredning av ulike modeller for eierskap og drift, tekniske grunnforhold og investeringsbehov, finanseringskilder samt mulighetsrommet som åpner seg rundt en slik etablering. Avinor har i sin NTP-utredning for 2014 - 2023 anslått passasjergrunnlaget i Kautokeino til å ligge tett opp mot 15 000 i året, med mulighet for 3 daglige avganger Kautokeino - Sørkjosen - Tromsø med Widerøes minste fly. Avinor anslår altså selv Kautokeino flyplass til å være Finnmarks 6. største, av i alt 11 flyplasser.

Infrastruktur danner grunnlaget for beredskap og sikkerhet. I løpet av 2019/2020 har mange i nord fått kjenne på hvordan det å ikke ha ambulansefly påvirker trygghetsfølelse og har potensielt farlige konsekvenser for liv og helse. Den virkelighetrn har folk i Indre-Finnmark måttet holde ut med i alle tider, både før og etter Babcock.

Med 4-5 timer reisevei til Hammerfest sykehus og 6 timer (via Finland) til Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) er Indre-Finnmark lokalisert langt unna tjenestene tilgjengelig ved våre akuttsykehus, være seg i akutt-tilfeller eller ved enklere konsultasjoner som krever sykehusbesøk. Etablering av en lufthavn i Indre-Finnmark vil gi folk i regionen betydelig kortere reisetid til sykehus, der reisetiden til Hammerfest sykehus og UNN reduseres til hhv. 25 og 30 minutter. Tidseffektiviseringen, fra 12 timers reisetid ned mot 50 minutter reisetid t/r, er så brutal at det alene burde holdt som argument. I tillegg til vesentlig forbedret tilbud til pasientene, ligger det i dette også samfunnsøkonomiske besparelser knyttet til raskere behandling, kortere arbeidsfravær og potensiell reduksjon i dødelighetstall, der statistikk fra Folkehelseinstituttet dokumenterer at andelen «voldsomme dødsfall» for menn i yrkesaktiv alder i perioden 2011 – 2015 er dobbelt så høy i Indre-Finnmark som i Finnmark og landet for øvrig.

God infrastruktur er ofte den fremste forutsetningen for effektiv næringsutvikling lokalt og regionalt, en forutsetning som det må ilegges større vekt på med de generelle demografiutfordringer Finnmark står ovenfor og de omstillingsbehov Indre-Finnmark i lang tid har stått og fremdeles står ovenfor. Små, mellomstore og særlig store bedrifter har ofte nærhet til marked og knutepunkt til byer som et viktig kriterie for etablering og drift, noe som gjør det til en viktig offentlig oppgave å tilrettelegge med infrastruktur som fjerner barrierene for dette. Reiseliv er i kraftig vekst i hele Nord-Norge. Indre-Finnmark henger derimot etter, der aktørene peker på mangelfull infrastruktur som en vesentlig hindring når bedriftene markedsfører seg selv som destinasjon. Også her må Indre-Finnmark «kobles på» for å sikre at gründere og etablerte reiselivsbedrifter muligheten til å være med på eventyret som Nord-Norge ellers opplever. Med statlige institusjoner som Samisk Høgskole, Sametinget, Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, International Center of Reindeer husbandry, Nasjonalteateret Beaivváš og potensielt andre institusjonsetableringer er det viktig å legge til rette for effektiv samhandling med resten av regionen og landet. Tid er penger både for offentlig institusjoner og særlig private næringsdrivende. Flyplassen er vår nordnorgebane. Innlandets ilandføringsprosjekt. Fiskemottaket som skal sikre lys i husan.

Derfor fremmer vi forslag om at:

1) Finnmark Arbeiderparti vil jobbe for en gjenåpning av Kautokeino Lufthavn som et ledd i å styrke beredskap, sikkerhet med særlig fokus på tilgang til sykehus for befolkningen i Indre-Finnmark, samt legge til rette for næringsutvikling i regionen. 

2) Finnmark Arbeiderparti vil prioritere gjenåpning av Kautokeino Lufthavn høyt som innspill i de fylkeskommunale innspillene til kommende Nasjonale Transportplan (NTP) samt Arbeiderpartiets politikkutformingen innen transport, næring og distrikt. 

3) Finnmark Arbeiderparti vil prioritere gjenåpningen av Kautokeino Lufthavn som sak i den sammenslåtte storregionen Finnmark/Troms. Flyforbindelse til/fra Indre-Finnmark vil være et viktig ledd i å binde den nye regionen bedre sammen, og skape muligheter for vekst og bosetning i hele området.

Lønnsomhet har en finurlig tendens til å bli et veldig sentralt motargument for nettopp dette prosjektet, uten at mange ser spillerommet man med det gir trollet i eska til å stille spørsmålstegn ved lønnsomheten til eksisterende flyplasser og planlagte infrastrukturtiltak i nord. Vi ønsker ikke en slik debatt. Det er et felleskapsansvar å bygge landet for å sikre bosetning, utvikling og livsgrunnlag ved både kyst og vidde. Nå håper vi at det snart blir Indre-Finnmarks tur.

For styret i Kautokeino Arbeiderparti

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse