Annonse
Mo Industripark (bildet) har en visjon om å bli en grønn industripark i verdensklasse. Foto: Øyvind Bratt, Rana Blad

Industrien - grønnere, smartere og mer nyskapende

Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon. Det er regjeringens visjon for norsk industri i den nye industrimeldingen.

Regjeringen ønsker å satse på grønn industri. Det største potensialet for en grønn industriell vekst finnes i Nord-Norge.

Norske bedrifter har gode forutsetninger for å møte grunnleggende endringer i samfunnet som digitalisering, klimautfordringer og globalisering sa statsminister Erna Solberg i en pressekonferanse knyttet til lanseringen av meldingen, den første siden 1981. For industrien er denne Stortingsmeldingen i seg selv et viktig signal. En anerkjennelse av at norsk prosessindustri og andre deler av landbasert industri har en verdensledende posisjon innenfor bærekraftig produksjon, at den er en viktig bidragsyter til norsk økonomi, og en viktig del av løsningen knyttet til klimautfordringene.  

Vi er også fornøyd med at regjeringen har vært ute og lyttet til industrien i arbeidet med meldingen. Næringsdepartmentet arrangerte flere møter, og grønt skifte var hovedtema da de besøkte Mo i Rana. Vi ser at flere av innspillene er tatt høyde for i meldingen som nå foreligger.

Grønn industri og sterke klynger

Overordnet er vi fornøyd med at bærekraftsperspektivet og den grønne industrien er satt i fokus. Det har vært sentralt i alle våre innspill. Mo Industripark sin visjon om å bli en grønn industripark i verdensklasse er forankret i programmet MIP Bærekraft. For å realisere FoU- og innovasjonsprosjekter knyttet til økt bærekraft samtidig som vi opprettholder lønnsomheten er vi avhengig av en offensiv industripolitikk som tenker i samme baner. Behovet for større grad av resirkulering og gjenbruk av ressurser, i en sirkulær økonomi, har også en sentral plass i meldingen. Utvikling av kompetanse om forretningsmodeller, teknologi, prosesser og gjenvinning som meldingen flagger er et sentralt satsingsområde i MIP Bærekraft. Målet er at vi med SINTEF Helgeland i spissen skal få etablert en SFI innenfor sirkulær økonomi på Helgeland.

Vi ser også at meldingen legger vekt på at industriklyngene skal styrkes. At meldingen sier at klyngevirkemidlene skal sees i sammenheng er viktig. Vi må ha virkemidler som utløser de gode prosjektene, og som ikke er for snevre i sin innretning. Et av disse virkemidlene er katapultordningen som regjeringen har innvilget midler til. Her sier industrimeldingen at den vil styrkes dersom den blir en suksess. Den er en viktig ordning for å gi næringslivet risikoavlastning og mulighet etablering av testsenter for ny teknologi. I Mo Industripark arbeider vi for å få fram en pilot for gjenvinning av sidestrømmer, hvor denne typen virkemiddel vil være avgjørende.

Nasjonalt strategiprogram for forskning og innovasjon

Regjeringen varsler at de ønsker å etablere et strategiforum for prosessindustrien; Prosess21, etter modell av andre nasjonale strategiprogram som OG21 og Energi21. Prosess21 skal videreføre arbeidet sektoren gjorde i forbindelse med «Veikart for prosessindustrien». Et aktørdrevet, nasjonalt strategiprogram har vært et sterkt ønske fra industrien. Forumet skal komme med strategiske prioriteringer og anbefalinger for videre utvikling av gode klimaløsninger, og vil styrke samspillet og dialogen mellom næringsliv, forskningsaktører og myndigheter.

I Nordland setter vi nå i gang arbeidet med et regionalt veikart, etter modell av det nasjonale. Prosjektet støttes av Nordland fylkeskommune, som ser det som et viktig tiltak i oppfølgingen av fylkets industristrategi. Potensialet for regionale utslippsreduksjoner er stort. SINTEF Helgeland står i spissen for arbeidet, og har med seg bedrifter som Alcoa, Elkem, Yara, Celsa og flere andre.  

Vi ser nå fram til at Prosess21 blir etablert, og forventer sterk deltakelse fra industrien i nord. Mye av industriveksten kommer i nord, og nordnorske aktører må slippe til med kunnskap om ressurser og muligheter. For at strategiarbeidet skal bli livskraftig må også de nødvendige virkemidlene kobles til, slik at anbefalingene kan følges opp og realiseres.

Vannkraft sentral for industriens konkurransekraft

I industrimeldingen sier regjeringen at den har som ambisjon å videreføre ordningen med CO2-kompensasjon etter 2020. Ordningen er nødvendig dersom bedrifter som Alcoa Mosjøen, Elkem Rana, Celsa og Glencore skal nyte godt av norsk vannkraft som et konkurransefortrinn. Det er et paradoks at vi i Norge betaler for CO2-kostnader i kraftprisen, når vi baserer oss på vannkraft. Industrien har jobbet lenge for ordningen, og forventer at den blir opprettholdt.

Det er flere energipolitiske saker som må integreres med industripolitiske mål. Skal vi sikre konkurransekraften er tema som nettariffer og utenlandskabler sentrale. Disse omhandles ikke i industrimeldingen. Like fullt må regjeringen se disse politikkområdene i sammenheng dersom Norge skal være en ledende industrinasjon også i fremtiden.

Toppindustri og digitalisering

Digital Norway/Toppindustrisenteret blir omtalt flere steder i meldingen. Regjeringen er positive til initiativet fra industrien med Kongsberg Gruppen i spissen. Regjeringen har gått inn med finansiering til forprosjektet, og sier den vil støtte opp om realiseringen. Mo Industripark er kommet langt i dialogen med Digital Norway om å bli senterets nordnorske node, og har god tro på at dette blir en viktig innretning for små og mellomstore bedrifter i den raske digitale omstillingen vi står overfor.

Meldingen varsler også en nasjonal strategiprosess for økt digitalisering i næringslivet, Digital21. Vi håper at tilgangen til industriell fiber blir et viktig tema når virkemidler og rammebetingelser for digitaliseringen skal utformes. Uten tilgang til framtidsrettet infrastruktur vil Norge tape i digitaliseringsløpet.

Ta med stemmene fra nord

Regjeringen ønsker å satse på grønn industri. Det største potensialet for en grønn industriell vekst finnes i Nord-Norge. Vi har mineraler, vannkraft, fisk og mange andre etterspurte ressurser. Vi har kompetanse og sterke industrielle miljø. Vi har også en Nordområdepolitikk som må kobles opp mot andre nasjonale politikkprosesser om den ikke skal bli stående som et politisk sidespor. Dersom norsk nordområdepolitikk skal bli et effektivt virkemiddel for økt bosetting og verdiskaping i nord, må den integreres i industripolitikken som nå utformes.

Derfor vil vi oppfordre regjeringen til å fortsette å lytte, og vi oppfordrer spesielt til å ta med stemmene fra nord nå som flere utvalg og forum skal etableres. Både på land og til havs vil tyngdepunktet for fremtidens industriutvikling være i nord. For oss er det viktig å være en del av og bidra med kunnskap i beslutningsprosessene som skal sette rammene for en bærekraftig industriell vekst i Norge.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse