Annonse
Redusert busstilbud og dyrere billetter for bussbrukerne i Tromsø blir konsekvensen, hvis Tromsø Høyra i helga gjør vedtak som skaper usikkerhet om byvekstavtalen, skriver fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo. Foto: Nordlys arkiv

Ingen byvekstavtale nå, ingen kollektivsatsing i august

Det må gå ann å ha tillit til at lokalpolitikere i Tromsø som har ambisjoner om å styre kommunen etter kommunevalget til høsten, ser sitt ansvar for helheten i et lengre perspektiv enn september 2019, og vil bidra til at vi får på plass byvekstavtale med god statlig medfinansiering, og at man  ikke sender en byvekstavtale ut på evig rundans.

Det registreres at Tromsø Høyre i helga kan komme til å gjøre beslutninger som skaper tvil om hvorvidt man får på plass en byvekstavtale mellom stat, kommune og fylkeskommune i 2019, før sommeren. Hvis det mot formodning skjer, og det da skapes usikkerhet om det blir byvekstavtale i år, har det umiddelbare konsekvenser. Da tvinges fylkeskommunen til å reversere vår planlagte kollektivsatsing i ny busskontrakt fra august.

Jeg er heller ingen tilhenger av bompenger og vil som sikkert de fleste helst slippe å betale. Jeg mener at staten gjennom skatteseddelen burde finansiere det vi trenger av infrastruktur og transportsystemer i landet, enten det er stat, fylkeskommune eller kommuner som gjennomfører det og har ansvaret. Men slik er det ikke med dagens FrP/H/V/KrF-regjering og -stortingsflertall. Vi må gjerne jobbe for GPS-løsninger istedenfor bomstasjoner i avtaleperioden, men pengene fra staten gjennom en byvekstavtale må på plass i år, før sommeren.

Hvis uklarheten, som blant annet Tromsø Høyre i media nå har skapt, skulle ende med utsettelse av oppstart av byvekstavtale, må det informeres fra vår side om at dette skaper store utfordringer for nødvendig satsing på bybussen i Tromsø, fordi:

Basert på Tromsø kommunes  tverrpolitiske enighet om byvektsavtale og brukerfinansiering/bompenger, har fylkeskommunen valgt å legge til grunn en vesentlig oppbygging av busstilbud, både i inneværende og kommende bussanbud. I den grad det oppstår usikkerhet om Tromsø kommunes vilje til å stå bak dette og gjennomføre forliket, så kan ikke fylkeskommunen se bort ifra dette.  Det vil føre til at vi allerede nå må starte arbeidet med å redusere våre kostnadsforpliktelser. Dette vil i klartekst bety redusert busstilbud og dyrere billetter for bussbrukerne i Tromsø i år.

Det er lagt inn en forutsetning om inngåelse av byvekstavtale og dermed friske midler fra belønningsordningen i budsjettet for 2019.

Nytt bussanbud fra 1. august 2019 innebærer per nå at merkostnader knyttet til ny bybusskontrakt fra 1.8.2019 er forutsatt dekket av byvekstavtale/belønningsmidler. Samlede kostnader for produksjonsøkningen er beregnet til 57 mill. kr for 2019 som driftsår.

Kostnadene fordeler seg på følgende elementer:

  • Merutgifter kontrakt 38 mill kr (økt ruteproduksjon)
  • Opparbeidelse midlertidig snuplass Tromsøsvingen 5 mill kr
  • Billetteringsutstyr/økt antall busser 9 mill kr
  • Økonomisk virkning sonetakstendring 5 mill

Om byvekstavtale ikke kommer på plass, eller at usikkerheten blir stor nok, må fylkeskommunen i løpet av våren ta grep for å skalere ned busstilbudet og redusere kostnadene for bussdrift i Tromsø!

Det er mye som skal på plass før sommer 2019, før kontraktstart.

Realiteten er at om Høyres møte i helga skulle skape usikkerhet om en byvekstavtale i år, som sikrer økonomi i år fra staten (innfasing av belønningsmidler i byvekstavtale i 2019, til erstatning for belønningsvtalen som gikk til 1/1-2019), så ryker hele kollektivsatsingen i august.

Det vil være ødeleggende og svært synd, da vi fra 2015 og fram til i dag har fått en økning på 13% i kollektivreiser gjennom de tiltak og den satsingen fylkeskommunen har gjennomført de siste årene ved hjelp av bla belønningsordningen. Belønningsordningen opphørte ved årsskiftet og skal innpasses i byvekstavtale for Tromsø etter forhandlinger mellom kommunen, fylkeskommunen og staten. Uten byvekstavtale, ingen statlige penger til kollektiv-, gang- og sykkelfelt. Da blir konsekvensen kutt ift. dagens tilbud - og ingen ytterligere satsing som vi pr i dag har planlagt. Det er den umiddelbare konsekvens av eventuelt ikke å få på plass en byvekstavtale i 2019.

Lokalt bør en heller bruke alle krefter på å få regjeringen til å starte forhandlingene med kommunen og fylkeskommunen umiddelbart. Samt engasjere seg inn mot regjeringen for å få den til å legge mer penger på bordet i en forhandling om byvekstavtale for Tromsø i stedet for bompenger. Jeg forutsetter fortsatt at også Tromsø Høyre ønsker en byvekstavtale der man får til en framtidsrettet transportløsning i Tromsø, der næringstransporten kommer seg fram, der flest mulig gis mulighet til å velge buss, gange og kollektivtransport, og vi får lagt til rette for innfartsparkering og gode kollektivløsninger som kan fungere for folk utenfor bysonen.

Det må gå an å ha tillit til at lokalpolitikere i Tromsø som har ambisjoner om å styre kommunen etter kommunevalget til høsten, ser sitt ansvar for helheten i et lengre perspektiv enn september 2019. At de vil bidra til å få på plass byvekstavtale med god statlig medfinansiering og ikke sende en byvekstavtale ut på evig rundans.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse