Annonse
Nordlys' lederartikkel 11. februar 2019.

Innovasjon Norges rolle i Løksfjord

Nordlys stiller på lederplass spørsmålet om hvilke kontrollrutiner Innovasjon Norge har, i kjølvannet av konkursen i Løksfjord AS.

Det er et spørsmål vi gjerne svarer på. Men først la meg slå fast at selskapet har en gjeld til Innovasjon Norge på om lag 2,5 millioner kroner, halvparten av det Nordlys skriver. Vi har ikke innvilget noe tilskudd eller lån etter at de nye eierne overtok i 2017.

Innovasjon Norges rolle i Løksfjord må ses i et lengre perspektiv. Landanleggene langs kysten i Nord-Norge er avgjørende for at den kystnære fiskeflåten skal kunne drive effektivt, sikkert og lønnsomt.  Innovasjon Norge har over tid lånefinansiert oppgradering og investeringer ved mange av disse anleggene. Hensynet til den minste flåten og nærheten til fiskefeltene er en viktig begrunnelse for dette. Slik er det også med Løksfjord AS: Som Nordlys har vist i flere reportasjer, er anlegget avgjørende for den lokale flåten og for bosettinga på stedet. Det er derfor positivt at interessenter har meldt seg som mulige kjøpere av anlegget, etter at konkursen var et faktum for få dager siden.

Anlegget på Rebbenesøy ble overtatt av Løksfjord AS i 2010, med velrennomerte eiere, dyktige drivere og tilført kapital. Omsetningen økte for hvert år, i 2016 solgte selskapet fisk for 75 millioner kroner, og et fikk et driftsresultat på 10 prosent.

I perioden 2011-2015 innvilget Innovasjon Norge ved tre anledninger lån til oppgradering av saltfiskproduksjonen, ny lagerbygning og ny sløyelinje, med til sammen nærmere 8 millioner kroner.  Vi innvilget også et tilskudd på 250 000 kroner i 2012.

Innovasjon Norge ble orientert om de nye eiernes planer for anlegget sommeren 2017, og selskapet søkte i desember 2017 om godkjenning som nye eiere. Innovasjon Norge hadde da to alternativer, enten å godkjenne de nye eierne eller å si opp låneengasjementet. Vi valgte det første, etter nøye overveielse. Engasjementet var ajour også etter at nye eiere hadde overtatt, med samlet saldo på 2,8 millioner kroner. Innovasjon Norge gjennomfører bakgrunnsundersøkelser etter en risikobasert tilnærming, og det gjorde vi her. Vi søker i databaser som kan omfatte sanksjoner, varslinger, medieomtale og politisk eksponerte personer. Vi opplyser ikke resultatet av slike undersøkelser. De nye eierne hadde relevant erfaring og markedskontakt, og var i ferd med å gjøre betydelige investeringer i anlegget uten vår medvirkning. Det ville etter vår vurdering framstå som urimelig og diskriminerende å avslå søknaden om godkjenning av ny eier, bare fordi han var russisk.

Det er et mål for Innovasjon Norge å støtte investeringer i nytt, moderne utstyr for å «ta hjem» mye av den foredlingen som i dag skjer i Kina og EU. Samtidig gjør alle selskap løpende økonomiske tilpasninger i valget mellom å selge fersk, frossen eller foredlet fisk. På samme måte gjør Innovasjon Norge helhetlige vurderinger i alle saker.

Det er helt i orden at Nordlys stiller spørsmål ved vår kompetanse. Vi opplever at norsk fiskerinæring i stor grad har tillit til vår kompetanse og det arbeidet vi gjør for alle ledd i næringa.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse