Annonse

Innvandringen redder Nord-Norge

De siste årene kan alle fylkene Nord-Norge vise til befolkningsvekst. I femårsperioden 2011 – 2016 økte folketallet med 13743. Det er bra, selv om veksten er lavere enn for resten av landet. Å snu nedgangen til en positiv utvikling gir som regel grunn til optimisme. Hva ligger til grunn for denne demografiske endringen?

Den store innvandring

Bak den positive befolkningsveksten skjuler det seg noen interessante og utfordrende forhold. Fødselsoverskottet er lavt og det er nettoutflytting til Sør-Norge, også fra de største bykommunene som Tromsø og Bodø. Det betyr at det er den store nettoinnvandringen fra utlandet som både  veier opp for innenlands nettoutflytting og fører til at folkemengden har økt. I perioden 2011 – 2016 var nettoinnvandringen til Nord-Norge på hele 24 376. Det vil si at uten de mange innflytterne fra andre land ville folketallet i Nord-Norge gått tilbake med 10633 personer i femårsperioden. Det er eta tankekors!

Innvandringskommunene

 Men det er først når vi ser på kommunenivået at de mest interessante utviklingstrekkene kommer fram. Av 87 kommuner var det hele 55 kommuner med befolkningsvekst og 32 med nedgang. Det er et langt mer positivt bilde enn vi er vant til for kommunene i nord.

Det som likevel kjennetegner flertallet (44) av vekstkommunene er at det er innvandringen som redder befolkningsveksten. Det er hovedpoenget. Uten til dels betydelige arbeidsinnvandring fra land som Polen, Finland, Sverige, Russland m fl. ville disse 44 kommunene hatt en negativ befolkningsutvikling. Som det går fram av kartet fra Distriktssenteret, er  de fleste kommunene i Øst-Finnmark, Midt-Troms, Ofoten, Lofoten og indre Salten og Helgeland i denne kategorien. Det er kun 11 kommuner i landsdelen, de fleste bykommuner og noen regionale sentra, som også ville hatt befolkningsvekst uten nettoinnvandring fra utlandet.

Hovedmønsteret er altså at over halvparten kommunene er avhengig av påfyll av nye innbyggere fra utlandet for å fortsette den positive utviklingen fra de seinere år. Når andelen eldre øker, og mange kommuner vil ha negativ naturlig tilvekst,ved at det dør flere enn det fødes, vil innvandringsbehovet øke dersom de skal beholde innbyggertallet. Det er en krevende øvelse, ikke minst i en tid hvor innvandringen går noe tilbake.

Innvandring og arbeidsplasser

Den store nettoinnvandringen til Norge og Nord-Norge, henger sammen med at har vært behov for arbeidskraft i mange bransjer. Uten innvandrerne ville fiskeindustrien, helse- og omsorgstjenesten, hotell- og restaurantbransjen, bygg- og anlegg, reingjøring- og transportsektoren mm, hatt store problemer med å få virksomheten til å gå. Det har vært og er behov for arbeidskraft i mange bransjer. En utfordring er knyttet til av norske ikke arbeidstakere ikke er like interessert i å jobbe i disse virksomhetene. Noe skyldes at det er lavtlønnsbransjer, men bildet er selvsagt mer sammensatt.

Utfordringer

Når nettoinnvandringen til Norge og Nord-Norge har gått jevnt tilbake etter toppårene i 2012 og 2013, er det grunn til å stille spørsmålet om denne trenden vil fortsette. Fra Sverige, hvor det tidligere var stor nettoinnvandring, er det nå balanse i inn- og utvandringen. Kan noe av det samme skje i forhold til andre store innvandringsland? Kan vi regne med nyrekruttering fra andre land som kompensasjon?

I verste fall kan vi i Nord-Norge framover oppleve at nærings- og arbeidsplassutviklingen blir positiv, men det blir vanskeligere å rekruttere arbeidskraft. Skjer det, vil antallet kommuner med en positiv befolkningsutvikling reduseres betydelig. Det er en situasjon vi må ta høyde for. Spørsmålet er om vi klarer å bremse noe av flyttingen sørover eller må satse på å holde innvandringen på et fortsatt høyt nivå. Rekrutteringspolitikk er et nøkkelbegrep for utviklingsarbeidet.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse