Annonse

Jernbaneutredninga – ikke nødvendigvis 'bare sorgen'

Ved gjennomgang av den nye 2019-utredninga har jeg også brukt inputs fra to støttespillere for Nord-Norgebanen (NNB), og trofaste bålbrennere for saken. 

Disse to har begge sine relevante universitetsgrader, en med ekstrafag jernbanebygging, en med jernbanedrift. Det er alltid en styrke å få synspunkter bekreftet av fagfolk.

Delrapporten 'Behovsanalyse' bærer preg av hastverk og manglende korrektur. Til gjengjeld gir den et resultat av analysene, som absolutt tilsier at NNB må bygges.

På dialogmøte i Narvik, i regi av jernbanedirektoratet 4. juni i år, ble det stilt spørsmål om den voldsomme økningen i  byggepris for NNB.  Svaret var (i innhold):  Jo, fordi så mange prosjekter (i sør) var blitt grovt underkalkulert, måtte ikke det få skje med NNB!

Videre fra samme møte:  På spørsmål om hvorvidt bruk av viaduktbaner/brubaner i beite- og viltområder inngikk i planene, var svaret at de bare befattet seg med dagens teknologi.  Kina, eksempelvis, har hundrevis av kilometer brubaner, både av slike hensyn, i byer og i sumpområder. Lengste sammenhengende strekning er 164 km.  (Fauske-Narvik er 181 km). Vi bør også vite at Kina er verdens største eksportør av jernbaneteknologi. 

Egentlig betyr dette at jernbanedirektoratet helst vurderer ut fra gårdagens teknologi for morgensdagens baner.  Ikke helt betryggende.  Riktignok sier en av Murphys lover at jo snarere man blir hengende etter, jo bedre tid har man til å ta igjen det tapte.  Men - - - - .

Her finnes bare en forklaring.  I stedet for å utrede metoder som kan fjerne skader på tamdyr og vilt, ønskes det at reindriften og naturvernerne skal være negativt innstilt til stambanen.

Det er fint at våre etater ikke hopper på alt av nymotens ideer, uten at disse er utprøvde og solide nok.  Men å utelukke nyttige metoder, som verden har brukt gjennom flere tiår, synes merkelig.  Ekstra merkelig siden en svensk jernbaneekspert, Per Corshammar, mener brubaner i mange sammenhenger bygges raskere og billigere enn ved konvensjonelle metoder.  Siterer fra TU.no i 2017:  “Svensk togekspert mener man kan halvere jernbanekostnadene ved å bygge brubaner.  - - - - - og: Corshammar går så langt som til å mene at metoden faktisk egner seg spesielt godt her i landet”.

Tenker man at ovenstående kan gi 3% billigere utbygging av en bane, utgjør dette f eks for NNB ca 4 milliarder spart.  Mulige innsparinger i den klassen tilsier at arbeid med beregning, simulering og praktisk utprøving forlengst burde være igang.  Eller enda bedre - man kan ganske enkelt konsultere disse som har bygd og brukt brubaner over mange år, og sammen med dem vurdere Corshammars forslag om modulbygging for ytterligere innsparing.

Hvorfor ikke hente inn en second opinion om NNB fra utenlandske spesialister, for eksempel nettopp fra Kina, som gjennom nyere tid har bygd titusenvis av km jernbane i sitt eget land, og andre steder på kloden, og hvor f eks brubaner er blitt en spesialitet?  (Deres jernbanenett er over 131.000 km, mot Norges litt over 4.000).  Ingen kan og vet alt, heller ikke vi nordmenn, selv om vi liker å tro det.  Og er det grunn til å tro at verdens største jernbaneland, USA, fortsatt ville hatt jernbaner, hvis de var så ubrukbare som nordnorgemotstanderne hevder?

Tilbake til 2019-utredningen. Behovsanalysen for utredningen er virkelig et lyspunkt.  Den innebærer i realiteten:  Bygg banen og gi blaffen i prisen, selv om den blir slik som anslått!

Her er noen setninger:

BEDRE FRAMKOMMELIGHET FOR PERSONER OG GODS I HELE LANDET“  (Fra Nasjonal Transportplans hovedmål for transportpolitikken).

En Nord-Norgebane vil bidra til bedre framkommelighet for personer og gods.  Gjennom etablering av et nytt transporttilbud som ikke eksisterer i dag, samt at framføringstiden i mange tilfeller vil kunne reduseres.  En Nord-Norgebane vil gi økt robusthet/redundans når det gjelder framkommelighet for personer og gods.  Dette er en landsdel med vær- og klimaforhold som til tider gir stengte veger, kansellerte båtavganger og flyavganger.  Etableringen av en Nord-Norgebane vil slik sett gi flere muligheter til å få frem personer og gods uavhengig av værforhold. 

For godstransport vil en Nord-Norgebane redusere avhengigheten av fremkommeligheten på E6 og E8.  Det er i mange tilfeller også svært lange omkjøringer hvis disse veglenkene blir stengt.  I dag er også en god del av godstransporten til/fra nordlige del av Nordland samt Troms og Finnmark avhengig av svensk infrastruktur for veg og bane. 

- - - -

For  persontransport vil en Nord-Norgebane gi betydelig redusert reisetid for en del transportrelasjoner.  Årsaken til dette er at jernbanen vil forkorte transportavstander sammenlignet med veg.  Hastigheten vil være relativt høy.  Dette vil samlet sett kunne gi grunnlag for større arbeidsmarkedsregioner og flere muligheter for økt pendling.  En Nord-Norgebane vil også bedre transporttilbudet for den økende helårsturismen i nord”.

Og - for å stille det opp mot 1992-utredningen - noen linjer fra “Med toget til 69°42”:

” - - - -  Det er mulig å drive Nord-Norgebanen med driftsøkonomisk overskudd, avhengig av hvilket konsept som blir valgt. Pga. all trafikk med jernbanen er overført trafikk fra andre mindre gunstige transportmidler, ligger nytten av prosjektet høyt.  Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for Nord-Norgebanen ligger på samme nivå som jernbanestrekninger i Sør-Norge.”. 

Hadde Stortinget i 1994 fått basere sin avgjørelse på denne rapporten, ville det trolig ført til videre planlegging og bygging, med banen på plass før 2010.  (Beregningen var ferdigstilling i 2007, altså at vi idag allerede skulle hatt togforbindelse i 12 - tolv - år).

At Norges viktigste samferdselsprosjekt, stambanen gjennom Nord-Norge, synes å ha blitt et idologisk anatema på ytre høyre, er besynderlig.  La oss håpe tradisjonsbærerne av denne - tilsynelatende religiøse - oppfatningen forlater arenaen, for landets og landsdelens skyld.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse