Annonse
Mitt anliggende har hele tiden vært motstand mot fengsling av ungdom. Den studien Jon Helgheim henviser til gjelder voksne. Feil målgruppe altså. Hvis Helgheim går inn i tilgjengelige databaser på nettet vil han se overveldende menge studier som viser at fengsling av ungdom har dårlige virkninger, skriver Willy-Tore Mørch. Her debatterer de to i NRKs Dagsnytt 18 den 14. november.

Du tar feil, Jon Helgheim!

Selv om fengsling av unge lovbrytere ofte er assosiert med behovet for beskyttelse av befolkningen, viser forskning at fengsel ikke er noe effektivt valg hverken kostnadsmessig eller resultatmessig.

Det har blåst en frisk bris over debatten om fengsling av ungdom i det siste.  Det begynte med en kronikk fra Jon Helgheim den 8. november i Dagbladet der han bekymrer seg over politisering av forskningen spesielt i justis og migrasjonssektorene. Der påsto han at forskere lyver om forskningsresultater for å begrunne sine politiske synspunkter. Jeg var en av de verste fordi jeg hadde skrevet i en kronikk i Nordlys der jeg skriver: Forskning på effekter av fengselsstraff er entydig. Fengsel skaper mer kriminalitet, flere lovbrudd, mer frustrasjon hos de innsatte, mer aggressivitet og flere hevntanker, spesielt hos ungdom. Han sier at «innlegget er ikke noe annet enn en politisk tirade med en rekke grove beskyldninger og feilaktige påstander». Så henviser han til rapporten «Incaceration, recidivism and employment» av Katrine Løken, Manudeep Bhuller og Magne Mogstad fra Universitetet i Bergen, som ifølge Helgheim viser at «de som blir dømt til strengere fengselsstraff har vesentlig lavere tilbakefallsprosent og begår langt færre straffbare handlinger en de som ikke blir dømt til fengselsstraff».

Den friske brisen fortsatte etter et debattinnlegg i Dagbladet der jeg peker på at den studien han henviser til ikke konkluderer på den måten. Undersøkelsen viser at 5 år etter domfellelsen er det 27% lavere risiko for at domfelte som har sittet i fengsel har begått nye forbrytelser sammenlignet med dem som har fått betinget fengsel. Så langt kan det se ut som Helgheim har et poeng. Men rapporten dreier seg om sammenhengen mellom fengselsstraff, arbeidstrening i fengsel og tilbakefall sammenlignet med de som ikke har sonet i fengsel. Da finner de at for de 60 prosentene av innsatte som ikke har vært i jobb de siste fem årene før soning med arbeidsmarkedstrening, reduseres risikoen for at de har begått nye forbrytelser etter fem år med 46 prosent. Andelen som er i jobb er 40 prosent høyere etter fem år, sammenlignet med dem som har fått mildere straffer. Videre sier de at for dem som mistet jobben fordi de kom i fengsel har det ingen positiv effekt å sitte inne. Forskerne konkluderer med at «Arbeid er nøkkelen til å komme seg ut av et kriminelt mønster. Vi ser at arbeidsmarkedsprogrammer i fengsel gir folk muligheter, mens de som ikke idømmes fengsel, har vanskeligere for å følge opp. Det er et spørsmål om vi heller burde satse på full pakke med arbeidstrening utenfor fengselet. Men forskning viser at arbeidstreningsprogram utenfor murene virker dårligere. Det ser ut til at et visst element av tvang er nødvendig for å få straffedømte inn på nye spor».

Det var altså arbeidstreningen og som førte til at den innsatte kunne gå rett ut i arbeid og som forebygget gjentagelse av kriminelle handlinger. Ideen til hele prosjektet var en lignende studie fra Texas som viste motsatt resultat: at opphold i fengsel fører til tilbakefall av kriminalitet og utstøtning fra arbeidslivet. Forskjellen mellom soningsbetingelsene i Norge og Texas var arbeidstreningen og muligheten for å komme i arbeid etter soning. Vi gjentar Helgheims tolkning av studien: «de som blir dømt til strengere fengselsstraff har vesentlig lavere tilbakefallsprosent og begår langt færre straffbare handlinger en de som ikke blir dømt til fengselsstraff» Feil altså.

Den friske brisen kulminerte i et vindkast i Dagsnytt 18 torsdag 14. november, da Helgheim støyende gjentok feiltolkningen av studien og gjentok påstanden om politisering av forskningsresultater.

Mitt anliggende har hele tiden vært motstand mot fengsling av ungdom. Den studien Helgheim henviser til gjelder voksne. Feil målgruppe altså. Hvis Helgheim går inn i tilgjengelige databaser på nettet vil han se overveldende menge studier som viser at fengsling av ungdom har dårlige virkninger. Her er et sitat fra en stor metaanalyse (samlet analyse av mange studier) publisert i Clinical Psychology Review i 2013. «I stadig økende grad peker forskning på de negative virkningene av fengsling av unge lovbrytere, spesielt i fengsler for voksne. Litteratur som er publisert etter år 2000 viser at fengsling ikke møter ungdoms sonings- og utviklingsbehov og begrenser mulighetene til å lykkes med rehabilitering. Fengsling resulterer ofte i negative atferds- og psykisk helsemessige konsekvenser, inkludert gjentatte straffbare handlinger og kontakt med rettsapparatet. Selv om fengsling av unge lovbrytere ofte er assosiert med behovet for beskyttelse av befolkningen, viser forskning at fengsel ikke er noe effektivt valg hverken kostnadsmessig eller resultatmessig.

De alvorlige problemene hos ungdomskriminelle er et resultat av kompliserte og interaktive individuelle og omgivelsesmessige faktorer, som utløser og opprettholder lovbrudd. Derfor må fokus på effektiv behandling være rettet mot gode soningsmessige forhold og de multiple «systemer» som den unge lovbryteren kommer fra. Nyere forskning viser at for å oppnå best mulige resultater for den unge lovovertrederen og samfunnet for øvrig, må kommunalt baserte og evidensbaserte intervensjoner tilbys som alternativ til fengsel der det er mulig» (min oversettelse). Sitatet bekrefter min opprinnelige påstand fra Nordlys og tilbakeviser Helgheims roping etter strengere fengselsstraffer for ungdom. Jeg politiserer altså ikke forskningen på dette feltet slik Helgheim påstår men videreformidler hovedfunnene fra forskningen på justisfeltet for ungdom.  Helgheim må imidlertid ty til feiltolkninger for å finne forskningsmessig belegg for FrP’s justispolitikk.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse