Annonse

Det juridiske fakultet i Tromsø må opprettholdes

Forslaget om å degradere Det juridiske fakultet til et institutt bekymrer Juristforbundet.

Dersom masterkandidater fra Tromsø skal kunne konkurrere i arbeidsmarkedet på lik linje med kandidater fra Bergen og Oslo, kan heller ikke utdanningen i Tromsø skille seg vesentlig fra de to andre fakultetene i form eller innhold.

Flertallet i en arbeidsgruppe ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet har foreslått en omorganisering av universitetet som innebærer at Det juridiske fakultet degraderes til et institutt. Dette instituttet skal inngå i et nytt fakultet som vil utgjøre et oppsamlingsheat av ulike fagområder med lite til felles. Dette vekker stor bekymring i Juristforbundet.

Det juridiske fakultet i Tromsø er en kjent merkevare. Juristutdanningen og rettsforskningen i Norge har lang tradisjon for å være lagt til et selvstendig fakultet. De juridiske fakultetene har fremstått som garantister for høy faglig kvalitet og fokus på faget, noe som har sikret at samfunnet har fått dommere, påtalemyndighet, advokater og forvaltningsjurister med et gjennomgående høyt faglig nivå.

I 1997 ble Institutt for rettsvitenskap i Tromsø omgjort til Det juridiske fakultet. Rettsforskningen i Nord-Norge ble med dette løftet opp på nivå med de juridiske forskningsmiljøene ved universitetene i Oslo og Bergen. Opprettelsen av Det Juridiske fakultet ble av den nordnorske befolkningen oppfattet som en satsning, ikke bare på de juridiske fag, men på det nordnorske og samiske samfunnet.

Selv om rettsforskningen i Tromsø teoretisk sett vil kunne videreføres på samme nivå som i dag ved et institutt, vil det ikke bli slik i praksis. Et institutt vil for både studenter og forskere fremstå som en enhet med lavere faglig status. Dette vil føre til dårligere rekruttering av både studenter, lærere og forskere. Dette vil igjen kunne føre til en faglig nivåsenkning, noe som i ytterste konsekvens kan svekke rettssikkerheten i landsdelen.

Master i rettsvitenskap er en profesjonsutdanning som i dag kun tilbys ved de juridiske fakultetene. Den som ønsker å bli jurist, søker seg til et juridisk fakultet. Status som institutt vil kunne signalisere et lavere utdanningsnivå og redusert satsning på fagområdet fra universitetets side. Tromsø vil tape i konkurransen med Bergen og Oslo som juridisk studiested dersom fakultetet blir gjort om til et institutt.

Dersom masterkandidater fra Tromsø skal kunne konkurrere i arbeidsmarkedet på lik linje med kandidater fra Bergen og Oslo, kan heller ikke utdanningen i Tromsø skille seg vesentlig fra de to andre fakultetene i form eller innhold.

UiT – Norges arktiske universitet har hatt et særlig ansvar for samerett og samerettsforskningen i Norge. Den raske utviklingen innenfor same- og urfolksrett nødvendiggjør en samlet nasjonal og kontinuerlig satsning.

Uten en solid og velfundamentert satsning på samerett vil det bli svært vanskelig å fylle etterspørselen etter kandidater med kompetanse innen dette rettsområdet. Dette underbygger behovet for et sterkt og attraktivt juridisk fakultet i Tromsø som kan trekke til seg forskere med interesse for samerett.

Arbeidsgruppen har foreslått å slå jus sammen med mulige kombinasjoner av bl.a. reiseliv og sosialfag, økonomi, biologi, fiskerifag og ingeniørvitenskap. Det er svært vanskelig å se logikken i slike forslag. Disse fagområdene har svært lite felles. Argumenter om utvikling av tverrfaglige koblinger og faglige synergier er uforståelige.

Det juridiske fakultet ønsker å opprettholde og videreutvikle det bredspektrede samarbeidet de allerede i dag har med andre fagmiljøer utenfor universitetet. Dette vil enklest la seg gjennomføre ved at fakultetet består som en selvstendig enhet som kan opprettholde og styrke sitt fagmiljø.

Vi har merket oss at det store flertall av jusstudentene i Tromsø har skrevet under på et opprop fra Juridisk Studentutvalg mot degraderingen av Det juridiske fakultet. Fakultetets representant i arbeidsgruppen, andre representanter for fakultetet og dekanene ved de juridiske fakultetene i Oslo og Bergen har også gått ut med sterke argumenter mot arbeidsgruppens forslag.

Juristforbundet mener det er absolutt nødvendig at Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet består som eget, selvstendig fakultet. Bare på den måten kan man takle konkurransen med universitetene i Bergen og Oslo om studenter, lærere og forskere. Da vil man fortsatt være en aktiv og kvalitetsmessig god samarbeidspartner for andre fagmiljøer og ikke minst opprettholde satsningen på det nordnorske samfunnet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse