Jeg har lagt merke til at rektoratet ved UiT legger stor vekt på at UiT skal være ledende innenfor samisk utdanning og forskning. Min melding til rektoratet er derfor at det samerettslige miljøet ved det juridiske fakultet virkelig er verd å satse på. Det er faktisk unikt i verdenssammenheng, skriver Laila Susanne Vars. Foto: Wikipedia / Sametinget

Det juridiske fakultetet ved UiT må bestå

Universitetsstyret skal i møte 29. juni avgjøre hvorvidt de fratar Nord-Norges eneste juridiske fakultet fakultetsstatusen som et ledd i en faglig omorganiseringsprosess. Det er kommet sterke reaksjoner fra juridiske fagmiljøer, organisasjoner, studenter og fra de juridiske fakultetene i Oslo og Bergen. Alle fraråder de sterkt en slik avgjørelse.

Min melding til rektoratet er derfor at det samerettslige miljøet ved det juridiske fakultet virkelig er verd å satse på. Det er faktisk unikt i verdenssammenheng.

Politisk redaktør i Nordlys Skjalg Fjellheim har en treffende kronikk om denne saken http://nordnorskdebatt.no/article/et-selvskudd-uit hvor han stiller spørsmål ved grunnlaget for et slikt forslag, eller rettere sagt det manglende faglige grunnlaget for det. Jeg er veldig enig i den virkelighetsbeskrivelsen Fjellheim har. Jeg deler også hans bekymring for at UiT kan være i ferd med å gjøre et gedigent feilgrep hvis det juridiske fakultetet fratas sin faglige selvstendighet og sin status som eget fakultet. Beslutninger om tvangssammenslåing av fagmiljøer er noe som generelt sett bør unngås. UiT har nettopp vært gjennom en fusjonsprosess som har krevd mye ressurser. Prosessen rundt en faglig omorganisering har også vært ressurskrevende. Med all respekt å melde, jeg har stor forståelse for at fusjonsprosessene som UiT har vært inne i, krever at det gjøres noen organisatoriske grep. Men å frata fakultetsstatusen og faglig selvstendighet for det juridiske fakultetet er et svært ugjennomtenkt forslag som i tillegg mangler legitimitet.

Slik også Juridisk Studentutvalg i Tromsø på en utmerket måte har beskrevet, så er opprettelsen av et eget juridisk fakultet i Tromsø en suksesshistorie. http://nordnorskdebatt.no/article/et-organisatorisk-eksperiment Fakultetet er et resultat av en lang kamp for å få et permanent, selvstendig juridisk forsknings- og utdanningstilbud i Nord-Norge. Fra å være et fag under fiskerifag, så har fakultetet gått veien via eget institutt til eget fakultet fra 1997. Det har tatt tid og mye ressurser å bygge opp et fakultet som nå har over 800 studenter og som blant annet har et eget havrettssenter som leverer forskning og undervisning på toppnivå internasjonalt. Norges eneste, og nordens største same-og urfolksrettslige miljø finner man også ved fakultetet vårt i Tromsø.

At studentene ved Juridisk Fakultet i Tromsø er de studentene som er mest fornøyde sammenliknet med jusstudentene i Oslo og Bergen er argument nok i seg selv for å legge forslaget om å nedgradere det juridiske fakultetet bort permanent. Jussutdanningen i Tromsø er flere ganger kåret til landets beste jusstudium, og studiet i Tromsø topper også den nye studiebarometeret fra NOKUT. Fakultetet fungerer og leverer. Hvorfor virker det da som at alt dette ikke er blitt vektlagt i prosessen?

Jeg klarer i likhet med Kristian Wangsfjord i Juridisk studentutvalg ikke forstå hvordan arbeidsgruppen som har vurdert fakultetsstrukturen ikke ser at ulempene ved å frata Juridisk fakultet sin status vil være mye større enn eventuelle fordeler ved økt samarbeid mellom «beslektede fag». Et flertall i arbeidsgruppen som har vurdert hvor mange fakulteter UiT skal ha, konkluderer med at Juridisk Fakultet ikke skal bestå som eget fakultet, men slås sammen med «beslektede fag» som biovitenskap, fiskeri og økonomi. Slektskapet mellom disse fagene er vanskelig å se. Og samarbeid med andre fagmiljøer bør baseres på frivillighet og styrkes uten at det må gå på bekostning av organisatorisk status.

I prosessen rundt faglig omorganisering ved UiT har det ikke fremkommet noen faglige argumenter for å frata det juridiske fakultetet sin selvstendige status. Det er en mildt sagt underlig og kritikkverdig fremgangsmåte å forelå så drastiske endringer for et fag- og studentmiljø, uten å få frem hvilke faglige argumenter som taler for en sammenslåing av juridisk fakultet med andre fagmiljøer. Det virker nærmest som om det viktigste er å bestemme seg for om det skal være 4 eller 7 fakulteter, ikke hvordan sammenslåing av fagmiljøer vil virke inn på miljøene.

Det solide juridiske fagmiljøet ved UiT er noe vi bør være stolt av. I Norge har vi kun tre juridiske fakulteter som tilbyr utdanning på masternivå i rettsvitenskap, i Oslo, Bergen og Tromsø. Forslaget om at juridisk fakultet i Tromsø skal tilbake til å være et institutt i et storfakultet sammen med blant annet fagmiljø for biologi, fiskeri og økonomi har naturlig nok opprørt juristmiljøer nasjonalt. Våre kolleger ved fakultetene i Oslo og Bergen vet hvor viktig det er å ha fakultetsstatus er for rekruttering og for å opprettholde et faglig bredt og sterkt kompetansemiljø i en tid hvor vi er i hard konkurranse med store universiteter i andre land om å få de flinkeste forskerne til å undervise våre studenter.

Fakultetet oppfyller sitt samfunnsoppdrag ved å utdanne jurister som jobber som dommere, politijurister, advokater, forvaltningsjurister og rettshjelpere. Og veldig mange av disse blir i landsdelen. Jeg er en av disse juristene som både har tatt min juristutdanning og også senere tatt en doktorgrad ved fakultetet. Det var aldri aktuelt for meg å søke meg til de to andre juridiske fakultetene siden fakultetet i Tromsø er det eneste i Norge som har undervisning i og en den eneste forskergruppen i same-og urfolksrett i landet. Jeg har lagt merke til at rektoratet ved UiT legger stor vekt på at UiT skal være ledende innenfor samisk utdanning og forskning. Min melding til rektoratet er derfor at det samerettslige miljøet ved det juridiske fakultet virkelig er verd å satse på. Det er faktisk unikt i verdenssammenheng. Forskerne har høy anseelse internasjonalt, de deltar aktivt i samfunnsdebatten og er med på å bidra til rekruttering av samisk ungdom til jussutdanning.

Jeg er oppriktig bekymret for rekrutteringen til juristutdanningen i nord hvis universitetsstyret velger å overkjøre styret og studentene ved vårt fakultet. Universitetsstyret bør lytte til det unisone kravet fra landets juridiske fagmiljøer og ikke minst til studentene våre: Behold juridisk fakultet som selvstendig fakultet. Vi bør satse på å videreutvikle Nord-Norges eneste juridiske fakultet. Ikke nedgradere det basert på ikke-faglig synsing

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse