Annonse
I RETTEN: 25 år gamle Jovsset Ante Sara fra Kautokeino må denne uken kjempe i Høyesterett for å kunne drifte reindrift på finnmarksvidda. Foto: NRK Sapmi

En modig kamp

Jovsset Ante Saras modige kamp i norske rettssaler handler om en hel livsform som er truet.

Tirsdag og onsdag denne uken behandler Høyesterett anken fra Staten mot den unge reineieren Jovsset Ante Sara i reinbeitedistrikt 20 Fala.

Landbruksdepartementet forlanger at reineieren fra Kautokeino reduserer flokken fra 116 til til 75 dyr. Bakgrunnen for dette er det statlige pålegget om reintallsreduksjon i Vest-Finnmark.

25 år gamle Sara mener dette i realiteten er et vedtak om tvangsavvikling, fordi driften i sum blir ulønnsom dersom han blir nødt til å tvangsslakte flokken ned til kun 75 dyr.

Sara har tidligere fått medhold både i indre Finnmark tingrett og i Hålogaland lagmannsrett.

Lagmannsretten slo tidligere i år fast at «selv om reindriftslovens bestemmelser om reintall og om reduksjon av reintall har en rimelig og objektiv begrunnelse ut fra reindriftslovens formål, har lagmannsretten lagt til grunn at det er en terskel for når et inngrep anses som legitimt også ved statlig regulering av reindriften, og at terskelen for ulovlig inngrep er overskredet i dette tilfellet.»

Dersom denne kjennelsen fra lavere rettsinstanser skulle bli stående, kan det få vesentlig betydning for den samiske reindriftens fremtid. Sametingspresident Aili Keskitalo (Norske Samers Riksforbund) er blant de som tror saken kan få konsekvenser for både reindriftsloven og statens fremtidige håndtering av reintallsreduksjoner.

I de samiske miljøene håper man derfor at en dom i høyesterett i Saras favør, vil kunne legge begrensninger på myndighetenes inngripen i retten til å drive reindrift og ha et utkomme av det.

Sara har hele veien hatt bred støtte fra Sametinget. Det er derfor verdt å merke seg at Sametingets vedtak om prosessene med reduksjon i reintallet, er anvendt som en rettskilde i både tingretten og lagmannsretten.

Reindriftsutøverens kamp mot Staten skjer parallelt med at reindriften er under stadig tyngre press fra mange hold. Trusselen kommer til uttrykk både gjennom klimaendringer og statlige arealinngrep i form av kraftlinjer, vindkraft og gruveindustri.

Det er tankevekkende at mens norske myndigheter sier det er for mye rein, tar man samtidig beslutninger som stenger av det resterende beitelandet, for en kulturnæring som nå kun teller om lag 3000 personer.

Det er derfor forståelig at Jovsset Ante Saras sak har derfor blitt en sterk symbolsak for en sentral del av den samiske kulturen og selvforståelsen. Det står stor respekt av den modige kampen han har ført mot en en urett. For det handler ikke bare om hans eget levebrød, men en hel livsform.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse