Annonse
Uansett hvilke innsparingstiltak de enkelte skolene iverksetter, så vil dette få konsekvenser for tilbudet til elevene, og da spesielt for de mest sårbare, skriver Linda Hansen på vegne av Skolelederforbundets avdeling i Tromsø. (Foto: Nordlys arkiv)

Kjære folkevalgte, dette går ikke!

Uansett hvilke innsparingstiltak de enkelte skolene iverksetter, så vil dette få konsekvenser for tilbudet til elevene, og da spesielt for de mest sårbare.

Kommunestyret vedtok i desember 2019 betydelige kutt i Avdeling for oppvekst og utdanning. Vedtaket innebærer blant annet en nedstyring av Tromsøskolen på hele 40 millioner fra og med kommende skoleår.

Skolelederne i Tromsø er svært bekymret for konsekvensene av disse alvorlige nedskjæringene i skolesektoren, og vil med dette redegjøre for sannsynlige følger, samt komme med en klar oppfordring til kommunestyret om å se på dette på nytt.

Skolene i Tromsø forholder seg allerede i dag til svært begrensete ressurser og vi arbeider hardt året gjennom for å gi et forsvarlig opplæringstilbud til alle elever innenfor tildelte rammer. Dette er svært krevende. Tilpassa opplæring og tidlig innsats er viktige prinsipper i norsk skole. Vi skal også ha nulltoleranse mot mobbing og et forsvarlig system for å forebygge og avdekke.  Som skoleleder må man derfor ha rom for å kunne sette inn og omfordele ressurser underveis, for å gi nødvendig hjelp til elever som trenger noe mer.

Alle skolene i Tromsø har fått betydelige kutt i sine rammer. Nå er det opp til oss skoleledere å finne innsparingstiltak på den enkelte skole, innsparinger der elevene blir minst mulig skadelidende. Dette går ikke. Uansett hvilke innsparingstiltak de enkelte skolene iverksetter, så vil dette få konsekvenser for tilbudet til elevene, og da spesielt for de mest sårbare.  

  • Færre lærere og mindre tid til hver enkelt elev vil gi mindre rammer til tilpassa undervisning, noe vi vet betyr mer spesialundervisning og flere elever som faller utenfor. Allerede i dag melder PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) om økning i antall henvisninger. Tromsøskolen har som mål å få ned andelen elever med spesialundervisning. Disse kuttene vil med stor sannsynlighet gi oss motsatt utvikling.
  • Færre lærere og mindre tid til hver enkelt elev vil med stor sannsynlighet gi oss mer utfordringer med læringsmiljøet og flere elever som blir utsatt for mobbing.
  • Skolevegring er en økende utfordring i dagens skole, også i Tromsø. Med færre lærere og mindre tid til oppfølging er det grunn til å frykte at flere elever blir sittende hjemme.
  • Den enkeltes skoles ledelsesressurs vil nødvendigvis også bli mindre av disse kuttene fordi det er fornuftig å flytte ressurser så lang ut i klasserommene som mulig. Det betyr mindre tid for skoleledere til å følge opp krevende elevsaker og jobbe proaktivt med skolemiljøutvikling og tiltak inn mot den enkelte elev. Dersom denne viktige støtteressursen i skolen må gå til å dekke opp for lærermangel, vil man ha mindre tid og ressurser til dette viktige arbeidet.

Rektorene har gjennom de siste årene lojalt holdt budsjettene og det vil vi også fortsette med, men kuttforslaget er nå av en slik størrelse at det vil ramme skoletilbudet hardt. Administrasjonen har foreslått en rekke alternative innsparingsforslag som politikerne har lagt til side. Skolelederforbundet mener innsparinger bør gjøres så langt som mulig unna eleven i klasserommet. Vi ber dere derfor se til andre innsparingstiltak enn kutt på enhetene, som er tilnærmet ensbetydende med å fjerne læringstillinger.

At Tromsø kommune har store utfordringer som må løses med tanke på økonomi er vi meget innforståtte med, og har således stor forståelse for at omfattende grep må tas. Vi er imidlertid av den oppfatning at disse vedtakene vil være særdeles lite kostnadsbesparende på lang sikt. Tvert i mot mener vi de samfunnsøkonomisk vil være meget kostbar både for kommunen og samfunnet for øvrig.

Skolelederforbundet ber om at dere politikere vurderer disse skolekuttene på nytt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse