Annonse
Redningsbåten viser hva den duger til. Her under dåpen.

Kjøp av redningsbåt til Tromsø kommune

Den har med andre ord allerede rettferdiggjort sin pris, og vel så det.

Ettersom avisa ”Nordlys”, representert ved journalist Øystein Barth Heyerdahl, ikke ser ut til å ville opplyse leserne om de faktiske realitetene i saken rundt kjøp av redningsbåten til Tromsø Brann og Redning, ser undertegnede et behov for å tilføre leserne fakta i saken.

Rapporten som Nordlys viser til, er en rapport på 56 sider utarbeidet av kommunervisjonsselskapet KomrevNord. Som grunnlag for rapporten er sakens dokumenter som er fremlagt for politikerne, samt en grundig dokumentasjon som viser hvilke omfattende vurderinger og prosesser som ligger bak det omtalte båtkjøpet.

Rapportens oppdrag var å undersøke saken i forhold til:

  1. Om kjøpet var i samsvar med lov og forskrift om offentlige anskaffelser
  2. Om en ansatt var habil i forhold til hans rolle under kjøpsprosessen
  3. Om saken var forsvarlig saksbehandlet og
  4. Om det var grunnlag for å unnta offentlighet i saken.

Slik journalist Barth Heyerdahl tidligere har fremstilt saken, har kommunen syndet på alle disse undersøkelsespunktene. Det siste oppslaget (7. april i år), fremstiller han saken som om administrasjonen har blitt hudflettet i rapporten. Han intervjuer politiker Jarle Heitmann (Ap) i saken, og siterer ham med følgende uttalelse: ”Dette er veldig, veldig alvorlig. Jeg vil bruke såpass sterke ord”. Gruppelederen for Høyre, Erlend Svardal Bøe slutter seg til dette. Spørsmålet mitt er: har disse faktisk lest hele rapporten, eller er uttalelsene kun basert på journalistens fremstilling? Når jeg leser oppslaget, kan det virke som om journalisten ikke har lest samme rapport. Såpass sterke ord vil jeg bruke.

Til pkt. 1:

Når man leser HELE rapporten, vil man kunne lese følgende, sitat:

  • ”Etter revisors vurdering har kommunen oppfylt revisjonskriteriet om å ha vurdert lovligheten av kjøpte opp mot lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
  • Etter revisors vurdering har kommunen ikke fullt ut oppfylt revisjonskriteriet om å ha skaffet seg oversikt over markedet hvor båt kan anskaffes før man konkluderte med at det forelå et usedvanlig godt tilbud og
  • Etter revisors vurdering har kommunen oppfylt revisjonskriteriet om å ha dokumentasjon for at det var stor/betydelig forskjell mellom markedspris og tilbudet”.

Til strekpunkt 2 er det å bemerke at en kjapp ringerunde til kompetente aktører i båtmarkedet bekreftet at en båt av denne typen, og med disse kvalitetene var særdeles vanskelig å finne i markedet. Dette ble bekreftet muntlig, og har ikke blitt skriftlig dokumentert. Men dette kan selvsagt når som helst etterprøves.

Til pkt 2:

Revisor uttaler: ”Ansatt i brann og redning var habil i forbindelse med kjøp av redningsbåt”. Ytterligere kommentarer ansees unødvendig.

Til pkt 3:

Sitat fra rapporten:

”Kommunestyret ble altså forelagt en tidsfrist for å gi bud (7.10.2016), men TBR har ikke gitt opplysninger om tidligere dialog med ENI. Uten denne informasjonen fremstår det for leser som ikke kjenner saken fra før, som om det haster å ta en avgjørelse. Revisor legger til grunn TBRs opplevelse av hast, men vurderer likevel at det er vanskelig å fastslå at avgjørelse i denne saken hastet. Som følge av dette er revisors vurdering at kommunen ikke fullt ut har oppfylt revisjonskriteriet om at saksfremlegg i sak om kjøp av brann- og redningsbåt bør inneholde opplysninger som setter de folkevalgte i stand til å gjøre vurderinger av lovligheten av kjøpet opp mot anskaffelsesregelverket”.

Nordlys sin journalist har i denne sammenheng påstått at administrasjonen har ført kommunestyret bak lyset. Leseren kan på fritt grunnlag vurdere om dette er i nærheten av sannheten når man leser det foregående sitatet. Til spørsmålet om at kommunestyret ikke fikk opplysninger om at det hadde vært en dialog med ENI (selgeren av båten) i sakspapirene, ble dette muntlig opplyst til formannskapet dagen før saken ble behandlet av kommunestyret. Denne opplysningen ble gitt av vedkommende ansatt som hadde hatt et tidligere ansettelsesforhold hos ENI. Både Nordlys og noen politikere reiste tvil om den ansattes habilitet i saken, men - som denne rapporten fastslår -  han var altså habil. Ytterligere skriftlig dokumentasjon om dette  - i alt 7 dokumenter - ble levert ut til kommunestyrerepresentantene dagen etter. Dette bekreftes i rapporten.

Til pkt. 4.

Sitat: Revisor kan altså ikke se at all informasjon i dokumentene inneholder opplysninger som kunne medføre fare for at forhandlingssituasjonen eller den strategiske stillingen til kommunen i den aktuelle saken ble svekket, slik at kostnadene ville bli større. Som følge av overnevnte er revisors vurdering at kommunen ikke fullt ut har oppfylt revisjonskriteriet om at kommunen kan unnta fra innsyn opplysninger i dokumenter som ved offentliggjøring vil medføre fare for at forhandlingssituasjonen eller den strategiske stillingen blir svekket.

Kommunen hadde altså anledning til å unnta enkeltpunkter fra offentlighet, dog ikke hele dokumentet. ENIs egne regler for slike kontrakter er ufravikelige i forhold til slik offentlighet, og det har administrasjonen lagt til grunn. I tillegg vil kommunens forhandlingsutgangspunkt for salg av eksisterende brannbåt ”Wanny Woldstad” stå i fare dersom antatt salgspris blir offentliggjort. Resten av dokumentet kunne altså etter revisors syn offentliggjøres, hvilket også ble gjort når avisa Nordlys ba om det. Journalist Øystein Barth Heyerdahl har mer enn antydet at unntaket fra offentlighet ble gjort i den hensikt å skjule ulovligheter. Dette kommenterer jeg ikke videre.

Avisa Nordlys sine påstander om manglende informasjon, hemmelighold, mulig inhabilitet osv., samt at administrasjonssjefen og hennes nærmeste medarbeidere blir ”hudflettet og får flengende kritikk” i KomrevNord sin rapport, er altså ikke sanne. De som tar bryet med å lese rapporten, vil selv kunne fastslå dette. Og leseren av dette innlegget kan selv dømme.

Til slutt vil jeg peke på de positive fakta i saken. Først og fremst har Tromsø kommune fått kjøpt en redningsbåt av ypperste klasse. Båten er kjøpt for en femtedel av markedspris, har gått noen få timer før overtakelsen og har kapasiteter og kvaliteter man vanskelig kan finne hos konkurrerende båttyper, og i hvert fall ikke til denne prisen. Under dåpen ble båten demonstrert i forhold til sine egenskaper, og en stolt ordfører døpte båten. Noen dager tidligere fikk dessuten denne båten prøvd seg skikkelig når man raskt rykket ut og berget 5 mennesker fra en båtbrann. Den har med andre ord allerede rettferdiggjort sin pris, og vel så det.

Vi bor på ei øy omgitt av hav som på sitt verste holder en temperatur på pluss 3 grader. Å ramle i havet betyr leve eller dø avhengig av hvor raskt hjelpen kan nå frem. Tromsø kommune har med dette skaffet et kraftfullt verktøy som betyr økt sikkerhet og trygghet for folk som bor og lever ved havet, altså de fleste Tromsøværinger.

Man kunne selvsagt ha gjort dette kjøpet bedre og administrasjonen tar selvsagt lærdom av denne prosessen. Revisor peker på noen punkter som ikke er fullt ut tilfredsstillende. Det betyr i praksis at enkelte punkter ikke er 100%. Med den informasjonen vi satt inne med på det aktuelle kjøpstidspunktet, mener jeg bestemt at vi gjorde det beste ut av situasjonen. Vi sjekket med innkjøpsregler, vi fikk saken politisk behandlet med all den dokumentasjonen vi hadde tilgjengelig og vi sikret kontrakt med selgeren. Vi kan selvsagt være ydmyke nok til å innrømme at noe av dette kunne vært gjort på en bedre måte, altså i forhold til de bemerkningene fra revisor som det er henvist til i dette leserinnlegget. Jeg vil hevde at det alltid er mulig å gjøre ting bedre. Også denne saken har vi høstet lærdom av og som vi vil bygge på fremover. Hver dag diskuterer vi – sammen med administrasjonssjefen – hvordan vi skal og kan bli bedre. Og det vil vi fortsette med.

Jeg vil helt til slutt ønske innbyggerne i Tromsø kommune, leserne og avisa Nordlys en riktig god påske.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse