Annonse
Spørsmål til rektor Anne Husebekk fra Karl-Wilhelm Sirkka: Vil UiT legge opp til et møte om den kvenske delen av arbeidet til kommisjonen? Velger UiT å opprettholde sin samepolitiske profil i den offentlige debatt?

Kommisjon for urett begått mot alt og alle?

Det vil aldri bli likeverd om samepolitikken skal føres på en måte hvor det gjøres urett på de andre minoritetene og majoritetsbefolkningen.

UiT inviterte den 5. februar til åpen debatt om “den samiske delen” av Stortingets beslutning om å opprette «Kommisjon for fornorskningspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge». Det var Sametinget som i 2016 fremmet forslag om en sannhetskom-misjon om fornorskningspolitikken og urett begått mot samene. Stikk i strid med Stortingets forutsetninger, overser UiT ved dette møtet den kvensk/finske minoriteten. Hvorfor en åpen debatt bare om den samiske delen? Og hvorfor en debatt i UiT-regi om en sannhetskommisjon når Stortinget den 21. juni 2017 gjorde dette vedtaket: «Stortinget ber presidentskapet utarbeide forslag til mandat for kommisjonen, dens navn og sammensetning»? 

At samene løftes frem og kvenene/finnene forvises av UiT er ikke noe nytt. I etterkant av Helgøyprosjektet fra 1973 som skulle utrede hvordan norsk og samisk befolkning hadde forholdt seg til hverandre gjennom tidene, har samenes situasjon og historie vært hovedsatsingsområde for UiT. UiT-rektor Anne Husebekk legger heller ikke skjul på at en av oppgavene til UiT er å fronte   ”urfolket”.  

Da UiT ble etablert for 50 år siden, ble den «befolket» av akademikere utdannet sørpå, de fleste fra venstresiden i norsk politikk. Universitet ble raskt en varm forkjemper for det samiske og dette har siden preget undervisning og vitenskaplig publisering. De siste tider har UiTs akademia levert en rekke bidrag i den offentlige debatt som mange opplever som sammenfallende med sametingspolitikeres syn.

Men tilbake til den tidligere omtalte kommisjonen:

I brev av 20.11. fra stortingspresident Olemic Thommessen til Sametinget og tre kvensk/fin-ske organisasjoner, ble det invitert til et møte i Stortinget den 15. desember om mandat, navn og sammensetning av kommisjonen. På møtet deltok også leder for Stortingets kontroll og konstitusjonskomite. Jeg var en av representantene for Kvenlandsforbundet på møtet. Ordet sannhetskommisjon er ikke å finne i brevet fra stortingspresidenten : «Kommisjonen skal også legge frem forslag til tiltak som kan skape større likeverd mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen». Dette innebærer at kommisjonens mandat også må fange opp den urett som daglig begås mot den kvenske/-finske minoriteten og majoritetsbefolkningen som følge av ratifiseringen av ILO-konvensjon 169 i 1990. Det vil aldri bli likeverd om samepolitikken skal føres på en måte hvor det gjøres urett på de andre minoritetene og majoritetsbefolkningen. 

Kommisjonen må ta stilling til om det i Norge overhode er grupper som lever under stamme-forhold slik ILO 169 forutsetter. Den må videre drøfte om ratifisering av ILO-169 kun gjaldt for den samiske befolkning og om dette også var en urett særlig mot den kvensk/finske delen av befolkningen som derved også har behov for støttetiltak for språk, kultur og i sin etnisitet. De lever som kjent under tilsvarende forhold som den samiske befolkning, og for den del, svært likt den øvrige nordnorske majoritetsbefolkningen.

Konsultasjonsavtalen med Sametinget er etnisk diskriminering av begge de to andre etnisi-tetene og majoritetsbefolkningen. De avstamningsfunderte ordninger og tiltak ekskluderer og splitter. Alle etnisiteter skal ha samme rett til bl.a fri næringsutøvelse. Disse forhold må også kommisjonen se nærmere på og ta stilling til. 

Spørsmål til rektor Anne Husebekk: Vil UiT legge opp til et møte om den kvenske delen av arbeidet til kommisjonen? Velger UiT å opprettholde sin samepolitiske profil i den offentlige debatt?

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse