Annonse
Fylkes- og kommunepolitikere med byråkrater vil få en lovfestet plikt til å stille opp i forhandlinger med sametingssystemet når Sametinget og samiske organisasjoner ber om det. Foto: Sametinget

Konsultasjonsplikt med diskriminering over en lav sko

Næringslivet kan etter dette knapt løfte en finger uten først å spørre Sametinget. Sånn blir der bare.

5. april la Regjeringen frem  en proposisjon om “Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå”. I proposisjonen om regioninndelingen opplyser Regjeringen at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) arbeider videre med forslag i NOU 2007:13 “Den nye sameretten” ”med sikte på å forankre konsultasjonsplikta for statlege styresmakter, fylkeskommunane og kommunane i lov”.

I praksis betyr dette at bl.a fylkes- og kommunepolitikere med byråkrater vil få en lovfestet plikt til å stille opp i forhandlinger med sametingssystemet når Sametinget og samiske organisasjoner ber om det. Næringslivet kan etter dette knapt løfte en finger uten først å spørre Sametinget. Sånn blir der bare.

KMD begrunner også denne siste samepolitiske føringen i myndighetenes  politikkutvikling i Nord Norge (Nordregionen(e)) med at ”vi har en folkerettslig plikt” til å  lovfeste en slik konsultasjonsplikt. Det departementet formodentlig her sikter til er ”Convention No. 169 concerning indigenous and tribal peoples in independent countries.” (innfødte som lever i stammesamfunn) som på norsk ukkorekt fikk tittelen ”ILO-konvensjonen av 1989 om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater“.

I sin høringsuttalelse i forkant av Regjeringens behandling av spørsmålet om ratifisering av ILO 169 skrev Justis- og politidepartementet: ”….det bør bemerkes at konvensjonen ikke kan anses for å stille krav om særrettigheter for urbefolkningene”. Saksordfører Karita Bekkemellom gjentok fra Stortingets talerstol at for Norge ville en ratifikasjon ikke få noen internpolitiske eller internrettslige konsekvenser og 20. juni 1990 anbefalte Stortinget enstemmig ratifikasjon.

I 2005 må Bondevik II-regjeringen ha kommet til at Stortinget ble villedet i 1990. For 4. april samme år fremmet Regjeringen og fikk vedtatt ”Finnmarksloven” og 10 mai ble ”Konsultasjonsavtalen mellom Sametinget og Regjeringen” lagt på bordet og signert av kommunal- og regionalminister Erna Solberg og sametings-president Sven-Roald Nystø (NSR). Dermed var et etniskbasert, permanent politisk privilegium med påfølgende marginalisering av lokaldemokratiet, et faktum.

Når statsråd Jan Tore Sanner legger opp til konsultasjonsplikt tar han forståelsen mellom Nystø og Solberg et  utrolig skritt videre. Skjer dette, vil Sametinget tildeles politiske rettigheter også utenfor ”de tradisjonelle samiske områder”.

KMD begrunner ikke utbyggingen av dagens konsultasjonsordning reelt, men viser altså til folkerettslige plikter. Hvilke relevante folkerettslige plikter påhviler så statlige myndigheter og hvordan forholder KMD seg til disse?  Det faller naturlig å starte med ”FN’s konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering” hvor det står: ”I denne konvensjon betyr uttrykket ”rasediskriminering”  enhver forskjellsbehandling, …. begunstigelse på grunn av … avstamning … eller etnisk opprinnelse …” .  Vi viser videre til ”Den europeiske menneskerettighetskonvensjon-en” som i artikkel 14 omtaler ”Forbud mot diskriminering” i tråd med rasediskri-mineringskonvensjonen her i ”tilknytning til en nasjonal minoritet ..”.

Nevnes må også artikkel 26 i ”FN’s konvensjon om sivile og politiske rettigheter”: ”Alle er like for loven …. I dette øyemed skal lovgivningen forby en hver form for forskjellsbehandling og sikre alle likeverdige og effektiv beskyttelse mot forskjellsbehandling på noe slikt grunnlag som rase, .. politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller  sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller stilling forøvrig”

Norge er bundet til EU gjennom  EØS. I artikkel i EU-direktiv 2000/43/EC heter det: ”Formålet med dette direktiv er at fastlægge en ramme for bekæmpelse av forskjellsbehandling på grund av race eller etnisk oprindelse med henblikk på at iverksætte prinsippet om likebehandling i medlemsstaterne”.

Får KMD viljen sin, blir det diskriminering over en lav sko  i ”de tradisjonell samiske områder”. Her vil småbrukere, bønder og fastboende samer bli diskriminert i forhold til reindriftssamer. Majoritetsbefolkningen og ikke-samiske minoriteter vil bli diskriminert i forhold til samer. Kommunestyrer og fylkesting vil bli diskriminert i forhold til Sametinget og samiske organisasjoner. Næringslivet vil påføres forsinkende og kostnadsdrivende ordninger forskjellig fra næringslivet ellers i Norge. Allemannsretten vil bli svekket.  Og Sametinget må rustes kraftig opp kompetanse-messig og finansielt om det skal være i stand til å ta unna alle de nye oppgaver Regjeringen velmenende vil pålegge Sametinget. En slik opprusting kan neppe skje i Karasjok. NSR innser dette og har foreslått etablering av ”samisk ambassade” i Oslo.

Det er kilde til sterk bekymring at KMD ikke skjønner at sametingspolitikken som føres, ekskluderer/velger bort, krenker , splitter og svekker permanent bærende verdier som fellesskap og samhold. 

  • Kjell B. Mortensen er pensjonist, politiker for AP, medlem av Tromsø kommunestyre i 5 perioder, formannskap og planutvalg (også som leder). Han har erfaringsbakgrunn som næringslivsleder. Karl-Wilhelm Sirkka er pensjonist med politisk bakgrunn som bl.a fylkessekretær for Høyre i Finnmark og som statsekretær (H) samt erfaringsbakgrunn fra Nord-Norge som bedriftsleder og rådgiver i næringsutvikling.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse