Annonse
Vi stiller oss uforstående til at Tromsø kommune fremover skal være forpliktet til å konsultere eller bli stilt overfor krav fra Sametinget eller lokale samiske grupperinger, om å bli konsultert i det altomfattende sakstema som lovproposisjonen omfatter, skriver styremedlemmene i Tromsø Seniorhøyre. Foto: Nordlys arkiv

Konsultasjonsplikt: Departementets fremgangsmåte er ubegripelig og uverdig et demokrati.

Uttalelse fra Tromsø Senior-Høyre til regjeringens forslag til konsultasjonsplikt for fylker og kommuner

Formuleringen «fritt informert samtykke» i lovproposisjonen, innebærer i praksis vetorett. Dette er uakseptabelt.

Stortinget har nå til behandling Regjeringens forslag om å lovfeste plikt også for kommuner til å konsultere Sametinget og de samiske organisasjonene som i følge lovproposisjonen ivaretar «samiske interesser». I Tromsø kommune er ca 1400 tromsøværinger, som i varierende grad er av samisk avstamning, innmeldt i Sametingets valgmanntall. De er som folk flest i kommunen, del av et blandingsfolk som er fullt integrert i kommunesamfunnet.  

I lovproposisjonen legges det ikke fram noen dokumentasjon på at innmeldte i Sametingets valgmanntall har behov for en lovfestet rett til særbehandling i kommunale saksbehandlings - og beslutningsprosesser for å kunne klare seg på lik linje med landets øvrige innbyggere.

Vi stiller oss derfor uforstående til at Tromsø kommune fremover skal være forpliktet til å konsultere eller bli stilt overfor krav fra Sametinget eller lokale samiske grupperinger, om å bli konsultert i det altomfattende sakstema som lovproposisjonen omfatter. 

I henhold til proposisjonen er følgende sakstema konsultasjonspliktig: «Musikk, teater, litteratur, kunst, media, språk, religion, kulturarv, immaterielle rettigheter og tradisjonell kunnskap, stedsnavn, helse- og sosialtjenester, barnehager, utdanning, forskning, eiendoms- og bruksrettigheter, arealinngrep- og arealdisponeringssaker, næringsutvikling, reindrift, fiske, landbruk, mineralvirksomhet, vindkraft, vannkraft, bærekraftig utvikling, kulturminne-vern, biomangfold og naturvern».

At denne plikt vil føre til en fordyrende, forsinkende og kompliserende saksgang for privat-personer, næringsliv og det offentlige er opplagt. Kommunal-  og moderniserings-departementet har ikke utredet konsekvensene av lovforslaget.

Arealplanarbeidet i kommunene har som formål å sikre bolyst og god livskvalitet for innbyg-gerne samt å skape forutsetninger for naturbasert næringsutvikling i ansvarlig bruk og verdiskapende forvaltning av utmark og allmenninger. Vi stiller oss derfor også uforstående til at Norske Reindriftssamers Landsforbund gjennom hemmelige forhandlinger i arbeidet med lovproposisjonen, er gitt et enda bedre politisk utgangspunkt, enn næringen og den enkelte reindriftssame har i dag, til å oppnå bestemmende innflytelse i arealplanarbeidet til kommunene.

Når Tromsø kommunene fremover skal utvikle politikk som har å gjøre med livskvaliteten til innbyggerne og rammebetingelsene for næringsutvikling, skal reindriftsnæringen syn heretter vektlegges enda sterke. Formuleringen «fritt informert samtykke» i lovproposisjonen, innebærer i praksis vetorett. Dette er uakseptabelt.

Sametinget har ført forhandlinger unntatt offentlig innsyn med KMD under departementets utredning av lovproposisjonen, og Sametinget har fått anledning til å avgi høringsuttalelse til det endelige lovforslaget som i høyeste grad angår ikke-samiske interesser. Kommunene er ikke blitt hørt. Departementets fremgangsmåte er ubegripelig og uverdig et demokrati.

Vi kan ikke se at det foreligger et saklig grunnlag for Stortinget å realitetsbehandle regjeringens forslag til konsultasjonsplikt. 

Tromsø Seniorhøyres styre:

  • Edmund Kristoffersen
  • Knut Barman-Jensen
  • Tore H Hansen,
  • Kari Peggy Rekstad
  • Helene Sommerseth
  • Bodil Ridderseth Larsen (leder)

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse