Annonse
Kirkenes sykehus. Foto: Bernt Nilsen/Finnmarkssykehuset

Kontrollspørsmålet

Etter alle sakene om Kirkenes sykehus er det særlig én ting som slår meg: Hvorfor har ingen journalister tatt seg bryet med å stille spørsmål ved om antallet 3-3-meldinger ved det nye sykehuset faktisk har økt?

Dette er relevant og viktig informasjon for leserne, ikke minst siden dette nå er et av hovedpoengene i mediehistorien om Kirkenes sykehus.

Det er lett å glemme det mest sentrale spørsmålet når det koker. Spørsmålet som skal hjelpe leseren å forstå.

Aller først: Ingen bagatelliserer opplevelsen til enkelte ansatte ved Kirkenes sykehus. Det er en grunnleggende betingelse at ansatte skal ha gode forhold. Det samme gjelder pasientsikkerhet. Vi lytter, vi lærer, og gjør forbedringer innenfor rammene vi er tildelt. Fra årsskiftet settes tiltak ut i livet, som skal bidra til å få ned belastningen ved sykehuset.

Jeg har ingen medisinskfaglig bakgrunn. Derimot har jeg nesten 25 år i mediebransjen, halvparten av tiden som redaktør og leder, og jeg er opptatt av tall og forklaringen bak. Av erfaring vet jeg at det lett oppstår en konsensus om hva som er fakta. I dette tilfellet er narrativet et nytt sykehus hvor mye er galt, og antallet alvorlige hendelser øker.

Er det faktisk slik?

En sammenlikning

Jeg har et godt forhold til journalistene, som jeg oppfatter som interesserte i å gjøre en best mulig jobb. Men etter et hundretall eposter, telefoner og SMS-er den siste halvannen uka er det særlig én ting som slår meg:

Hvorfor har ingen journalister tatt seg bryet med å stille spørsmål ved om antallet 3-3-meldinger som de omtaler ved nye Kirkenes sykehus faktisk har økt, så lesere/lyttere/seere får mulighet til å sortere og danne seg et bilde?

Slik fordeler 3-3-meldingene seg ved Kirkenes sykehus de siste årene:

  • 2014: 22
  • 2015: 96
  • 2016: 112
  • 2017: 143
  • 2018: 116
  • 2019: 53*

Antallet for 2019 er markert (*) fordi 3-3-ordningen opphørte 15. mai i år. Forklaringen på hvorfor tallene er så lave -14 og -15, er fordi vi like før tok i bruk DocMap som meldesystem.

Sammenliknet med perioden 1. januar til 15. mai hvert av de tre siste årene ser det slik ut:

  • 2017: 55
  • 2018: 42
  • 2019: 53

Om dette er et høyt antall for et sykehus på størrelse med Kirkenes, har jeg ingen formening om. Men det vesentlige er at det ikke er noen signifikant endring etter at nye Kirkenes sykehus ble tatt i bruk på slutten av fjoråret.

Dette er relevant og viktig informasjon for leserne, ikke minst siden dette nå er et av hovedpoengene i mediehistorien om Kirkenes sykehus.

God meldekultur

Vi går videre:

I samme periode har det vært en jevn økning i antallet avvik (ikke 3-3-meldinger) på Kirkens sykehus, fra 245 i 2014 til 644 i 2018. Økningen har vært på omlag 100 i året.

Hvorfor er det slik?

Vi har i denne perioden jobbet intenst med å skape en kultur der det er lav terskel for å melde fra om avvik, små og store.  

Formålet er å fange opp feil og mangler fortløpende, slik at vi kan gjøre tiltak som bedrer situasjonen. Det er med andre ord et verktøy for kvalitet, og våre gode kolleger blir stadig flinkere til å melde fra. Kirkenes har jobbet svært godt med dette, og det gir utslag i statistikken. Dette er grunnleggende positivt, for en god meldekultur gir læring og økt pasientsikkerhet. En kultur der saker ikke meldes fra, er ikke et ønsket alternativ.

Uønskede hendelser

Til slutt litt om spørsmålet om alvorlighet. NRK slår uten forbehold fast at Kirkenes sykehus har hatt 41 “alvorlige hendelser” eller “alvorlige avvik” siden det nye sykehuset kom i drift (dette var antallet saker som var ferdigbehandlet tidligere i høst, det endelige tallet er 53). Det er naturlig å tenke seg at det har sammenheng med at det er 3-3-meldinger.

I Norge har Helsedirektoratet årlig mottatt 10.000 3-3-meldinger. Om 3-3-meldinger heter det at: “Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven skal etter lovens paragraf 3-3, melde om betydelig personskade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig personskade.” (Kilde: Helsedirektoratet)

En 3-3-melding er med andre ord et ledd i kvalitetssikringen i helsetjenesten, og skal fange opp alle uønskede hendelser slik at prosedyrer kan forbedres og vi unngår liknende hendelser i fremtiden. Det gjelder også hendelser som ble oppdaget i forkant.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse