Annonse

Kvaløysletta sykehjem, hva nå?

Jeg var ansatt ved Kvaløysletta sykehjem fra det åpnet i 1981 til jeg ble pensjonist for 8 mnd siden. Jeg var de siste 10 år ute fra hjemmet i verv som tillitsvalgt, og er nå tilbake på sykehjemmet som tilkallingsvikar.

Det å komme tilbake på sykehjemmet var fantastisk, jeg ble tatt imot som om jeg ikke hadde vært lengre borte enn på en ferietur. Det er mange av de ansatte som var der når jeg forlot og som fremdeles er der. De er genuint opptatt av at våre eldre skal ha et trygt hjem og god omsorg på sine siste dager, og gjør hverdagen lys for de som må tilbringe sine siste dager, og år der.

De ansatte opplever nå en overkjøring og stor frustrasjon med tanke på at sykehjemmet er vedtatt lagt ned …

Det har i flere år vært lister med brukere som står på venteliste for å få plass ved et sykehjem i kommunen, og for å løse denne floken legger vi de eldre 2 og 2 på enerom, stikk i strid med verdighetsgarantien.

Regjeringens forskrift for eldre fra 2010 sier blant annet (Verdighetsgarantien)

§ 3 Tjenestens innhold
Tjenestetilbudet skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel og sikre at medisinske behov blir ivaretatt. For å oppnå disse målsettingene skal tjenestetilbudet legge til rette for at følgende hensyn ivaretas:

  1. En riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand
  2. Et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider
  3. Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut, samt nødvendig hjelp til personlig hygiene
  4. Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål
  5. Lindrende behandling og en verdig død.
  6. Å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen. Omsorgen skal bidra til habilitering og rehabilitering.
  7. Faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant personell, som sikrer kontinuitet i behandlingen
  8. Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom.

Kvaløysletta sykehjem består i dag av følgende funksjoner:

1.etasje: Legekontorer, Helsestasjon, Omsorgstjenesten Kvaløya og Kvaløya hjemmetjeneste, fysio - og ergoterapeuter. I tillegg så er bygget Tromsø kommune sitt beredskapsbygg og bydelens tilfluktsrom.

2. etasje: Kvaløysletta sykehjem med 61(nå 50) pasienter og Dagsenter for daglig 10 personer. Det er ca. 70 årsverk ved Kvaløysletta sykehjem med totalt rundt 100 ansatte.

Det er bestemt at sykehjemmet skal legges ned, men er det det? Jeg har søkt etter behandling av Kvaløysletta sykehjem i kommunestyret, -og det jeg finner er dette.

Interpellasjon - Kvaløysletta sykehjem

 Kommunestyret har behandlet saken i møte 29.01.2020 sak 1/20

 Møtebehandling Ordfører besvarte interpellasjonen. Woie (Rødt) foreslo: 1. Det legges frem en politisk sak hvor kommunestyret tar stilling til om Kvaløysletta sykehjem skal gå gjennom en total eller delvis renovering.

 2. Kommunestyret må ta stilling til hvorvidt hele eller deler av bygget skal stenges. En fullstendig eller delvis stenging må medfølge en plan for hvor beboerne skal få nye plasser og hvordan denne flyttingen skal løses.

Votering Woies forslag enstemmig vedtatt. Kommunestyrets vedtak:

1. Det legges frem en politisk sak hvor kommunestyret tar stilling til om Kvaløysletta sykehjem skal gå gjennom en total eller delvis renovering.

2. Kommunestyret må ta stilling til hvorvidt hele eller deler av bygget skal stenges. En fullstendig eller delvis stenging må medfølge en plan for hvor beboerne skal få nye plasser og hvordan denne flyttingen skal løses.

Formannskapet har behandlet saken i møte 19.05.2020 sak 86/20

Møtebehandling Jørgensen (FRP) foreslo:

1. Det igangsettes planlegging av Kvaløysletta bo- og velferdssenter (BOV). Nytt BOV prioriteres før Kroken BOV i tid. Det gjennomføres ikke delvis eller total renovering av bygningsmassen i påvente av Kvaløysletta BOV.

2. Antall sykehjemsplasser reduseres ikke. Det innarbeides midler i økonomirapport 1 til videre drift av dagens antall sykehjemsplasser.

3. Kroken sykehjem og eventuelt Mellomvegen 100 tas midlertidig i bruk mens byggearbeidet på Kvaløysletta pågår.

Blomseth (NBT) foreslo: Saken utsettes inntil økonomibehandling 2021.

Votering Utsettelsesforslaget fra Blomseth vedtatt med 7 (Wilhelmsen Ap, Myklevoll Ap, Nilsen H, Bjerke KRF, Skandfer V, Bråthen Sp, Blomseth NBT) stemmer mot 4 (Vögele MDG, Skogholt SV, Høgetveit SV, Jørgensen FRP) stemmer.

 Formannskapets vedtak Saken utsettes inntil økonomibehandling 2021.

(er vi allerede i 2021??)

Kommunestyret skulle ha saken opp på møtet 27.05.20 men den var ikke på sakskartet, hvorfor ikke?? Er ikke bydelen viktig nok eller vil det skape for mye bråk å vedta å legge ned et helt sykehjem, med ansatte og beboere?

Tromsøysund sykehjem ble vedtatt nedlagt i 2004, da mobiliserte hele bydelen og klarte å forhindre nedleggelse, og sykehjemmet fikk bestå til Otium var ferdig og de kunne flytte både ansatte og brukere til nye Otium.

Vil bydelen slutte opp på samme måte nå?

Nedleggelsen pågår for fullt, de ansatte er i omstilling og vet ikke hvor de skal arbeide når hjemmet stenger….det tas ikke imot nye beboere når det blir ledig plass.

Legekontorene i første etasje hvor skal de, hjemmetjenesten, - hvor skal den, fysioterapien? Helsestasjonen? Er det tatt stilling til noe av dette? Eller får det bare komme etter hvert???

Ja, sykehjemmet trenger renovering og opp-pussing på lik linje med de fleste av kommunens bygg og årsaken til det er at det ikke har vært satt av nok penger i budsjettene for et forsvarlig vedlikehold. Det nytter ikke bygge nytt hvis ikke byggene blir vedlikeholdt, normal levealder på et bygg bør være mer enn 30-40 år.

Det var foreslått på et møte der ordfører var tilstede på sykehjemmet at/om det lar seg gjøre å pusse opp halve bygget om gangen, er det vurdert?

Det som i alle fall er viktig er at prosessene blir tatt i riktig rekkefølge, det må planlegges nytt før våre folkevalgte velger å rasere hele helsetilbudet til en hel bydel på 10 000 innbyggere.

Hvor skal vi ha våre tjenester når alt legges ned?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse