Annonse

La oss snakke om kvinnene

I forbindelse med årets reindriftsforhandlinger valgte leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) Ellinor Marita Jåma, den andre kvinnelige lederen i reindriftsorganisasjonens 72 år lange historie, å føre likestillingsdebatten inn på Facebookgruppa “Samisk reindrift – veien videre” med en åpen spørsmålsstilling om hva som er dagens og framtidens utfordringer knyttet til likestilling i reindrifta, og mer konkret om næringen ønsker at det skal stilles krav om likestilling i distriktsstyrene. Flere hundre kommentarer senere er det tydelig at det er behov for å snakke om likestilling i reindrifta, men også å føre debatten over på et mer konstruktivt spor.

Likestilling og likestillingspolitikk handler om initiativ og tiltak for å fremme likestilling og likeverd, samt rette opp skjevheter mellom kjønnene. Likestilling innebærer ikke kvinner og menn skal være like eller gjøre det samme, men det handler om at kvinner og menn har like rettigheter og like muligheter. Likestilling innebærer en frihet for både kvinner og menn til å velge både i tråd med vanlige kjønnsroller, men også på tvers av de. Det er særlig det siste som skaper debatt i reindrifta.

Kvinnenes stilling i reindrifta har jevnlig vært på den politiske dagsorden, og det har vært en rekke arbeidsgrupper som har sett på hvordan man kan styrke kvinnenes stilling. Samisk høgskole har i 2018 på oppdrag fra reindriftsavtalepartene gått gjennom de ulike kvinnerettede tiltakene og utredningene som er gjort.

Kvinnerollen i reindrifta har vært gjennom store endringer, noe som har sammenheng med både de samfunnsmessige endringene og i møte med et statlig forvaltningsapparat. Diskursene om likestilling i reindrifta har i stor grad gått ut på at kvinners arbeidsinnsats i reindrifta ikke verdsettes og at det usynliggjøres. I 2006 slo NRLs kvinneutvalg fast at reindriftskvinnene ikke betraktes som en ressurs innenfor næringen. Kommentarfeltet på Facebook i 2019 viser at det fortsatt er en aktuell problemstilling.

Det er ettertrykkelig blitt slått fast i flere rapporter at reindriftskvinnene er langt svakere stilt enn menn i næringsmessig sammenheng. I de økonomiske strukturene i reindrifta er det en klar skjevdeling. Det er mennene som innehar siidaandelene som gir rettigheter i reindrifta, og det er mennene som eier reinen Kun 14% av det totale antallet siidaandeler har kvinnelige ledere, og kvinner har få muligheter til å etablere seg i reindrifta med egen siidaandel. Kvinnene i den samiske reindriften eier 23% av det totale reintallet. Siidaandelenes ektefeller/ samboere, som i de aller fleste tilfeller er kvinner, eier i gjennomsnitt 6% av siidaandelenes reintall.

Over tid har det vært en underrepresentasjon av kvinner i reindriftas egne organer, som i næringsorganisasjonen NRL og i distriktsstyrene. Det er et paradoks når det samtidig vektlegges at reindrifta er en familiebasert næring der kvinner og menn er likeverdige deltakere. Dette gjenspeiles ikke i maktstrukturene der kvinnenes stemmer ikke bærer fram.

Reindriftskvinner er ikke en ensartet gruppe. Det er variasjoner knyttet til alder, om de arbeider i eller utenfor reindrifta, men også i ferdigheter og ambisjoner. Reindriftskvinnene er kvinner med rein i eget merke, eller som har tilhørighet til reindrifta gjennom ekteskap eller samboerskap. Det er spesielt i forhold til deltagelse i den daglige driften at kvinner opplever å møte negative holdninger, noe som Facebook-debatten med tydelighet viser. Debatten synliggjør en snever definisjon av reindriftsarbeidet, der kvinnenes arbeidsinnsats ofte ikke anerkjennes på lik linje med arbeidet som utføres av menn.

Kvinner som utfordrer kjønnsrollemønstrene karakteriseres som ekstremistkvinner og liksom-mannfolk, og er blitt henvist til kjøkkenbenken. Krav til balansert kjønnsrepresentasjon som er et vanlig likestillingspolitisk verktøy blir i reindriftssammenheng kalt et tullete forslag, og det er blitt påpekt at man har viktigere saker å fokusere på enn likestilling. Det ordskiftet vi har hatt den siste tiden viser imidlertid det motsatte.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse