Annonse
Ved å trekke fram og understreke begrepene kulturbygging og lagspill, viser Cecilie Daae at hun har forstått at hovedutfordringen i samarbeidet mellom UNN og Helse Nord har bestått i kommunikasjonen som har vært krevende, skriver Einar Rebni.

Lagspill og kulturbygging

Møtet med Daae bærer bud om en forbedring og en «ny vår» i samarbeidet mellom Helse Nord og UNN som har vært utfordrende og til dels anstrengt under de seneste årene med Lars Vorland som Helse Nords administrerende direktør.

Onsdag 22. januar fikk UNN sin ledergruppe, leder av brukerutvalget, leder av ungdomsrådet, foretakstillitvalgte og foretakshovedverneombud, gleden av å møte den nye administrerende direktøren i Helse Nord RHF, Cecilie Daae. For de aller fleste var dette første gang de møtte henne. Mitt inntrykk, som jeg oppfattet også var felles for de øvrige fremmøtte, var udelt positivt og godt. 

Møtet med Daae bærer bud om en forbedring og en «ny vår» i samarbeidet mellom Helse Nord og UNN som har vært utfordrende og til dels anstrengt under de seneste årene med Lars Vorland som Helse Nords administrerende direktør. Det hele toppet seg som kjent med behandlingen av PCI-saken og den heller famøse prosessen rundt daværende UNN-direktør Tor Ingebrigtsen sin avgang.

Daae la i sitt innlegg sterk vekt på lagspill og kulturbygging som grunnleggende for å forbedre samarbeid og kommunikasjon i Helse Nord og ikke minst i samarbeidsrelasjonene med UNN. Ved å trekke fram og understreke begrepene kulturbygging og lagspill, viser Daae at hun har forstått at hovedutfordringen i samarbeidet mellom UNN og Helse Nord har bestått i kommunikasjonen som har vært krevende. Daae sitt budskap handler om evnen til å spille hverandre gode og til å se helheten vi alle er en del av.

Som representant for arbeidsmiljøet og de ansattes arbeidsforhold i UNN, klinger begrepene lagspill og kulturbygging særdeles godt i mine ører og jeg finner ingen grunn til ikke å tro på hva Daae sier. Det er i seg selv et godt og tillitsvekkende utgangspunkt for å forbedre og styrke kommunikasjon og samarbeid internt i de enkelte helseforetakene, i Helse Nord og ikke minst mellom Helse Nord og UNN.

Lagspill og kulturbygging handler i det vesentlige om å fremme og forbedre kommunikasjon på alle nivåer og i ulike sammenhenger som for eksempel faglige diskusjoner om pasientbehandling, hvordan det konkrete arbeidet til enhver tid skal utføres, oppfølging av rutiner og prosedyrer, medvirkning og partssamarbeid mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og vernetjenesten eller den uformelle og daglige praten og omgangstonen mellom medarbeidere, ansatte og ledere. God kommunikasjon og gode medvirkningsprosesser fremmer ansvarsfølelse til alle involverte og styrker og legitimerer ledelsens beslutninger.

De ulike kommunikasjonsformene i en virksomhet må ses i sammenheng med hverandre, som for eksempel hvordan uformell kommunikasjon, både verbalt og kroppsspråk, får videre betydning for kvaliteten på samarbeidsrelasjonene, arbeidsmiljøet og kvaliteten på arbeidet som utføres. Det er av betydning om hvordan vi møter og inkluderer hverandre, om det er med en tillitsvekkende åpenhet eller motsatt med mistillitens avvisende holdning, om vi hilser på hverandre eller ikke, om vi møter hverandre med blikket eller snur oss vekk eller ser demonstrativt forbi den andre. Kvaliteten på den uformelle kommunikasjonen og omgangsformen vil i høy grad også kunne prege og påvirke faglige diskusjoner og formell møtevirksomhet.

Begreper som lagspill og kulturbygging kan lett bli tomme floskler hvis de ikke konkretiseres i handling. Det handler essensielt om andreorienteringen, om å ha interesse og vise forståelse for hverandres meninger, uten at det dermed skal tilsi at man er enige i ett og alt. En god åpenhets- og ytringskultur handler om retten til å kunne være uenige og respektere hverandres synspunkter, men det skal skje på en respektfull måte. Det påhviler derfor alle ansatte og ledere, tillitsvalgte og verneombud i Helse Nord og de enkelte helseforetakene, om en vilje til å trekke i samme retning til det beste for et best mulig og forsvarlig arbeidsmiljø, god faglig kvalitet og riktig og trygg pasientbehandling.

Arbeidsfellesskapet er svært sentralt. Kulturbygging og lagspill handler i denne sammenhengen om hvilke holdninger og verdier vi bringer med oss på arbeidsplassen og hvordan vi kompletterer og utfyller hverandre med hensyn til ulike faglige ståsteder, kompetanser og kunnskaper. Spørsmål om holdninger er avgjørende i ethvert forbedringsarbeid og spesielt gjelder dette for ledere som skal være de fremste kulturbærere og kulturbyggere. Det springende punkt er derfor hvordan de ansattes ulike meninger blir tatt imot, om de blir lyttet til og tatt på alvor eller om det er en ledelse som bare hører det som passer ledelsens agenda.

Kulturbygging og lagspill handler om identitet, tilhørighet og forankring, det «lille vi» og det «store vi». Med det «lille vi» mener jeg den avdelingsvise og i varierende grad fagspesifikke kulturen og gruppefellesskapet som for den enkelte ansatte og leder er lettest å identifisere seg med. Med det «store vi» tenker jeg på UNN sin virksomhetskultur i sin helhet og sammenhengen mellom lokalsykehusfunksjonene og UNN som landsdelens universitetssykehus eller det enda større «store vi» med Helse Nord RHF

Hovedutfordringen i fortsettelsen er hvordan vi får det «lille vi» og det «store vi» til å henge bedre sammen også i det daglige. For å få et best mulig lagspill mellom det «lille vi» og det «store vi», er det derfor viktig at det på alle nivåer i de enkelte helseforetakene og i Helse Nord RHF er en grunnleggende felles kunnskap om og forståelse for hvordan medvirkningsprosesser og ulike saker skal håndteres og om hva som er riktig og korrekt saksbehandling. Det er videre viktig med tydelighet og rolleavklaring, at alle som er deltakere i partssamarbeid og medvirkning er bevisste på sin funksjon og rolle og medvirker til det beste for arbeidsmiljø, arbeidsforhold og faglig samarbeid. Men viktigst for et konstruktivt og godt lagspill, er fremfor alt væremåten og omgangstonen i den daglige kommunikasjonen, at det utvises gjensidig respekt og tillit.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse