Annonse
Etter at Arktisk råd for noen år siden etablerte seg i Tromsø, kan vi med rette si at byen er en Arktisk hovedstad med gode nettverk både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

By og land i kommunereformens tid

For oss vil også Tromsø som arktisk byregion, som inkluderer Svalbard, være en ledetråd i alt nærings- og utviklingsarbeid framover.

Vi er så heldige at vi lever i kommunereformens og regionreformens tid! I dag samles 280 deltagere fra 37 byregioner og kommuner i Tromsø i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt Byregionprogram.

Vi er glad for at den nasjonale nettverkssamlingen er lagt til Tromsø. Den store påmeldingen viser at I tillegg til faglig påfyll og muligheten til møte andre byregioner, er interessen for å komme til Tromsø stor. Gjennom programmet vil deltakerne få en smakebit hva byen og regionen kan tilby ved besøk på Kystens hus, Polaria og byvandring. I tillegg vil de kunne få delta i en seksjon om Günderhuset Flow i Tromsø eller få kunnskap om hvordan og hvorfor det har blitt et sterkt industrielt miljø på Furuflaten i Lyngen.

Byregionprogrammet (ByR)

Et av de sentrale målene med ByR-programmet og de ulike ByR-prosjektene er gjennom kunnskap å bidra til å skape vekst i byregionene gjennom et samspill og samhandling mellom byen og omlandet. I Tromsøregionen vil det si: Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø. Byenes brede kompetansemiljø og omlandets naturressurser er et godt grunnlag for en positiv utvikling. Mye er på gang og mer er på trappene.

I Tromsøregionen er lokal mat fra sjø og land og opplevelsesnæringer to av våre satsningsområder. Dette er vekstområder som kommer både Tromsø og omlandskommunene til gode. En ny regional næringsplan for de nevnte kommunene vil være et godt redskap for arbeidet framover.

Ny regionalmelding – innspill

KMD arbeider med å utarbeide en ny regionmelding som legges fram til våren. Den skal hete: Bærekraftige byer og sterke distrikter. Det bør komme mange innspill til denne både fra byer, distrikter og ulike aktører. Det kan nevnes at vi på Dyrøyseminaret tirsdag 27. september diskuterte byene Tromsø, Finnsnes og Harstad sin rolle i samhandling med nabokommuner. ByR-prosjektet var med som viktig premiss. Ungdommens stemme var ledende på seminaret, som gjennom 20 år har vært en viktig premissgiver for lokalsamfunnsutvikling og regional og grenseløs samhandling.

På Svalbard hadde vi møte uken før i Tromsø-områdets regionråd; Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Vi hadde samtaler med leder av Lokalstyret i Longyearbyen og med ordfører i Lyngen om muligheten for å ha dem med i regionarbeidet framover. På møtet vedtok vi enstemmig at regionreformen må sørge for en styrking av Tromsø området som et kraftsenter. Begrunnelsen er at gjennom mer enn 40 år har Stortinget og regjeringer satset for å utlikne kompetansegrunnlaget for Nord-Norge ved satsing i Tromsø

Arktisk hovedstadsregion

Tromsø som arktisk hovedstad trer tydeligere og tydeligere fram. Med Norges arktiske universitet, de mange kompetanseinstitusjonene i og rundt Framsenteret, bedrifter som KSAT og Kongsberg Spacetec, et omfattende fiskerimiljø, besøksinstitusjoner som Polaria, Polarmuseet, Tromsø museum m.m., framstår byen som et utpreget senter for nordområdene. Etter at Arktisk råd for noen år siden etablerte seg i Tromsø, kan vi med rette si at byen er en Arktisk hovedstad med gode nettverk både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Byregionutfordringer

En hovedutfordring for alle byregionene er å fortsette og forsterke samarbeidet når det gjelder utviklingsoppgaver framover uavhengig om det blir kommunesammenslåing eller ikke. Sterke og synlige funksjonelle byregioner vil være et stort fortrinn framover. For oss vil også Tromsø som arktisk byregion, som inkluderer Svalbard, være en ledetråd i alt nærings- og utviklingsarbeid framover.

I andre byregioner er sikkert andre utfordringer, enten de er knyttet til næring og arbeidsplasser, rekruttering av ungdom, overordnet regional planlegging eller konkrete fysiske tiltak som forsterker integreringen i regionen.

For at det nasjonale Byregionprogrammet ikke skal dø hen når programperioden er over, er det viktig at alle aktørene som deltar de ulike prosjektene tar resultatene i bruk i sin egen region, fylke og kommune - 203 i tallet. Videre må sentrale myndigheter trekker veksler på kunnskapen og samarbeidet i utformingen av poltikken både i den nye meldingen om bærekraftige byer og sterke distrikt, men også annen regional orientert politikk, ikke bare i KMD, men også i andre departement og statlige organ.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse