Annonse
MITT ANSVAR: Som forsvarsminister er det mitt ansvar å sørge for at vi får en best mulig landmakt, skriver Frank Bakke-Jensen. Foto: Marius Lauritsen, Forsvaret

Landmakten skal styrkes

La meg først understreke at 2. bataljon ikke på noen som helst måte skal nedlegges, men videreutvikles fra en lett infanteribataljon til en mekanisert manøverbataljon som bemannes av en aktiv reserve.  

Hærens hovedtillitsvalgt i Norges Offisersforbund, Pål B. Nygaard, har utfordret meg i flere lokalaviser. Han spør om jeg enten bløffet eller ikke forstår sammenhengen da jeg i Stortingets beredskapshøring svarte på konsekvensene av endringen av 2. bataljon. Jeg vil derfor forsøke å forklare dette bedre.

Først til det tabloide i innlegget. Jeg har stor respekt for demokratiske prosesser generelt og Stortinget spesielt. Antydningene om at jeg skal ha bløffet i den nevnte høringen tar jeg til meg som en fornærmelse.

Så til dette med forståelse.

La meg først understreke at 2. bataljon ikke på noen som helst måte skal nedlegges, men videreutvikles fra en lett infanteribataljon til en mekanisert manøverbataljon som bemannes av en aktiv reserve.  For å forstå dette grepet, må det sees i sammenheng med flere andre tiltak regjeringen gjør for å øke landmaktas reaksjonsevne, kampkraft og utholdenhet. Lengre førstegangstjeneste, egne utdanningsavdelinger for vernepliktige soldater, en aktiv reserve, innføring av nye våpensystemer og etableringen av Finnmark Landforsvar.

Landmakten styrkes
Som forsvarsminister er det mitt ansvar å sørge for at vi får en best mulig landmakt, altså Hæren og Heimevernet, innenfor de økonomiske rammene og føringene som Stortinget har besluttet. Det er bred enighet om at endringer må til. Og endringer skaper ofte usikkerhet og uenighet. Det er naturlig. Men la det ikke være noen tvil:

Målet med de endringene som nå gjøres er å gjøre landmakten som helhet i stand til å reagere raskere, slå hardere og holde ut lengre.

Alt henger sammen
Nygaard sier i sitt innlegg at alt henger sammen med alt; En endring ett sted, vil kunne få konsekvenser et annet. Der er vi helt enige. Derfor mener jeg det er viktig at man tar med hele bildet når man uttaler seg. Jeg anbefaler alle som er interessert å gjøre det samme. Det er helt greit å være uenig, men vi må i hvert fall diskutere basert på samme faktagrunnlag:

Den grunnleggende soldatutdanningen tas ut av de operative avdelingene og det innføres 16. måneders førstegangstjeneste i flere avdelinger i brigaden. Summen av de tiltakene og prioriteringene som regjeringen gjør innebærer at det i Hæren vil være enkelte avdelinger som vil kunne få en reduksjon i den daglige bemanningen, mens andre avdelinger får styrket sin bemanning. I tillegg opprettes helt nye avdelinger som også skal bemannes.

Samlet sett innebærer det at behovet for vernepliktige i førstegangstjeneste vil være om lag som i dag, mens antallet militært tilsatte vil øke. Ettersom vernepliktige med 16 måneders førstegangstjeneste tjenestegjør lengre i sine respektive stillinger enn det de gjør i dag, blir imidlertid det årlige behovet for nye rekrutter noe redusert.

Utdanner flere soldater enn HV trenger
Så kommer vi til det jeg oppfatter som Nygaards hovedpoeng: De med 16 måneders førstegangstjeneste, og som blir overført til den aktive reserven, vil ikke være tilgjengelig for HV i etterkant på grunn av rammen på inntil 19 måneders ordinær tjenestetid. Det er riktig. Men Nygaard tar feil når han sier at det struper rekrutteringsgrunnlaget til HV. Antallet som gjennomfører førstegangstjeneste er fortsatt langt høyere enn det er behov for i HV og Forsvarets øvrige reserver. Videre er det slik at dagens modell, der vernepliktige først går inn i en styrkebrønn før de overføres til HV, ikke har vært optimal for HV. Dette fordi disse ikke får noe trening og øving i denne perioden, og mye av ferdighetene er glemt når de etter hvert blir overført til HV. Med de endringene regjeringen nå legger opp til, blir alle soldatene fra Hæren som ikke inngår i den aktive reserven i utgangspunktet overført direkte til HV etter endt førstegangstjeneste. Dette gjelder de aller fleste, også de som gjennomfører 16 måneders førstegangstjeneste.   

La meg også legge til at rekrutteringsutfordringene til HV først og fremst er knyttet til rekruttering av offiserer og befal og rekruttering til særskilte geografiske områder. Regjeringen har derfor foreslått særskilte tiltak for å løse disse utfordringene.

Jeg er sikker på at Nygaard og jeg ønsker det samme: Et forsvar som er i stand til å løse sine mest krevende oppgaver også i krise og krig.

I mitt verv som forsvarsminister er det nettopp dette som er mitt oppdrag.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse