Annonse
Langsundforbindelsen reduserer ikke fylkets muligheter for investeringer i andre veitiltak. Forbindelsen vil bidra til enda mer næringsutvikling i en ressursrik kystregion. Det finnes ingen ny informasjon som rokker ved dette, skriver styreleder Knut Wilhelmsen i Langsundforbindelsen AS.

Et av de mest lønnsomme samferdselsprosjektene i vår landsdel

Brødtekstbilder: 
Debattinnlegget fra MDGs Askild Gjerstad

Askild Gjerstad ytrer seg i Nordlys den 12. november om Langsundforbindelsen.

Når det fremmes så bastante konklusjoner som han gjør, er det en ubetinget fordel med kjennskap til alle faktorene før regnestykket settes opp. I Gjerstads innlegg mangler ikke bare en X og en Y. Her må vi benytte en del flere bokstaver i alfabetet.

MDGs påstander

I NRK Troms sin morgensending i dag (14. nov) påstår representant fra partiet MDG uttalelser og påstander som på ingen måte er korrekt. I det følgende vil jeg prøve å gi en tilnærming basert på fakta.

Langsundforbindelsen – økonomi og fergeavløsingsmidler:

Vi vet pr. dato ikke kostnadene til Langsundforbindelsen. Statens vegvesen sendte for ca. åtte måneder siden sine beregninger over til Troms fylkeskommune. Denne kalkylen skal kvalitetssikres av en ekstern instans. (KS 2 -vurdering). Inntil den er gjort, er tallene unntatt offentlighet, får vi opplyst. Hvor saka står i dag med hensyn til KS-2, er ukjent for Langsundforbindelsen AS.

Beregninga må foreligge i god tid før marsmøtet i fylkestinget, hvis fylkets egen framdriftsplan skal holde.

Den 9. mai i år sendte fylkeskommunen en forespørsel til kommunaldepartementet om Langsundforbindelsen kom inn under ordninga med fergeavløsningsmidler. Svaret var ja. Etter de statlige reglene var fylket samtidig forpliktet til å be om å få den foreløpige beregninga av hva midlene utgjorde. Fylkeskommunen gjorde ikke dette, uvisst av hvilken grunn.

Status pr. dato er derfor at oversikt over utgifter og inntekter ikke er tilgjengelig i det offentlige rom. Det beklager vi. Vi skulle gjerne ha regnet litt, vi og.

Vedlikeholdskostnader mindre i moderne tuneller:

Det er gjort et nummer av at vedlikehold av tunnelen vil øke driftsutgiftene til fylket. Er det nå slik?

Den teknologi og den kunnskap som er utviklet i løpet av de siste tretti år, (Kvalsundforbindelsen ble åpnet for knapt 30 år sia og var landets tredje undersjøiske tunnel) er en langt annen enn i 1988. De første årene vil være relativt problemfrie, sies det fra bransjehold. Senere vil den årlige økninga av fergeavløsningsmidlene fange opp vedlikeholdsutgiftene.

Vi har spurt kommunaldepartementet om hvordan vedlikeholdsbehovet handtertes fra statens side. De svarer:

«Dersom det bygges en ny bro eller tunnel, vil fylkeskommunens utgiftsbehov økes pga. økt vedlikeholdsbehov på veinettet. Økning av fylkeskommunens rammeoverføringer som følge slike endringer, kommer som en del av fylkeskommunens vanlige rammetilskudd.»

Avdragene til det lån fylkeskommunen må ta opp for å betale tunnelen, finansieres av fergeavløsningsmidler. Staten kan i inntil 40 år betale fergeavløsningsmidler, men ikke lenger enn til prosjektet er nedbetalt. Renter dekkes ikke. Beløpet prisjusteres med 2,5 % pr. år i avdragstida.

I sammenlignbare prosjekt er det slik at byggelånsrentene aktiveres og legges til lånegrunnlaget.

(Investeringskostnader minus MVA – refusjon, samt bompenger). Det forutsetter vi vil skje med Langsundforbindelsen også.

Fylkeskommunen kan bare ta opp serielån. Det betyr at det vil være et finansieringsgap de første år, (årlig økt kostnad for fylkeskommunen). Men ved et tidspunkt blir tilgjengelige fergeavløsningsmidler større enn utgifter knyttet til finansiering, drift og vedlikehold - og prosjektet går med overskudd.

Sammenligning med lignende prosjekt

Vi stusser når vi leser i innlegget til Gjerstad at fylkeskommunen de første åra beregner å bruke 300-400 millioner av disposisjonsfondet for å dekke merutgiftene. Hvor er det tallet hentet fra?

Vi kan opplyse at den siste økonomiske kalkylen for Nordøyveien i Møre og Romsdal, var ei underdekning på 113 millioner kroner de 9 første åra, mens prosjektet over en 40 års periode hadde en nettogevinst på 611 millioner kroner. Merk - beregningene er gjort ut fra et langsiktig lån på 4,9 milliarder. Deloitte AS utførte beregninga. De er et nasjonalt og anerkjent selskap.

Alternativet fortsatt fergedrift

Så skal vi dvele litt med hva som skjer ved fortsatt fergedrift over Langsundet. Høsten 2014 fattet Stortinget slikt vedtak:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at alle kommende fergeanbud har krav til nullutslippsteknologi (og lavutslippsteknologi) når teknologien tilsier dette».

Vi forutsetter at Troms fylkeskommune tar dette til etterretning ved neste anbudsutlysing.

Hva det vil koste Troms fylkeskommune å oppgradere/ bygge nye fergeleier på Hansnes og i Reinskar, må også utredes av fylket til neste korsvei. Vi forutsetter at tallene blir offentliggjort.

I tillegg må det foreligge en pris på ladeutstyr ved fergeleiene.

Vi skal på nåværende tidspunkt ikke ha sterke meninger om hva kostnadene vil bli. Dog kan det nevnes at Møre og Romsdal fylkeskommune beregnet oppgradering av tre fergeleier i Nordøyprosjektet til å beløpe seg til ca. 500 millioner kroner, eller ca 170 millioner per ferjeleie. Om det er sammenlignbart for Langsundet, vet vi ikke. Men vi kan fastslå at omlegginga ikke blir gratis.

Langsundforbindelsen AS hevder:

Vi gleder oss over vedtaket i Troms fylkesting i oktober 2017. Tunnelen skal bygges!  Når mer informasjon om de ukjente faktorene vi har nevnt i dette innlegget foreligger, vil vi bidra med et korrigert regnestykke og med enda flere avklaringer.

Med det vi vet pr. i dag, er det ingen ny informasjon som rokker ved det vi har hevdet hele veien:

  • Langsundforbindelsen er på alle måter et av de mest samfunnslønnsomme infrastrukturtiltak i vår landsdel
  • Langsundforbindelsen reduserer ikke fylkets muligheter for investeringer i andre veitiltak
  • Langsundforbindelsen vil bidra til enda mer næringsutvikling i en ressursrik kystregion

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse