Annonse
Grunnen til at vi kommer med innspill i siste innspurt av en prosess som har vart så lenge, handler mye om at det tidligere har vært lojalitet mot gamle vedtak, skriver Espen Kirkvik om Langsunsforbindelsen på vegne av Senterpartiet i Karlsøy. Bildet viser dagens ferge mellom Hansnes og Reinøya. Foto: Bengt Nielsen

En stor andel av Karlsøys befolkning er bekymret for konsekvensene av Langsundforbindelsen

Åpent brev fra Senterpartiet i Karlsøy til til fylkestingsrepresentantene og fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark.

Vi ønsker å redegjøre for en del bekymringer som en stor andel av Karlsøys befolkning har, denne delen av befolkningen føler at de ikke er blitt hørt i sak om byggingen av Langsundforbindelsen.

Dette er en forbindelse det har vært snakk om i 30 år, helt siden Kvalsundforbindelsen sto ferdig. På dette tidspunktet var det om lag 2800 innbyggere i Karlsøy. Pr i dag er vi om lag 2200 innbyggere igjen. Befolkningstallet går ned, og en stor andel av Karlsøys befolkning blir berørt av denne forbindelsen i form av større utgifter, problemer i forhold til kommunikasjon med kommunesenteret og usikkerhet generelt i forhold til gjenværende fergetilbud med mer. Dette skaper liten tillit til at dette prosjektet er bra, og ikke blir noe annet enn en negativ utvikling for spesielt Vannøy.

«Det er derfor rimelig å anta at fylkets netto driftsunderskudd utover i prosjektets tidshorisont vil være betydelig lavere på et forkortet fergesamband til Vannøy og Karlsøy, enn ved videreføring av dagens samband. Dette bildet vil styrkes dersom man ikke velger å øke frekvens i avganger like mye som Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger til grunn i sitt estimat av fergeavløsningsmidler.»

- avsnitt hentet fra, Finansiell analyse Langsundforbindelsen 09.04.2019

Når revisjonen av Langsundforbindelsen snakker om at det vil være et lønnsomt prosjekt, så legger de også ved en risiko for at prosjektet kan bli mindre lønnsomt ved økte rentekostnader, negativ befolkningsvekst og passeringer gjennom tunnelen med mer. Om det så skulle bli mindre lønnsomt enn hva som er kommet frem i KPMG’s revisjon, så er det mange som frykter at dette vil reguleres i for eksempel nedjustering av frekvens i fergeavganger, som KPMG viser til. Dette kan også føre til økte fergepriser som vi ser generelt i hele Kyst Norge.

Det vil ha store negative konsekvenser for befolkningen på Vannøy, i form av mindre frihet for å komme seg til fastlandet, samt vanskeligere for næringslivet å få varene sine fra øya. De største private aktørene i kommunen befinner seg nettopp på Vannøy.

I dag er det 3-skiftsordning på fergesambandet mellom Hansnes-Karlsøy-Vannøy, ved kortere trasé er det forespeilet at det går over til 2-skiftsordning på grunn av kortere overfart. Det vil si at man går fra 16 timer med ferge ned til 14 timer, på grunn av hviletids bestemmelsene, samt dødtider på dagen hvor fergen ikke går. Noe som i sin helhet vil gi et dårligere tilbud enn hva det er i dag, selv med flere avganger.

Pr dags dato betaler man 270 kr tur-retur Hansnes-Vannøy med bil u/ 6 meter, pris man får i app. Ved realiseringen av Langsundforbindelsen vil man måtte betale minimum 144 kr turretur Vannøy-Sætervika. Det er hva man betaler fra Hansnes-Reinøy i dag. Det vil være cirka samme strekning, så sammenligningen vil være nærliggende.

KPMG har lagt til grunn at en passering gjennom tunnelen vil koste 105 kr pr passering ved bruk av AutoPass brikke, ut i fra tall fra april 2019. Det vil være en økning på 84 kr pr gang man skal til og fra Vannøy. For personer som i dag pendler fra Vannøy med arbeidssted Hansnes, vil det være en økning på 354 kr, da de er avhengig av bil, om det ikke kommer tilfredsstillende kollektiv transport mellom Sætervika og Hansnes. Er det lagt noen plan for kommunikasjonen mellom Sætervika og Hansnes?

Dette har man har prøvd å stille spørsmål ved, men ingen har svar på det. Det er en økning på 7500 kr pr måned for de som i dag har satt bilen sin igjen på Vannøy. En må tjene 12.500 i brutto for å betale dette, og det har ikke folk råd til. I tillegg vil mulighetene for å komme seg til lege, tannlege, Nav og andre tjenester på Hansnes bli vanskeligere. Dette vil spesielt gjelde for de befolkningsgruppene som aller mest trenger det, det være seg de uten bil, trang økonomi, barn og ungdom som ønsker å ta i bruk de kulturelle tilbudene som befinner seg på Hansnes og i omegn.

Det vil også øke fraktprisene for alt av gods som skal til og fra Vannøy. Noe som må dekkes inn i alle ledd, både for de som driver med frakt. Men også for de som kjøper varene ved at de får høyere kostnader i forhold til det de kjøper inn. Norfra AS har ved flere anledninger vært ute i media om denne problematikken.

På folkemøtet i sammenheng med en mulighetsstudie for Hansnes og Gamnes ved realisering av Langsundforbindelsen, var det er stort oppmøte i bygdehuset i Vannvåg. Der møtte folk fra hele Vannøy for å fortelle om sine bekymringer knyttet til tunnelen. Et unisont folkemøte var bekymret for hvor lite man ble tatt hensyn til i de bekymringer man har, og hvor få spørsmål som er blitt besvart helt konkret for å minske bekymringene i forhold til fremtiden.

Mulighetsstudien var ment å bli lagt frem for fylkestingsrepresentantene, for å gi et bilde av hva befolkningen i Karlsøy mente om forbindelsen, og hva de tenkte som var styrker, svakheter, muligheter og trusler i forhold med realiseringen av forbindelsen.

Det skulle vært lagt frem i høst, og senest i januar. Der er det sannsynligvis så mye negativt om forbindelsen, etter hva man fikk høre under selve møtet, at rapporten blir lagt i en skuff inntil fylket har tatt endelig avgjørelse.

Kommunikasjonsutvalget i kommunen avholder heller ikke møte, sannsynligvis i frykt for å måtte ta opp de kritiske spørsmål som befolkningen lurer på. Det er spesielt mennesker som er bosatt på Vannøy som vil bli rammet, og det er de som blir de største brukerne av tunnelen.

I det forrige brevet vi sendte dere, så nevnte vi rasfaren i forhold til et steinbrudd på Reinøy. Dette er et ganske avgrenset område hvor undersøkelsene er gjort, og sier bare noe om det aktuelle stedet. Vi har flere ganger prøvd å få svar på om det foreligger dokumentasjon for at det er blitt gjort befaringer på resten av strekket hvor veien skal oppgraderes. Alt ligger innenfor rasfarlig område, hvor helling på fjell overstiger 30 grader. Er det gjort noen befaringer på det aktuelle strekket? Fylket har en plikt til å dokumentere at det er trygt, jfr. Fylkesmannen. 

Dette vil bli eneste vei til fastlandet for befolkningen på Karlsøya og Vannøya, og det er mange som er bekymret for at det ikke er noen som har framvist dokumentasjon på at nødvendige tiltak blir gjort.

Det kan også sies at grunnen til at det virker som vi kommer i siste innspurt av en prosess som har vart så lenge, handler mye om at det tidligere har vært lojalitet mot gamle vedtak, som er gjort i kommunen. Da selv på grunn av endringer som er blitt gjort i forhold til prosjektet. Det har vært stor motstand for at forbindelsen skulle bygges etter at traséen ble flyttet fra Hansnes til Gamnes, akkurat på grunn av dette med frykt for dårlig kommunikasjon.

En andel har vært kritisk til denne forbindelsen fra start, men «aldri» blitt hørt. Nå som forbindelsen nærmer seg en realitet, samt at prosjektet har mange doblet pris, så er det enda flere som blir kritiske med tanke på den allerede trange fylkesøkonomien.

Mange av de som har prøvd å fremme problemer og konsekvenser i forhold til forbindelsen har systematisk blitt tiet ned i gjennom disse årene med kamp om å få en forbindelse. I form av at de negative sidene ved en realisering ikke skulle stoppe en eventuell bygging. Det vil man kunne anse som svært uheldig. Om disse bekymringene hadde blitt tatt på alvor, ville vi nok ikke stått i situasjonen vi gjør nå, hvor så mange spørsmål står ubesvart.

For at man skal føle mindre motstand mot dette prosjektet, så ønsker vi gjerne svar på hvordan et framtidig tilbud vil kunne være for befolkningen. Blir det gode nok løsninger med buss fra Sætervika til Hansnes? Om sikkerhet, vil det da bli gode rabatter for dem i dag som pendler, og som blir mest skadelidende økonomisk etter disse endringene. Tilbud som kan kompensere for de kulturelle tilbudene barn og unge kanskje går glipp av med flytting av fergeleie da kommunikasjonen ikke er til stede. Det er mange spørsmål her som ikke er blitt besvart.

Vi ber om at noen stiller seg disse spørsmålene og gir svar til befolkningen på Vannøy, som faktisk ikke får fastlandsforbindelse. Dette vil bli ei svært ugunstig endring sammenlignet med hvordan man ferdes i dag, samt økte utgifter, hvis ikke riktige tiltak blir iverksatt for å motvirke de potensielt negative konsekvensene.

Med hilsen Senterpartiet i Karlsøy, Espen Kirkvik - leder

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse