Annonse
UANSVARLIG: Miljøpartiet De Grønne oppfordrer alle de politiske partiene i fylkestinget til å være ansvarlige og stemme mot finansiering av Langsundforbindelsen i fylkestinget i mars. Selvsagt ønsker enhver politiker å stå ved de vedtak en har fattet og de lovnader en har gitt. I dagens situasjon for Troms fylke, vil det likevel være uansvarlig å binde opp store deler av fylket sine disponible midler til å bygge en ny undersjøisk tunnel, skriver MDGs Askild Gjerstad. Foto: Karlsøy kommune

Langsundforbindelsen må skrinlegges

Fylkestinget i Troms bekreftet i oktober at de ønsker å starte byggingen av Langsundforbindelsen i 2020. Når skal flertallet i fylkestinget innse det som burde være innlysende: At det vil være fullstendig uansvarlig å bygge Langsundforbindelsen.

Vi som er politikere nå, kan ikke overse den kritiske situasjonen på fylkesveinettet, og sette i gang et byggeprosjekt som vil medføre store og uoversiktlige kostnader for fylket.

Fylkestinget i Troms vedtok i 2014 både bygging av Bjarkøyforbindelsen og Langsundforbindelsen. Mens Bjarkøyforbindelsen skal åpnes 1.desember i år, er Langsundforbindelsen blitt utsatt med flere år fra den da planlagte oppstarten i 2016, hovedsakelig på grunn av en rettslig prosess mot Reinøy reinbeitedistrikt. Fylkesrådet planlegger å legge frem en oppdatert kostnadsberegning for Langsundforbindelsen i mars, med et påfølgende vedtak om oppstart av prosjektet.

Planen er å finansiere byggingen av Langsundforbindelsen gjennom fergeavløsningsmidler og bompenger, men fylket må også bruke egne midler. I 2020 og 2021 skal det brukes nesten 400 millioner av disposisjonsfondet til fylket for å finansiere byggingen. Hva prosjektet til slutt vil koste fylket, er svært usikkert, men det er liten tvil om at det er snakk om kostnader på flere hundre millioner.

Trafikksikkerhet må prioriteres

Samtidig er vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet i Troms alarmerende høyt. I 2018 er det beregnet til åtte milliarder, det er et etterslep som går langt utover de økonomiske rammene til fylkeskommunen å kunne finansiere. Selv om avisoppslagene om fylkesveiene ofte dreier seg om den kritiske situasjonen når det kommer til dekkelegging, er det flere andre forhold som enda tydeligere illustrerer at tilstanden på fylkesveiene i Troms er meget alvorlig.

For det første har vi i Troms store utfordringer med å innfri tunnelforskriften til EU innen 2025. For en rekke tunneler i fylket er behovet for oppgradering kritisk, dette gjelder spesielt tunnelene som er viktige for næringstransporten i fylket. Både Maursundtunnelen, Ibestadtunnelen og flere av tunnelene på Senja er i denne kategorien.

Kritisk tilstand

For det andre har fylket også store utfordringer knyttet til ras. Selv om vi de neste årene vil få utbedret noen kritiske skredområder på fylkesveiene gjennom nasjonale skredsikringsmidler, er det flere skredutsatte områder med høy skredfare hvor det ikke er midler til å gjennomføre de tiltakene som det er behov for. Det kanskje mest kritiske rasutsatte området å få gjort noe med i fylket er Singla på Arnøya. Er det riktig av fylket å investere i nye og kostbare veiforbindelser når fylkets anstrengte økonomi gjør det usikkert om vi vil greie å gjennomføre viktige tiltak knyttet til rassikkerhet på for eksempel Arnøya?

Dessuten har vi det siste året blitt oppmerksomme på en ny utfordring på fylkesveiene som dessverre vil bli viktig i årene fremover. En rekke broer i Troms er i kritisk dårlig stand, og 15 av broene har alvorligste skadegrad ifølge Vegvesenet. Kostnadene knyttet til utbedring av broene er ikke kartlagt enda, men det er å forvente at det må brukes store midler på å vedlikeholde broer om vi skal unngå en situasjon der broer blir farlige å kjøre på eller i verste fall stengt i lengre perioder.

Uoversiktlige kostnader

Bygging av Langsundforbindelsen vil også føre til at fylket får nok en undersjøisk tunnel å drifte og vedlikeholde. Det er knyttet store kostnader til drift og vedlikehold av undersjøiske tunneler. I handlingsplanen til fylket for fylkesveiene er det for eksempel anslått at det vil koste 750 millioner å oppgradere Maursundtunnelen og Ibestadtunnelen for å innfri EU sin tunnelforskrift de neste årene.

Hovedårsaken til at så mange av de politiske partiene i Troms ønsker å bygge Langsundforbindelsen, er at forbindelsen har vært lovet til folk og politikere i Karlsøy kommune i flere tiår. Dette er likevel ikke en god nok begrunnelse for å investere flere hundre millioner i en undersjøisk tunnel. Vi som er politikere nå, kan ikke overse den kritiske situasjonen på fylkesveinettet, og sette i gang et byggeprosjekt som vil medføre store og uoversiktlige kostnader for fylket.

Tid for ansvar

Miljøpartiet De Grønne oppfordrer alle de politiske partiene i fylkestinget til å være ansvarlige og stemme mot finansiering av Langsundforbindelsen i fylkestinget i mars.  Selvsagt ønsker enhver politiker å stå ved de vedtak en har fattet og de lovnader en har gitt. I dagens situasjon for Troms fylke, vil det likevel være uansvarlig å binde opp store deler av fylket sine disponible midler til å bygge en ny undersjøisk tunnel.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse