Manglende arealer ved Evenes flystasjon har nettopp vært ett de de største ankepunktene siden Langtidsplanen ble fremlagt.  Når det viser seg at de som ønsker å videreføre Andøya flystasjon hadde rett, er det ingen som reagerer. FD får åpenbart lov til ture videre, skriver Tom Bjørvik. Foto: Simon Solheim, Forsvaret

Langtidsplanen må behandles på nytt

Forsvarsdepartementet følger ikke Stortingets vedtak, skriver Tom Bjørvik.

Det hersker ingen tvil om at Stortinget er i sin fulle rett til å kreve en ny gjennomgang av Langtidsplanbehandlingen angående Andøya flystasjon, med tilhørende reell KVU hvor alle de 5 alternativene i Langtidsplanen inngår.

I Komitehøringen 16. januar 2018, 14 måneder etter Stortingets Langtidsplan-vedtak, opplyste forsvarsminister Frank Bakke-Jensen for første gang at regjeringen har igangsatt en utredning for bruk av sivile flyplasser, i kombinasjon med Evenes flystasjon, til alliert mottakskapasitet. Forsvarsdepartementet (FD) hadde nå endelig innsett at det ikke er tilstrekkelig plass på Evenes flystasjon for å ta imot nødvendige allierte flystyrker i en krigs- eller krisesituasjon.

Dette ble også bekreftet i KVU-en; «Evenes skal overta rollen som vertsbase for allierte maritime patruljefly etter nedleggelsen av Andøya flystasjon, både hva angår øvelser og oppdrag. Når det gjelder øvrige allierte behov som er dekket på Andøya flystasjon i dag, er det ikke lagt til grunn at disse overføres til Evenes flystasjon. Forsvaret har iverksatt et arbeid for å utvikle et helhetlig basekonsept som skal håndtere norske sikkerhetsinteresser, i tråd med planverk og forpliktelser i NATO, i en bærekraftig og kosteffektiv løsning. Konseptet skal vise hvordan helheten av norsk basestruktur, også nedlagte baser, kan utnyttes i fred, krise og væpnet konflikt.»

Langtidsplanen må behandles på nytt da valgte alternativ ikke er gjennomførbart

I fm Langtidsplanen ble følgende 5 alternativer vurdert; 1) Samling på Evenes, 2) Samling på Andøya, 3) Delt løsning mellom Evenes og Andøya, 4) Samling på Evenes med Andøya som beredskapsbase og 5) Samling på Andøya med Evenes som beredskapsbase.

Alternativ 1) og 2) innebærer altså samling av begge basers funksjoner på en base. Siden beredskapsbase på den andre basen var behandlet som egne alternativer kan ikke det bety annet enn at det i alternativ 1) og 2) var lagt til grunn at valgte base skulle dekke alle funksjoner/krav/ytelser som den andre basen dekker frem til en nedleggelse.

Når det gjennom KVU-en bekreftes at Evenes ikke er i stand til å dekke de funksjoner/krav/ytelser Andøya nå dekker, slik valgte alternativ forutsatte, betyr jo det at man ikke lengre befinner seg innenfor vedtaksrammene som Stortinget fattet. Vi er faktisk nærmere alternativ 4) enn alternativ 2), og vedtaket burde egentlig hete «Samling på Evenes med andre flyplasser som beredskapsbaser».

I prosessen som FD har igangsatt, utreding av hvordan andre baser i kombinasjon med Evenes kan anvendes til å dekke alliert mottakskapasitet, er Andøya det opplagte førstevalg som beredskapsbase. Andøya har 41 jagerflysheltere, 2 rullebaner, tverrvindbane, 183.000 m2 flyflater for flyoppstilling, 5 armeringsplattformer med riktige sikkerhetssoner, samt alle øvrige nødvendige fasiliteter klar for bruk. Jeg er dog redd for at FD, i sin prestisjefeber, kommer til å gjør andre valg nettopp fordi et valg av Andøya som beredskapsbase så alt for godt bekrefter at FD faktisk styrer mot alternativ 4 og ikke Stortingsvedtaket (alternativ 1).

Manglende arealer ved Evenes flystasjon har nettopp vært ett de de største ankepunktene siden Langtidsplanen ble fremlagt.  Når det viser seg at de som ønsker å videreføre Andøya flystasjon hadde rett, er det ingen som reagerer. FD får åpenbart lov til ture videre. Er det virkelig så enkelt? – Kan forslagsstiller, FD, beskrive et utopisk, ikke gjennomførbart alternativ som mot alle odds blir vedtatt, for så bare å justere det som de vil uten av Stortinget sier stopp?

Det hersker ingen tvil om at Stortinget er i sin fulle rett til å kreve en ny gjennomgang av Langtidsplanbehandlingen angående Andøya flystasjon, med tilhørende reell KVU hvor alle de 5 alternativene i Langtidsplanen inngår.

Kostnadene med andre beredskapsbaser må med i KVU Evenes

Når FD endelig bekrefter at basevalget Enebase Evenes ikke har kapasitet til å ivareta alle funksjoner/krav/ytelser som Andøya i dag dekker, må det i KVU-ens kostnadsberegning også inntas merkostnadene forbundet med nødvendige beredskapsbaser for investeringskostnaden så vel som driftskostnaden.

I Langtidsplanen ble kostnadene for valgte alternativ sammenliknet med kostnadene for alternativ 4 og 5. I dette oppsettet lå alle investerings- og driftskostnader for beredskapsbasen inne i sistnevnte to alternativ. Nå viser det seg at Evenes flystasjon må gjøre bruk av andre flyplasser, hvilket ikke var forutsettingen. Dette medfører selvfølgelig at alle kostnader forbundet med beredskapsbasene må inn i kalkylene. Det forstår alle. Også FD og Forsvarsministeren. Jeg er dog redd for at Stortinget må kreve det.

Inntil KVU-ens kostnadsdel er tillagt kostnadene for den endelige basestrukturen for mottak av allierte styrker, både på investerings- og driftssiden, er ikke kostnadsoppsettene i KVU-en og KS-1 komplette. Dette medfører at saken ikke er tilstrekkelig opplyst til at KVU-en eller Dokument8-forslagene kan behandles av Stortinget.

Forsvarsministeren har sagt at en redegjørelse for den endelige basestrukturen for mottak av allierte styrker vil foreligge til høsten.

Jeg ber Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre, SV og KrF om å ta initiativ for å lede denne prosessen inn på rett spor. Partiene bør be om en ny gjennomgang av Langtidsplanens 5 alternativer, eller i det miste sikre at alle kostnader med det valgte alternativ kommer med.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse