Annonse
Styret har påpekt mangelfulle saksfremlegg og etterlyst oppfølging av konkrete saker som har vært til behandling i styret eller som styret har bedt om å få satt på agendaen, skriver tidligere styreleder Sissel Knutsen Hegdal (innfelt) og tre av de andre medlemmene i NNKMs forrige styre.

Ledelsen ved NNKM har ikke vært tilfredsstillende

Direktør Jérémie McGowans fratredelse fra direktørstillingen ved Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) har ført til en omfattende debatt. Det foregående styrets vurderinger og beslutninger har også blitt et tema i debatten. Vi finner det derfor riktig å gi noen korte kommentarer og klargjøre enkelte faktiske forhold frem til nytt styre tiltrådte ved NNKM i januar 2020.

Styret i forrige periode tiltrådte i januar 2016. McGowan var da allerede ansatt, med tiltredelse som direktør pr mars 2016. Hans arbeidsavtale inneholdt en klausul om at styret uten begrunnelse kan be direktør fratre sin stilling mot at direktør mottar fire måneders lønn. Slike klausuler er ofte brukt i lederstillinger, også innen kultursektoren. Og årsaken er åpenbar; en direktør/daglig leder har en helt avgjørende rolle for samspillet mellom styre og de ansatte. Å ansette ny direktør er derfor ofte ansett som den viktigste beslutningen et styre tar.

I henhold til NNKM’s vedtekter har direktør, sammen med styret, ansvaret for «å skape interesse for, øke kjennskapen til og kunnskapen om billedkunst og kunsthåndverk i den nordnorske landsdelen». Vedtektene gir med andre ord et samfunnsoppdrag som er svært omfattende både innholdsmessig og geografisk. I tillegg har NNKM ansvar for Kunsthall Svalbard.

Direktøren er ansvarlig for den daglige ledelsen og driften av NNKM med alt hva dette innebærer. Han har det hele og fulle ansvaret for å tilrettelegge for styrets beslutningsgrunnlag i alle saker, og har også ansvaret for å gjennomføre og implementere styrets vedtak. I den daglige ledelsen av et kunstmuseum er det en rekke funksjoner som skal fylles – noen av disse oppgavene er svært synlige for omverdenen, mens andre ikke på samme måte er tilgjengelig for offentligheten. En direktør må selvsagt gjerne delegere oppgaver og ansvar, men vis a vis styret er det utelukkende direktøren som er ansvarlig.

Når det gjelder kunstneriske prosjekter utgått fra NNKM i den perioden McGowan har vært direktør er det særlig to konsepter som har fått bred medieomtale og velfortjente priser: omformingen av NNKM til et samisk museum i 2017, gjennom konseptet «Sami Daiddamusea» og museets innlegg i likestillingsdebatten med «Like Betzy» i 2019. Det er ingen uenighet om at NNKM fortjente tildelt heder og oppmerksomhet for disse utstillingene. Dette var kraftfulle, kreative prosjekter som også hadde full støtte i det forrige styret.

Det som imidlertid ikke er så kjent fra vår periode som styre ved NNKM er at styret gjentatte ganger har gitt uttrykk for at ledelsen ved NNKM ikke har vært tilfredsstillende. Styret har påpekt mangelfulle saksfremlegg og etterlyst oppfølging av konkrete saker som har vært til behandling i styret eller som styret har bedt om å få satt på agendaen. Dette vanskeliggjorde styrets arbeid for å påse at organisasjonen drives på den måten som forventes og i tråd med styrets ambisjoner og krav.

Spørsmålet om en eventuell forlengelse av åremålet ble først diskutert i møte med direktør i januar 2018, deretter i januar 2019. På styremøte i februar 2019 behandlet styret saken, og ulike løsninger ble vurdert og det var gode innspill fra samtlige i kollegiet. Etter grundige diskusjoner besluttet styret å ikke forlenge åremålsavtalen til direktøren. Styret vedtok imidlertid å tilby McGowan en ny fast stilling ved NNKM (ikke åremål), der ansvarsområdet ble endret til å omfatte formidling/produksjon av nye utstillinger samt ansvar for forskning. Styret anerkjente at det var på dette området McGowan hadde sin styrke og kompetanse. McGowan var imidlertid ikke villig til å diskutere en ny stilling med styret.

På styremøte i april ble det så, etter nye inngående diskusjoner, fattet vedtak om at åremålet ble forlenget i to år. Det var i særlig grad to faktorer som var avgjørende for at styret endret sitt vedtak fra februar. De ansatte ved NNKM er museets viktigste ressurs, og det forhold at mange av de ansatte stilte seg bak sin direktør veide tungt i vurderingen. Det andre hensynet som veide tungt var at styret var inne i sitt siste funksjonsår og at nytt styre skulle oppnevnes på slutten av året. Som nevnt er ansettelse av direktør en av de aller viktigste oppgaver for et styre, og det avtroppende styret fant det derfor ikke riktig å iverksette en rekrutteringsprosess på tampen av en periode.

Det er i debatten anført at to av undertegnede trakk seg fra styret. Dette medfører ikke riktighet. Samtlige styremedlemmer har ivaretatt vervene i den funksjonstid som var forutsatt og som vi ble oppnevnt for. Vi ønsker Nordnorsk Kunstmuseum lykke til i det videre arbeidet!

  • Sissel Knutsen Hegdal, styreleder ved NNKM 2016–2019
  • Elisabeth Johansen, nestleder ved NNKM 2016-2019, varamedlem 2011–2015
  • Kristin Tårnes, styremedlem ved NNKM 2016–2019
  • Trine Noodt, styremedlem ved NNKM 2016–2019

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse