Annonse
Helse Nords styre er et rent politisk organ, er uten reell kompetanse når det gjelder drift og medisinsk utøvelse på sykehusnivå, særlig ikke når det gjelder spesiell, nødvendig medisinsk funksjon på universitetssykehusene, f.eks på UNN (bildet), skriver Rolf Seljelid. Foto: Nordlys

Lederskap i kaldt klima

Jeg har beskrevet UNN-konflikten og Helse Nords arbeidsform og bestemmelser for et par toppfolk i norsk næringsliv. Reaksjonene er hoderystende. Dette er i alle fall ikke en foretaksmodell.

Det foregår for tiden en brutal kamp i og rundt Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN. Som i alle kamper hvor sterke emosjoner er engasjert, blir kampbildet raskt uoversiktlig, i dette tilfelle en mix av styringskåtskap, inkompetanse, fylkesslagsmål, krangel i gokk, trusler, desavouering av faglighet, heftige utbrudd, offerrolle i klassisk stil, etc. Under dette ligger et stort strukturelt problem som har å gjøre med forskjellen på de store, virkelige, menneskelige problemer som utøvende medisin i et moderne samfunn skal prøve å løse – og på den annen side et politisk-administrativt system hvor det meste er valgfritt, og basert på at «politikk er å ville» som Palme sa.

Helsevesenet, som sykehusvesenet er en del av, er uhyre komplekst, nærmest uendelig komplekst, hvor personalet skal møte og hjelpe millioner av forskjellige og ulike mennesker med tusenvis av forskjellige problemer. Problemene faller stort sett i et begrenset antall kategorier, hvilket gjør det mulig å drive en mer eller mindre vellykket administrasjon og ledelse.

Øverst i lederhierarkiet står selvfølgelig det norske folk, representert ved Stortinget. Stortinget produserer en regjering som er det øverste organ som direkte bestemmer over helsevesenet og sykehusvesenet – stort sett via ét departement og én minister: Helsedepartementet og helseministeren. Stortinget og folket påvirker Helsedepartementets beslutninger via debatter, politiske diskusjoner, medieoppslag o.l, men bestemmer ikke direkte.

I helsevesenet fins det mange sykehus, store og små med varierende grad av spesialisering – for å kunne ta seg av mer eller mindre alminnelige problemer. Mest spesialisert er universitetssykehusene som skal arbeide med vanskelige tilstander som krever høyt spesialisert kompetanse, tilstander som er vanlige nok til at vi anser dem som selvfølgelige oppgaver i et moderne helsevesen.

Sykehusene er ikke direkte underlagt departementene. For noen år siden bestemte Stortinget at det skulle opprettes et slags mellomledd, helseforetakene, i vårt tilfelle Helse Nord, som øverste organ i helsevesen og sykehusvesen i de tre nordligste fylkene. Helseforetakene sluser bevilgninger nedover fra Staten til helsevesenets mange deler, de har økonomiske rammer og omtrentlige instrukser om hva de skal bruke pengene til. Herfra og nedover ligner organiseringsmodellen på modeller fra næringslivet, en såkalt foretaksmodell – det var Stortingets intensjon, – med viktige, svært uheldige unntak.

Hvis man snur på skjemaet og ser det i vårt tilfelle nedenfra i hierarkiet, så fins på UNN legespesialister, sykepleiere osv som er organisert i avdelinger under sine avdelingsledere. Over dem sitter sykehusdirektøren og over han igjen Sykehusstyret. Så kommer det noe som ikke har noen parallell i næringslivet: Sykehusstyret har over seg et annet styre, Helse Nord-styret. Helse Nords styre er et rent politisk organ, er uten reell kompetanse når det gjelder drift og medisinsk utøvelse på sykehusnivå, særlig ikke når det gjelder spesiell, nødvendig medisinsk funksjon på universitetssykehusene, f.eks på UNN.

Det er omtrent her hunden ligger begravet i den aktuelle, pågående dramatiske konflikt mellom nivået Helse Nord og nivået UNN. Konkret dreier det seg om at Helse Nord har bestemt at en høyt spesialisert hjertemedisinsk service – såkalt PCI – på et meget avansert faglig nivå som gjennom år, under betydelige vansker er etablert i vår egen region, hittil lokalisert til UNN, skal deles opp i en hoveddel i Tromsø og en del i Bodø, med personale fra Tromsø. Det er masse detaljer i dette, detaljer som Helse Nord-styret ikke har kompetanse til å vurdere. Det hjelper ikke å ha rådgivere – spesielt ikke hvis man har håndplukket rådgiverne selv. De reelle fagfolkene ved UNN, og nasjonalt ledende eksperter har sterkt frarådet opprettelsen av en slags satellitt i Bodø, fordi det vil svekke, kanskje ødelegge en viktig komponent i Nord-Norges helsestell. Vi er så få i fagmiljøene her nord, få og sårbare. Tynnes vi ut, så risikerer vi å forsvinne.

Helse Nord er opprettet av hensyn til Helsedepartementets arbeidsform, for å skjerme departementet for virkeligheten i den medisinske hverdag, og for å gi virksomheten et slags skinn av regionalpolitisk legitimitet – ikke for å drive sykehus. Men sånn er det altså bestemt at det skal bli!

Jeg lurer på om de offentlige noen gang rådspør folk som i praksis har vist at de kan dette med ledelse av store komplekse prosjekter, type ny industri, type oljeutvinning fra havbunnen? Jeg har beskrevet UNN-konflikten og Helse Nords arbeidsform og bestemmelser for et par toppfolk i norsk næringsliv. Reaksjonene er hoderystende. Dette er i alle fall ikke en foretaksmodell.

Legg ned Helseforetakene! Hvis man summerer lønningene som derved blir frigjort – og alle de andre store utgiftene med helseforetakene, f.eks Helse Nord, kunne man opprette et stort effektivt direktorat for helsevesen og sykehusvesen under departementet – gjerne regionalisert, men sammenhengende. Og med ordentlige fagfolk i operativ funksjon. Et slikt direktorat kunne eventuelt smelte sammen med et reorganisert Helsedirektorat – som altså allerede fins. Mens man venter på muligheten av en sånn forandring: la et overordnet organ lage detaljerte presise instrukser om hva Helse Nord skal drive med og hva sykehusstyrene skal drive med, og sett sammen styrene efter hva slags kompetanse dette krever, ikke efter andre utenforliggende hensyn.    

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse