Annonse
Framfor å dobbeltkommunisere og å kritisere ordførere og kommuneoverleger, bør ministrene lytte til dem – som vet hvor skoen trykker – og samtidig gi dem honnør for det ansvar, den snarrådighet og de krevende beslutningene de har tatt i en vanskelig tid, skriver Øyvind Ravna. På bildet ordfører Gunnar Wilhelmsen (t.v.) og smittevernoverlege Trond Brattland. (Foto: Øystein Barth-Heyerdahl)

Ministrene bør lytte til dem som vet hvor skoen trykker

Om det er fornuftig å stenge grensene for folk fra Europa for innreise til Norge, kan det ikke være mindre fornuftig å redusere reisingen innenlands mellom det forholdsvis sterkt rammede Sør-Norge og mindre rammede Nord-Norge.

Det blåser opp til storm om tiltak mange nordnorske kommuner har vedtatt for å forebygge spredning av alvorlige sykdommer forårsaket av koronaviruset. Konfliktlinjen går mellom de nordnorske ordførerne, støttet av deres kommuneleger, som ønsker å beskytte sine innbyggere på best mulig måte, og sentrale myndigheter som ikke vil innfinne seg med lokalt vedtatte restriksjoner på reiser til Nord-Norge. Denne konflikten ble tydeliggjort rett før helga. Da uttalte justisminister Monica Meland til NRK at tiltakene de nordnorske ordførerne har iverksatt vil få negative ringvirkninger, hvoretter hun peker på at Folkehelseinstituttet er tydelig på at de lokale tiltakene har liten effekt på smittespredning siden man har fått på plass inngripende nasjonale tiltak for hele befolkningen. Det må være lov å undre seg over dette utspillet fra en minister som i andre sammenhenger har utmerket seg med handlekraft.

Etter å ha sittet på gjerdet gjennom store deler av februar og førstningen av mars, tross faretruende signaler fra Kina og etterhvert Italia, tok regjeringen uventede harde grep torsdag 12. mars. Skoler ble stengt på dagen, konferanser avbrutt og nasjonale idrettsarrangementer avlyst, samtidig som folk på det sterkeste ble oppfordret til ikke å dra på hytta. Neste dag ble flyplassene stengt for reiser fra utlandet og grensene til våre naboland lukket, påfølgende mandag etter ble fysioterapeuter, legekontorer og en rekke butikker stengt, samtidig som både kommuner, fylkeskommuner og hver og en av oss ble oppfordret til å ta ansvar og bidra til den nasjonale dugnaden.

Når ordførerne, og ikke regjeringen selv, tar grep for å sikre sin befolkning, møtes de med kritikk. I dag morges klokka 0745 sende Monica Meland sin statssekretær Jacob Hiim til NRKs politiske kvarter for å fronte denne kritikken. Den ivrige statssekretæren argumenterte for at også ordførerne måtte ha to tanker i hodet samtidig, slik at næringsliv og samfunnskritiske funksjoner blir ivaretatt, samtidig som man også sikrer innbyggeres helse.

I debatten deltok også Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen. Han redegjorde på en overbevisende måte for at samfunnskritiske funksjoner ble ivaretatt, bl.a. ved at nødvendige dispensasjoner ble gitt for å holde hjulene i gang. Han poengterte videre at kommunen ikke gjør lettvinte vedtak eller gjennomfører disse for å trosse regjeringen, men at de blir gjort for å unngå mest mulig smitte. Han sa også at kommunen må være på den sikre siden for å ta vare på folk. Videre viste Wilhelmsen, som selv har bakgrunn fra næringsslivet, til at regionens næringsliv har stor forståelse for kortsiktige inngripende tiltak. Statssekretær Hiim slo seg imidlertid ikke til ro med dette og påpekte at regjeringen har gitt veldig tydelige råd i saken. Med argumenter om negative effekter av de kommunale tiltakene, kom statssekretæren med dulgte trusler om at regjeringen kontinuerlig vurderte tiltak.

På samme måte som smittetallene regnet pr innbygger er høyere sør for Alpene enn i Norge, er tallene sør for Dovre langt høyere enn i Nord-Norge. I debatten i politisk kvarter viste ordfører Wilhelmsen til at Nord-Norge i dag kun 0,13 smittede pr. 1000 innbyggere, mens Oslo har hele 0,65 - altså hele 5 ganger flere smittede pr. 1000 innbyggere. Senere i dag har NRK rapportert om fordobling av innlagte på sykehus i sør.

Om det er fornuftig å stenge grensene for folk fra Europa for innreise til Norge, kan det ikke være mindre fornuftig å redusere reisingen innenlands mellom det forholdsvis sterkt rammede Sør-Norge og mindre rammede Nord-Norge. Dette er ikke først og fremst forankret i at man med dette vil hindre smitten fra å spre seg også i Nord-Norge, men derimot i at man høyst sannsynlig vil redusere hastigheten og dermed hindre den ukontrollerte spredningen helsemyndighetene frykter både i nord og i sør.

Fra regjeringshold er lovligheten av tiltakene som er blitt gjort betvilt. Regjeringen har derfor annonsert at den skal sjekke lovligheten av tiltakene før den eventuelt tar sine tiltak. Også professor i rettsvitenskap Hans Petter Graver har tatt til ordet mot lovligheten og uttalt at kommunene har ingen som helst hjemmel til å pålegge friske personer karantene fordi de har vært på reise andre steder i Norge: For slike vedtak må man ha påvist smitte eller mistenke at en person er smittet. Samtidig understreker Graver at den nasjonale bestemmelsen om karantene for personer som har vært i utlandet, er lovlig.

Det betviles ikke at den anerkjente jussprofessoren har rett når det gjelder lovligheten av de nasjonale bestemmelsene. Samtidig er det gode grunner til å spørre om han også har rett når det gjelder de kommunale vedtakene. Smittevernloven § 7-1 første ledd sier at «kommunen skal sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen med hensyn til smittsom sykdom er sikret nødvendige forebyggende tiltak …». Det er en kjensgjerning at viruset kommer sammen med reisende, noe som tilsier at vedtak som reduserer reisevirksomhet forbygger smittespredning. Slike vedtak kan neppe være lovstridige.

I smittevernloven § 7-1 første ledd heter det også at kommunen må sikre «behandling og pleie utenfor institusjon og pleie i sykehjem eller annen kommunal helseinstitusjon». Også dette tilsier at kommunene er forplktet til å gjøre det de kan for å redusere spredning for å hindre smittetopper som kan bidra til at det lokale helsevesenet bryter sammen. Hadde f.eks. sentrale myndigheter tidligere tatt grep overfor folk som besøkte Italia og Østerrike i vinterferien, hadde smittetallene i landet ganske sikkert vært langt lavere enn i dag.

Om det fortsatt betviles at hjemmelen for lokale tiltak kan leses direkte ut av smittevernloven, tilsier alminnelig juridisk metode at såvel analogi (fra karantene-bestemmelsene for de som har vært utenlands) som reelle hensyn (les: tungtveiende årsaker) kan anvendes for å hjemle slike tiltak så krevende som situasjonen nå er blitt. Og om det ikke er tilstrekkelig, gir alminnelig nødrett hjemmel for tiltakene. Nødrettsregelen, som er gitt i straffeloven § 17, sier at en handling som ellers ville være straffbar, er lovlig når a) den blir foretatt for å redde liv, helse, eiendom eller en annen interesse fra en fare for skade som ikke kan avverges på annen rimelig måte, og b) denne skaderisikoen er langt større enn skaderisikoen ved handlingen.

Regjeringen har iverksatt en rekke gode og fornuftige tiltak. Reisebegrensninger er blant disse. Regjeringen, med justis- og helseministeren i spissen, sender imidlertid ut tvetydige signaler når den ene siden bruker betydelig energi og lovgiverressurser å gi generelle regler om hytteforbud som rammer vidt og unyansert, samtidig som den stiller seg i veien for hensiktsmessige lokalt vedtatte reisebegrensninger. Det kan også spørres om skolestengning, som er et svært inngripener tiltak og som rammer samfunnsliv og næringsliv tungt, er et mer virkningsfullt enn å begrense innreise fra områder med forholdsvis stor smittespredning. Når helseministeren, parallelt med at justisministeren kritiserer ordførerne, også advarer folk mot å senke skuldrene, forsterkes tvetydigheten i signaliseringen. 

Tvetydige signaler til folket bør unngås i en tid som denn. Framfor å dobbeltkommunisere og å kritisere ordførere og kommuneoverleger, bør ministrene lytte til dem – som vet hvor skoen trykker – og samtidig gi dem honnør for det ansvar, den snarrådighet og de krevende beslutningene de har tatt i en vanskelig tid.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse