Annonse
Sammen med smittevernloven gir reglene om allmenne ulovfestede nødrettsregler, innbefattet forvaltningsrettslig nødrett (NOU 2019), hjemmel for lokale tiltak mot koronasmitte, skriver UiT-professor Øyvind Ravna.

Lokale karantenetiltak og lovlighet

Selv om vi ikke får håpe det blir nødvendig, har kommunen kan endatil adgang til å isolere personer i geografisk avgrensede områder eller sette andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen når det er nødvendig for å forebygge smittsomme sykdommer.

Den langt på vei grunnløse rettslige diskusjonen om kommunene har rett til å beskytte sine innbyggere mot dødelig smitte har gått så langt at statsministeren måtte svare på det på regjeringens pressekonferanse i går. Diskusjonen ble igangsatt av hennes egen statsråd, justis- og beredskapsminister Monica Mæland, som fredag 20. mars slo fast at de kommunale koronareglene skaper for mange problemer og gir liten effekt. Som øverste myndighet for justisvesenet i landet passet Mæland samtidig på å gi politiet beskjed om ikke å påtale brudd på de lokale påleggene. Etter det har flere betydningsfulle personer innen rettsvitenskap og rettsforvaltning brukt sterke ord på å skape tvil om lovligheten av de lokale og høyst påtrengende smitteverntiltakene. 

Justisminister Mæland fikk raskt uventet sterk støtte av professor i rettsvitenskap ved universitetet i Oslo Hans Petter Graver, som alt neste dag karakteriserer de kommunale karantenebestemmelsene som ulovlig frihetsberøvelse: – Kommunene har ingen som helst hjemmel til å pålegge friske personer karantene fordi de har vært på reise andre steder i Norge. Slike vedtak skal gjøres individuelt, og kan ikke pålegges med mindre man har påvist smitte eller mistenker at en person er smittet, utbasunerer det anerkjente jussprofessoren.

Samtidig understreker professor Graver at den nasjonale bestemmelsen om karantene for personer som har vært i utlandet er lovlig. – Regjeringen har absolutt hjemmel til å pålegge de som har vært i utlandet karantene selv om de er friske, så denne bestemmelsen er, i motsetning til den kommunale, helt lovlig, uttaler han samme sted til NRK. Når han i fortsettelsen med tung patos hevder at friske personer som sitter i karantene pålagt av kommunene, fritt kan bryte en slik karantene og at politiet ikke kan gripe inn overfor disse personene, er det nærmest som man tror at professoren er feilsitert. I NRK-intervjuet framgår det for øvrig ikke hvilke lovhjemler professor Graver forankrer sine sterke uttalelser i, ei heller hvordan to karantenetilfeller som er så like, kan behandles så forskjellig.

Neste mann på banen var Nordlys’ egen politiske redaktør Skjalg Fjellheim, som samme dag proklamerer at søring-karantenen kan skape flere problemer enn den løser. Som sannhetsvitne hentes osloadvokaten John Christian Elden inn. Elden mener at det er tvilsomt at lokale karanteneregler har hjemmel i lov: – Vi har en nasjonal krise, som må styres ved sentralt gitte retningslinjer. Det er høyst tvilsomt om lokale karantenebestemmelser og reisebestemmelser har hjemmel i lov når sentrale myndigheter allerede har tatt stilling til hvilket omfang dette skal ha i hele Norge, sier den kjente advokaten, som endatil klarer å si at «det justisministeren etter en vurdering sier skal være lovlig i Norge, kan ikke kommunene si er forbudt».

Boten på kr 15.000 som en mann ble pålagt som følge av at han skal ha blåst en vekter i ansiktet med trussel om koronasnitte, blir også dratt fram i samme Nordlys-sak, samtidig som det, med henvisning til statsadvokat Lars Fause, drodles omkring lovligheten av bøter gitt med hjemmel i kommunale vedtak. Nordlysjournalisten kommer samtidig med en slags redegjørelse for legalitets- eller lovlighetsprinsippet, før det brått hoppes over på NAV-skandalen.

Politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark blir av NRK konfrontert med om politiet vil gripe inn overfor karantenebrytere når lokale og sentrale myndigheter er så uenige. Hætta sier hun ser behovet og ønsket om å unngå spredning av viruset, og synes for øvrig ikke å være helt komfortabel med spørsmålet idet hun unnlater å svare konkret på om politiet i Finnmark vil følge ministerens anmodning om ikke å gripe i overfor slike brudd.

Det bør ikke være noen tvil om at kommunene kan innføre begrensninger i innreise, innbefattet stengning av flyplasser. Smittevernet i Norge er i stor grad lokalt organisert hvor kommunene er pålagt et hovedansvar. Smittevernloven § 4-1 første ledd slår fast at når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan kommunestyret som smittevernmyndighet vedta en rekke inngripende vedtak. Blant disse er forbud mot møter og sammenkomster, stengning av barnehager, skoler, svømmehaller og flyplasser. Videre sier samme bestemmelse (bokstav c) at kommunen kan stanse eller begrense kommunikasjoner.

Selv om vi ikke får håpe det blir nødvendig, har kommunen kan endatil adgang til å isolere personer i geografisk avgrensede områder eller sette andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen når det er nødvendig for å forebygge smittsomme sykdommer som nevnt ovenfor, jf. samme § 4-1. Og om ikke disse lovhjemlene er tilstrekkelig, kan det vises til samme lov § 7-1 første ledd, som pålegger kommunen å sørge for at alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen er sikret nødvendige forebyggende tiltak med hensyn til smittsom sykdom. Da det er en kjensgjerning at viruset kommer sammen med reisende, og at de aller fleste smittede nordpå har fått smitten utenfor landsdelen, vil vedtak som reduserer innreise til kommunen utvilsomt forbygger smittespredning.

Om hjemmelen for lokale tiltak mot formodning fortsatt betviles, trenger man ikke å gå til analogier fra karantenebestemmelsene for utenlandsreisende, reelle hensyn forankret i tungtveiende årsaker eller for den saks skyld Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (selv om man godt kan). Det holder å gå til reglene om allmenne ulovfestede nødrettsregler innbefattet forvaltningsrettslig nødrett (NOU 2019:13 s. 81–83). Den straffefritakende nødrettsregelen i straffeloven § 17, som beskriver nødrettsinstituttet godt, viser at andre bestemmelser kan settes til side når det er nødvendig å foreta en handling for å redde liv, helse mm. og at dette ikke kan skje på annen rimelig måte. Videre er det et krav at skaderisikoen ved ikke å foreta seg noe er langt større enn risikoen ved handlingen.

At hjemmelen for denne nødretten er til stede, synliggjøres av de mange informative innleggene som er kommet fra leger og helsearbeidere i landsdelen de siste dagene.,senest i innlegget til fagansvarlig anestesilege ved Kirkenes sykehus Hilde Wara.

Det er vanligvis nyttig å lytte til anerkjente jussprofessorer og advokater når det gjelder juss. I denne saken bør man heller høre på førsteamanuensis og helserettsforsker Anne Kjersti Befring. Hun sier at tiltakene i nord neppe er ulovlige da kommunene er tildelt vide fullmakter gjennom smittevernloven § 4–1. Befring, som har ansvar for helserett ved Det juridiske fakultet i Oslo, viser til at dagens smittevernlov er forankret i eldre lover gitt for å hindre brutale epidemier. Derfor er kommunene gitt vide fullmakter: – Fullmaktene betyr at kommunene kan begrense personers bevegelsesfrihet og de kan begrense arbeids- og næringsliv. Men de må være forholdsmessige.

Nettopp forholdsmessighet ble poengtert av statsminister Erna Solberg da hun på regjeringens pressekonferanse i går, på spørsmål fra NRKs journalist måtte medgi at kommunene har adgang til å vedta egne smitteverntiltak.

Sagt med ordene til førsteamanuensis Anne Kjersti Befring kan tiltakene ikke begrense transport av medisiner, nødvendige varer og helsepersonell og for øvrig ha uønskede virkninger som ikke kan forsvares. Dette tror jeg imidlertid de fleste av oss i nord har tillitt til at våre dyktige ordførere og kommuneleger legger stor vekt på når de vurderer nødvendige regler for «å ta vare på flokken».

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse