Annonse
Foreslått ny E8-delstrekning Fv 91 – Ramfjordmoen – Nordbotn – Leirbakken – Laukslett blir unødvendig når Tindtunnelen kommer. Nåværende veg kan beholdes og får sterkt redusert trafikk. Statens byggebesparelse på 1,5-2 milliarder pga Tindtunnelen er en god grunn til å droppe bompenger på E8, skriver styret for Tindtunnelen. Illustrasjon: Colourbox / Tindtunnelen

Mens vi venter på E8 i Ramfjord…

Tromsø kommer ikke nærmere til neste trinn i prosessen uten å behandle Tindtunnelens innleverte planforslag. Det har ligget på vent siden 2012 hos Byutvikling. Noen må gi ordren om planbehandling.

E8s reguleringsplan er ferdig og høringsrunden ble avsluttet 31. august etter forlengelse. Likevel blir det ingen vedtatt regplan før nyttår, og Tromsø går glipp av anleggsstart i 2018.

Innsigelser og merknader fører til at det blir ekstra runder. Mekling og departementsbehandling gjør fremtiden usikker. Tromsø kan tape enda et år hvis ingen presser på og følger opp saken.

Med nytt kostnadsoverslag over 2,2 milliarder kan bomsatsen for personbil på E8 bli godt over 40 kr hver vei. Dette blir en uønsket ekstra belastning for pålagt lengre kjøreveg. Vegbyggingen kan kanskje starte i 2019 og bli ferdig til 2022?

Treg prosess

Mens vi venter på E8, hva er så veien videre for Tromsøs vegutvikling? Fristene for neste NTP (Nasjonal Transportplan) nærmer seg ubønnhørlig. Tromsø må markere hvor byen vil hen.

Vegbygging og planprosesser tar lang tid i Norge sammenlignet med mer effektive nasjoner. Vi nærmer oss 35 år siden E8-prosessen startet i Ramfjord. Det er 45 år siden første planforslag for Tindtunnelen.

De store innsigelsene og merknadene til E8 gjelder så vidt vites fangstgroper, reinleier, Ramfjordmoen, Nordbotn og Leirbakken. Strekningen Sørbotn – Fagerfjell – Fv 91 er muligens uten kontroversielle innslag. Det er kanskje mulig å vedta regplan for denne lengste delstrekningen og komme i gang? Så kan resten komme etter hvert?

Tunnel, vegkvalitet og ulykker

For E8s videreføring i Ramfjord og Tromsø står valget mellom 2-felts vegoppgradering rundt Sandvikhøyden eller 4-felts tunnel gjennom Tinden til Tomasjord. Den blir 13,5 km kortere enn dagens veg.

Dobbeltløps og 4-felts Tindtunnel kan koste ca 1,5-2 milliarder mindre enn 2-felts oppgradering rundt Sandvikhøyden, som blir 15,5 km lengre. Vegkvalitet på en 4-felts tunnel og en 2-felts vei med enkelte utvidelser kan nesten ikke sammenlignes. Ulykkene blir færre i 4-felts tunnel. 2-feltsveien om Sandvikhøyden vil påføre oss et 10-15 års anleggsmareritt fordi bygging skal skje samtidig som E8 brukes for fullt i samme veitrase.

Tromsø kommer ikke nærmere til neste trinn i prosessen uten å behandle Tindtunnelens innleverte planforslag. Det har ligget på vent siden 2012 hos Byutvikling. Noen må gi ordren om planbehandling.

Bompengene

De foreslåtte bompengene på E8 kan med fordel kreves inn i Tindtunnelen istedenfor på E8 i dagen. I tunnelen vil vi betale for veginnkorting 13,5 km hver vei, tidsinnsparing og mindre ulykker. På E8 i dagen er det foreslått høy bomsats for en 2-felts veg som er lengre enn i dag. Det er lite akseptabelt.

Foreslått ny E8-delstrekning Fv 91 –  Ramfjordmoen – Nordbotn – Leirbakken – Laukslett blir unødvendig når Tindtunnelen kommer. Nåværende veg kan beholdes og får sterkt redusert trafikk. Statens byggebesparelse på 1,5-2 milliarder pga Tindtunnelen er en god grunn til å droppe bompenger på E8.

Bevilgningen til denne delen av E8 kan overføres til E8 Tindtunnelen. Medregnet bominntektene vil da ca 65% av Tindtunnelen være finansiert. Til neste NTP gjenstår eventuelt finansiering av den siste tredjedelen av Tindtunnelen.

Reguleringssaken for E8 blir siste anledning for kommunestyret til å påvirke prosjektets utforming, tidsfremdrift og prinsipper for bompengebelastning.

Bydel Ramfjordmoen

Langs veien til Tindtunnelen over flate moen på 2 km får næringslivet over 4 km veifasade mot Europaveien. Tromsø mangler næringsarealer, og Ramfjordmoen med Breivikeidet har ledig plass tilsvarende det dobbelte av hele Tromsøya, dvs 45-50 km². Hele Tromsø sentrum tilsvarer bare en liten del av dette området.

Området har sentral beliggenhet for all distribusjon av godsmengder til Troms og Finnmark. Det er god plass her til jernbaneterminal for gods.

Fra Ramfjordmoen er det bare 1-2 km til attraktive sjøtomter. Det er 20 km til dypvannstomter ved Ullsfjorden. Steinmassene fra tunnelen blir tilgjengelig for gode byggeprosjekter.

Innover moene blir det naturlig med en ny bydel med alle servicefunksjoner for transport, lagerbygg og distribusjon.

Nasjonal Transportplan

Tromsø må bruke det tidsvinduet som ligger i E8s behandling, hvis vi skal oppnå å nyttiggjøre oss av foretatte bevilgninger. Fremlagt regplan for E8 kan vedtas uten endringer av betydning.

Planbehandlingen for Tindtunnelens planforslag må begynne nå for å bli ferdig i rimelig tid etter E8s regplan. Første trinn er å iverksette 6 ukers høringsrunde for planforslaget. Endringer for E8 kommer først etter at Tindtunnelens plan er ferdig behandlet og vedtatt.

Så kan man vurdere delvis overføring av finansiering fra E8 i dagen til E8 Tindtunnelen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse