Annonse
Artikkelforfattere: Steinar Meling og Erling Sandsdalen i NORCE.

Mer innovasjon er mulig

​​​​​​​Nord-Norge kommer dårlig ut i tildelingen av offentlige innovasjonsmidler. Hvordan kan vi snu dette?

Tallmateriale og statistikker viser at vi i Nord-Norge kommer godt ut av det på et overordnet nivå for tildeling av innovasjonsmidler og midler til forskning og utvikling (FoU) gjennom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd, fylkeskommunene, Siva etc. Det skulle bare mangle.

Vi har sterke forskningsmiljøer i nord, representert ved to universiteter og flere forskningsinstitutter. Man kan lese mye ut av statistikkene, for eksempel at Troms fylke ligger godt an om vi ser på totale FoU-midler per innbygger, mens Nordland og Finnmark henger noe etter. Ser vi på FoU som utføres i næringslivet er tallene langt i fra like rosenrøde. Dette betyr at mye av FoU foregår på universiteter og i andre forskningsmiljøer.

Næringslivet og det offentlige er ikke med

På ett område henger vi utvilsomt etter. Det handler om de såkalte innovasjonsmidlene som hvert år deles ut av Norges forskningsråd til bedrifter, kommuner, fylker og statlige foretak. Her kreves det at disse må stå som søkere av midlene.

Ser vi på tildelinger i 2019 er tallene som følger:

  • Innovasjonsmidler til bedrifter: Det ble tildelt støtte på i overkant av 1,1 milliarder kroner til 145 bedrifter. Kun to av disse bedriftene ligger i Nord-Norge.
  • Innovasjonsmidler til offentlig sektor: Det ble tildelt støtte på 130 millioner kroner til 25 prosjekter. Ingen av disse til Nord-Norge.
  • Innovative offentlige anskaffelser: Det er tildelt 100 millioner kroner. Ingen prosjekt i Nord-Norge.

Av en samlet bevilgning på over 1,3 milliarder kroner i innovasjonsmidler har bare smuler funnet veien til Nord-Norge. Dette er beklagelig og bekymringsfullt, fordi dette er penger som er med på å utvikle næringsliv og offentlig sektor for fremtiden.

Klynger, nettverk og infrastruktur

Samhandling i klynger og nettverk har vist seg å være kraftfulle verktøy for å utvikle næringslivet. Her er noen av ordningene for klynger som delfinansieres av det offentlige:

  1. NCE – Norwegian Centres of Expertise (nceclusters.no)

NCE retter seg mot næringsklynger som har en nasjonal posisjon innenfor sin sektor, som har etablert systematisk samarbeid og har potensiale for vekst i nasjonale og internasjonale markeder. Summene rettet inn mot NCE er betydelige. NCE Aquaculture i Bodø er tidligere finansiert gjennom ordningen, men drives i dag videre av medlemmene selv. På landsbasis er det tildelt midler til 13 eksisterende NCE`er. Nord-Norge har i dag ikke en eneste NCE.

  1. ARENA (arenaclusters.no)

Arenaordningen er en slags forløper til NCE. I dag er det finansiert 19 slike, hvorav kun 3 finnes i Nord-Norge.

  1. Katapultsentre (norskkatapult.no)

Nyordningen Norsk katapult etablerer og utvikler infrastruktur for innovasjon, for å gjøre veien fra konsept til markedsintroduksjon enklere for norsk industri. Det er tildelt støtte til 5 katapultsentre. Ingen av disse befinner seg i Nord-Norge.

Hva kan vi gjøre?

Oppsummert ser vi at alt for lite av midlene som bevilges for å støtte næringsliv og offentlig sektor kommer oss her i nord til gode. Hvorfor er det slik, og hva kan vi gjøre med det?

For det første må aktørene søke for kunne å konkurrere om midlene. Vi har for få «forskningstunge» bedrifter i nord. Vi må sette oss som mål at vi skal utvikle flere bedrifter som kan komme i posisjon til å søke, og forhåpentligvis få, sin andel av innovasjonsmidlene som hvert år deles ut. Her bør bedrifter, næringsforeninger, forskningsmiljø og virkemiddelapparat gå sammen og utarbeide en plan for hvordan vi kan styrke bedriftene i regionen. Vi må sammen kartlegge hvilke barrierer søkere fra nord opplever, og hvordan vi kan komme oss forbi disse.  

Vi må også i større grad samskape og dele med hverandre. Det ligger mye god lærdom i prosessene som leder frem til søknader, både hos de som får tilslag og de som får avslag.

Når det gjelder offentlig sektor, er det oppsiktsvekkende at det ikke er landet flere prosjekter i Nord-Norge. Det er nok av aktuelle problemstillinger som kan danne grunnlaget for gode prosjekter. NORCE deltar gjerne i samarbeid innenfor felter hvor vi har høy kompetanse i nord, for eksempel digitalisering og teknologiutvikling, omstilling, bærekraftige arktiske samfunn samt droneteknologi.

Drar i gang samarbeid

NORCE ønsker å være en bidragsyter til at vi i nord kan posisjonere oss bedre for de nasjonale innovasjonsmidlene. NORCE er et nasjonalt, anvendt forskningsinstitutt med rundt 1100 ansatte, og har en målsetning om å bidra til å utvikle de regionene der vi er til stede, inkludert Nord-Norge. NORCE har høy kompetanse på klyngeutvikling, lang erfaring med næringssamarbeid, og kunnskap om å utvikle løsninger på velferdsutfordringer og nye samarbeidsmodeller i det offentlige.

NORCE ønsker derfor å invitere relevante aktører i nord til å samle kreftene, slik at vi framover kan få tilgang til en større andel av innovasjonsmidlene som legges på bordet fra Norges forskningsråd.

Ta gjerne kontakt om dere ønsker å være med! Vi kommer tilbake med en invitasjon til et møte tidlig på høsten, og håper på mange sentrale deltakere i dette viktige arbeidet for framtida i landsdelen vår.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse