Annonse
ØSTSIDA: Så lenge kommunestyret ikke har behandlet og vedtatt en endring av trasevalget, så er en regplan for vestre E8 lovstridig. Den er også et overgrep mot det kommunale selvstyret og et forsøk på å overkjøre kommunestyrets lovbestemte planmyndighet ifølge pbl. Denne overkjøringen av kommunens myndighet og rettigheter må stanses, skriver Magne Nymo og Terje Walnum i Tindtunnelen AS. (Foto: Bengt Nielsen)

Miljøutslipp, veiplaner og lokaldemokrati i Tromsø og Ramfjord

Brødtekstbilder: 
Østre E8-trase med nærhet til Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen har vært gjeldende trasevedtak fra 2012 til i dag og inntil videre. Det blir stående helt til kommunestyret som lovens planmyndighet eventuelt iverksetter en ny planprosess som etter hvert kan resultere i et nytt eller samme trasevalg som før, skriver Nymo og Walnum.
Det er et overgrep mot lokaldemokratiet å hindre lokal medvirkning i planprosessen fra næringslivet, innbyggerne og organisasjonene.

Ny planprosess for reguleringsplan for vestre E8 i Ramfjord ble kunngjort i avisene 19. desember. Statens Vegvesen kunngjorde et lovstridig overgrep mot lokaldemokratiet, mot miljøet og mot innbyggere og næringsliv i Tromsø og Ramfjord.

Miljøutslippene fra trafikken på E8 blir størst ved valg av vestre E8-trase, fordi kjørelengdene til vestsida blir lengre. Hva mener partiene, MDG og et samlet kommunestyre om lokal økning i skadelige utslipp, når hele nasjonen jobber for reduserte CO2-utslipp, bedre veiplaner og redusert oppvarming av kloden?

Vegvesenets avgåtte regionsjef Naimak har lagt all mulig prestisje i en usaklig prioritering av vestre E8-trase. Fremdeles følger Vegvesenet Naimaks ønsker, selv om hans feilaktige vurderinger av kostnader, planleggingstider og kjørelengder er klart motbevist. Dette skjer på bekostning av trafikantene og miljøet, med høyere kostnader både for staten og bompengebetalerne.  

Kommunestyret blir overkjørt

Plan- og bygningsloven (pbl) fastslår at kommunestyret er planmyndighet for alle veiplaner i kommunen, både europavei, riksvei, fylkesvei og bygdevei. Dvs at enhver endring av veiplanen for E8 skal godkjennes av kommunestyret før veiendring og bygging kan utføres.

Nå prøver Vegvesenet å iverksette regplan for vestre trase, mens kommunestyret ikke har fått til behandling noen endring fra vedtatt østre trasevalg til en annen trase for E8. Planprosessen for trasevalg er fjernet fra kommunestyrets dagsorden.

I 2011 ble Vegvesenets forrige regplan for vestre E8 forkastet. I 2012 ble østre trasevalg vedtatt av kommunestyret, og regplan for østre ble beordret fra kommunen. Vegvesenets Naimak brukte retten til innsigelser mot kommunens vedtak og forsinket E8 med foreløpig 3 nye år. Etter lovpåbudt mekling og mye fram og tilbake fra Vegvesenet stadfestet regjeringen i 2015 kommunestyrets vedtak om østre trasevalg, mot Vegvesenets vilje.

Østre trasevalg er gjeldende, lovgyldig vedtak

Østre E8-trase med nærhet til Tindtunnelen og Ullsfjordforbindelsen har vært gjeldende trasevedtak fra 2012 til i dag og inntil videre. Det blir stående helt til kommunestyret som lovens planmyndighet eventuelt iverksetter en ny planprosess som etter hvert kan resultere i et nytt eller samme trasevalg som før.

Så lenge kommunestyret ikke har behandlet og vedtatt en endring av trasevalget, så er en regplan for vestre E8 lovstridig. Den er også et overgrep mot det kommunale selvstyret og et forsøk på å overkjøre kommunestyrets lovbestemte planmyndighet ifølge pbl. Denne overkjøringen av kommunens myndighet og rettigheter må stanses.

Feil om kjøredistanser

Vegvesenet hevder at vestre trase har kortere kjøredistanser, uten at de kan vise hva kjørereduksjonen består i. Vi har vist at østre trase tilbyr kjøring i Tindtunnelen fra Ramfjordmoen til Tomasjord. Vestre trase påfører kjøring i en lengre tunnel fra Leirbakken, eller kjøring fra Laukslett rundt Sandvikhøyden til Tromsdalen.

Alle bilbrukerne fra Breivikeidet og Nord-Troms og de fleste i Ramfjorden må kjøre merdistansen mellom Ramfjordmoen og Leirbakken pluss en lengre tunnel, dvs merkjøring på 5-5,5 km for hver eneste tur.

Dette tilsvarer på årsbasis minst 5 millioner bilkm i merkjøring, stigende til 11,7 mill bilkm pr år over 40 år. I CO2-utslipp kan det utgjøre ekstra ca 2.550 tonn pr år i gjennomsnitt over 40 år.

Vestre trase er miljøversting

Besparelsen ved østre trase kommer i tillegg til CO2-reduksjonen ved å bruke selve Tindtunnelen. Avstandsreduksjonen i tunnelen er på opptil 15,5 km pr tur, som tilsvarer ca 29 mill bilkm pr år, stigende til 68 mill bilkm over 40 år. Det utgjør i gjsn ca 14.547 tonn CO2 pr år.

Etter kommunevalget i høst lanserte Tromsøs styrende partier et mål om CO2-reduksjon på ca 20.300 tonn pr år, uten å oppgi hvordan det skal oppnås. Har vi nå anledning til å si nei til en forbedring som dette ved østre E8-trase? Kan vi forkaste en slik forbedring ved å velge vestre? Skal hele Tromsø bli en klimaversting?

«Bompengeforliket»

I august før valget ble nye bompenger på E8 fjernet i regjeringsvedtak. Dessverre besluttet regjeringen samtidig å flytte E8s trase fra østre til vestre side av Ramfjorden. De glemte også å sjekke om regjeringen har lovbestemt myndighet og grunnlag for å endre et trasevalg som er basert på en planprosess ifølge pbl. Nå vet de lovkyndige at denne planmyndigheten tilligger kommunestyret. Samferdselsdepartementet har skriftlig innrømmet nå at de hadde oversett at kommunestyret må godkjenne en slik beslutning, basert på en formell planprosess.

De har også innrømmet skriftlig at østre trasevalg er gjeldende lovlig trasevedtak for E8 inntil saken eventuelt er behandlet pånytt av kommunestyret, i en lovhjemlet planprosess. Ettersom E8s bygging kan bli forsinket med 2-4 år med en overgang til vestre trasevalg, så er det lite sannsynlig at kommunestyret vil endre på gjeldende vedtak for østre trase.

Forannevnte annonserte plan for vestre regplan kan bli en lovstridig planprosess, og den er hittil ikke blitt avlyst. Det er nå over 4 måneder siden «bompengeforliket». I hele denne perioden har departementet unnlatt å sende traseforslaget over til kommunen.

Vil de avlyse en feilbasert planprosess?

Vi har anbefalt til dept’et at de bør trekke tilbake denne planprosessen, og heller starte pånytt når Vegvesenet har fått et bedre grep om riktig og lovlig fremgangsmåte. Det beste for Tromsø og E8-brukerne er jo å unngå forsinkelser for E8, dvs å holde på østre trase. Hvis man fortsetter å holde på en lovstridig fremgangsmåte, så er saken allerede nå innklaget til fylkesmannen, som er klageinstans for brudd på pbl i plansaker.

Det er et overgrep mot lokaldemokratiet å hindre lokal medvirkning i planprosessen fra næringslivet, innbyggerne og organisasjonene. Regjeringen har også tatt en «planbeslutning» uten at en formell planprosess for trasevalg er iverksatt. Dvs å fjerne lokal innflytelse i et topp-viktig veivalg.

Pbl er en av de få lovene som er laget for å oppnå lokal medvirkning og innflytelse i planprosessene. Hvis vi lar byråkrater og sentralister kjøre over oss i plansaker, så har vi intet å si i mange andre saker.

Tromsø kommune og E8-brukerne har ikke noe ønske om å bli miljøversting eller få forsinkelser for E8s gjennomføring. Vil Vegvesenet og dept’et respektere dette? Hvis ikke, så går vi mer turbulente tider i møte, men vi kommer til å stå han av!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse