Annonse
Hvorfor vil regjeringen «vår» at Brussel skal styre Norge i en krisetid? undrer UiT-professor Peter Ørebech. (Foto: Colourbox)

Milliardpakke til foretak: Det er ikke Stortinget som skal «godkjenne ordningen», men ESA 

Nordlys 6. april 2020 har en kommentar til regjeringes «kontantstøtte» til foretak og konsern. Nordlys skriver at «pakken er blitt godt mottatt i næringslivet … dette er en hastesak. Det gjør at Stortinget som skal godkjenne ordningen, også har det travelt».

Dette er feil. Det virker som om Nordlys har glemt EØS-avtalen. Det er forbudt med statsstøtte, med mindre Norge holder seg innen rammen av EU-kommisjonens retningslinjer for statlige subsidier til foretak som har fått økonomiske vanskeligheter pga. COVID-19. (COMMUNICATION FROM THE COMMISSION,  Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak (Brussels, 19.3.2020 C(2020) 1863 final)). Ordningen gjelder for det indre marked – som Norge er medlem av og den kommer derfor også til anvendelse her i landet.

Et krav som stilles er at kun bedrifter som har kommet i vanskligheter som følge av COVID-19 har muligheter for å komme i betraktning for «støtteordningene», se Commisjonen pkt 22:

«a) the aid does not exceed EUR 800 000 per undertaking in the form of direct grants, repayable advances, tax or payments advantages; all figures used must be gross, that is, before any deduction of tax or other charge» …

c) «the aid may be granted to undertakings that were not in difficulty … on 31 December 2019; it may be granted to undertakings that are not in difficulty and/or to undertakings that were not in difficulty on 31 December 2019, but that faced difficulties or entered in difficulty thereafter as a result of the COVID-19 outbreak;» (p.5).

Alle som leser dette vil se at det er store sprik mellom den ordning regjeringen foreslår og EU-ordningen – bl.a. beløpet på 30 mill kr. pr. foretak pr. mnd, mens EU-ordningen er ca. 8 mill kr totalt pr foretak, totalt.

Det følger videre av EU-kommisjonens rammeverk at medlemsstatene i første hånd kan utarbeide utkast til kompensasjonsordninger, men at dette utkast så skal sendes for endelig godkjenning tii – ikke parlamentene i medlemslandene slik Nordlys vil ha det til- men til Kommisjonen – og for Norge i ESA, som skal kontrollere at Norge følge EUs forordninger eller direktiver for det indre marked  – herunder rettspraksis):  «Such aid must be notified by Member States and the Commission will assess it under Article 107(2)(b) TFEU» (p.1). Dette er for øvrig regjeringen klar over:  ««Forslaget legges frem for Stortinget fredag 3. april. Deretter må det behandles i Stortinget og godkjennes av ESA.» se https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foretak-med-minst-30–omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/

Dvs. alle medlemssland i EU/EØS skal – for ikke å forkludre de like konkurransevilkår –sørge for å en koordinert innsats mot økonomiske skadevirkninger som er resultat av COVID-19:

«The need for close European coordination of national aid measures. Likewise, EU State aid control ensures that the EU Internal Market is not fragmented and that the level playing field stays intact. The integrity of the Internal Market will also lead to a faster recovery. It also avoids harmful subsidy races, where Member States with deeper pockets can outspend neighbours to the detriment of cohesion within the Union» (p.2).

Av dette trekker jeg så følgende slutninger: Regjering eller Storting er spilt helt utover sidelinjen og kan verken bestemmer om eller hvordan Det norske oljefondet  skal benyttes i Norge. Det er det EU-kommisjonen via ESA som skal. Vi kan ikke fordele penger til kun norske statsborgere eller foretak, også f.eks. de 37 % av finansnæringen som eies av utenlandske aktører har krav på likebehandling med norske aktører.

Hvordan ja til EU/EØS-partiene kan finne på å svinebinde Norge til EU-kommisjonnens reguleringer er et mysterium. Hvorfor vil regjeringen «vår» at Brussel skal styre Norge i en krisetid?  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse